Biuletyn Informacji Publicznej

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 2019
Zobacz
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 2018
Zobacz
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 2017
Zobacz
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 2016
Zobacz
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 2015
Zobacz
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 2014
Zobacz
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 2013
Zobacz
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 2012
Zobacz
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 2011
Zobacz
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 2010
Zobacz

Uniwersytet, w ramach posiadanych środków, prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na podstawie planu rzeczowo-finansowego (§ 144 Statutu UP). Senat UP uchwala plan rzeczowo-finansowy Uczelni (§ 52 ust. 2 pkt 1 Statutu UP). Rektor podejmuje decyzje dotyczące mienia i gospodarki Uczelni (§ 55 ust. 2 pkt 1Statutu UP). Kanclerz kieruje, z upoważnienia rektora, administracją i gospodarką Uczelni (§ 149 ust. 1 Statutu UP).

Działania Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie:

I Sprawozdanie merytoryczne.

 • reprezentowanie studentów UP w Lublinie przed władzami uczelni oraz jednostkami organizacyjnymi UP w Lublinie i na zewnątrz;
 • udział w Konwentach Przewodniczących Samorządów Studenckich;
 • udział w zjazdach Porozumienie Samorządów Studenckich Uczelni Rolniczych;
 • udział w posiedzeniach Rady Uczelni;
 • udział w posiedzeniach Senatu;
 • udział w pracach organów Uczelnianych;
 • prowadzenie mediów społecznościowych Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego – Facebook i Instagram;
 • promowanie wydarzeń organizowanych przez Uniwersytet oraz samorząd studencki;
 • współpraca z Biurem Promocji UP w Lublinie;
 • współpraca z przedstawicielami lubelskich mediów;
 • organizacja wydarzeń kulturalno- charytatywnych;
 • redagowanie artykułów do „Aktualności dla studentów”;
 • dystrybucja materiałów promocyjnych.

II Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie:

Przewodniczący: Jakub Kalinowski
Wiceprzewodniczący ds. Prawnych i Administracji : Bartłomiej Szymczak
Wiceprzewodniczący ds. Socjalnych Spraw Studenckich: Monika Szymczuk
Wiceprzewodniczący ds. Sportu i akcji charytatywnych: Paweł Więcław
Wiceprzewodniczący ds. Kultury i Wymiany Międzynarodowej: Weronika Czuk
Wiceprzewodniczący ds. Finansów i Marketingu: Artur Niedzielski
Kierownik Sekretariatu: Joanna Banaś
Koordynator RUSS ds. Regulaminu Studiów: Justyna Dąbrowska
Koordynator RUSS ds. Stypendiów Socjalnych: Aleksandra Sawczyk
Koordynator RUSS ds. Studentów Niepełnosprawnych: Mateusz Jarmuł
Koordynator RUSS ds. Sportu: Agnieszka Kłyż
Koordynator RUSS ds. Akcji Charytatywnych: Szymon Żytkowski
Koordynator RUSS ds. Kultury: Paulina Sawicka
Koordynator RUSS ds. Wymiany Międzynarodowej i programu Erasmus: Kamil Stolat
Koordynator RUSS ds. Finansów: Karolina Roman
Koordynator RUSS ds. Marketingu i social mediów: Marcin Mioduszewski
Koordynator RUSS ds. Kół Naukowych: Michał Arciszewski

III Sprawozdanie finansowe za rok 2020:

Podziałka klasyfikacyjna: Wydatki:
Zjazdy porozumienia samorządów studenckich, konferencje, szkolenia 4 250,00 zł
Materiały reklamowe 30,00 zł
Dofinansowanie udziału studentów w konferencjach w ramach Studenckich Kół Naukowych 5 107,00 zł
Dofinansowanie Studenckich Kół Naukowych za wyróżniającą się działalność naukową 35 353,54 zł
Razem: 44 740,54 zł