Obsługa Biuletynu

O BIULETYNIE UP w LUBLINIE

Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (w skrócie BIP) to serwis informacyjny służący powszechnemu udostępnianiu informacji publicznej dotyczących Uczelni, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej – stron internetowych.

ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIP UP w LUBLINIE

Na stronie głównej Biuletynu znajdują się kafle nawigacyjne stanowiące menu przedmiotowe, czyli wykaz kategorii tematycznych, w które są zestawione informacje publiczne udostępniane w BIP. Wytłuszczoną czcionką (w ramkach) znajdują się nagłówki poszczególnych działów Biuletynu – kategorii tematycznych. Wybór danego elementu działu, spowoduje wyświetlenie zawartości strony tego działu.

ZAŁĄCZNIKI

Część informacji publicznych udostępnionych w Biuletynie Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (np. Statut Uczelni, Regulamin studiów) posiada format załącznika w postaci pliku z rozszerzeniem: pdf lub doc. Na końcu nazwy załącznika znajduje się podana w nawiasie wielkość pliku. W celu otwarcia danego pliku lub zapisania go na dysku swojego komputera, należy kliknąć na nazwę pliku lub ikonkę symbolizującą rodzaj dokumentu.

INFORMACJE NIEJAWNE

W przypadku wyłączenia jawności informacji publicznej, w Biuletynie Informacji Publicznej podany zostaje zakres wyłączenia, podstawę prawną wyłączenia jawności oraz organ lub osobę, które dokonały wyłączenia, a w przypadku jeżeli ograniczenie nastąpiło ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy – podmiot w interesie, którego dokonano wyłączenia jawności. Więcej informacji na ten temat w dziale “Wniosek o udostępnienie informacji publicznej”

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie zastrzega sobie prawo pobrania opłaty od informacji udostępnionych zgodnie z art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu na zasadach określonych w art. 5 ustawy.

Udostępnianie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli nie jest możliwe udostępnienie informacji w ww. terminie, wnioskodawca zostanie powiadomiony o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Wnioski prosimy kierować:

  • w formie pisemnej – pocztą przesyłając na adres: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin; przesyłając faksem na numer 81-533-37-52
  • pocztą elektroniczną przesyłając na adres e-mail:
  • w formie dokumentu elektronicznego przesyłając na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą:  /UP-Lublin/SkrytkaESP
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Zobacz
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z dnia 8 października 2001 r. nr 112 poz. 1198 z późn. zm.)