Wydział Inżynierii Produkcji

Historia

Geneza powstania Wydziału Inżynierii Produkcji

Przed 1970 rokiem…

Mimo, że za datę powstania Wydziału Techniki Rolniczej (obecnie – Wydziału Inżynierii Produkcji) uznaje się 1 września 1970 roku, to jego początków doszukiwać się można prawie 25 lat wcześniej, kiedy na Wydziale Rolnym UMCS w dniu 5 listopada 1946 roku powołano do życia Zakład Maszynoznawstwa Rolniczego. 1 października 1950 r. Zakład Maszynoznawstwa Rolniczego został przekształcony w Katedrę o tej samej nazwie, której pierwszym kierownikiem (w latach 1950-1951) był mgr inż. Roman Fąfara, a kuratorem – prof. Stefan Ziemnicki (1950-1952). 

Z chwilą utworzenia w 1955 r. Wyższej Szkoły Rolniczej w Lublinie, Katedra Maszynoznawstwa Rolniczego stała się jednostką Wydziału Rolniczego. Po dziesięciu latach funkcjonowania przemianowano ją w 1960 r. na Katedrę Mechanizacji Rolnictwa – stosownie do rosnących zadań naukowo-dydaktycznych.

1 września 1966 roku na Wydziale Rolniczym powstał Oddział Mechanizacji Rolnictwa.W 1968 roku Katedrę Mechanizacji Rolnictwa przekształcono w Instytut Techniki Rolniczej z uprawnieniami wydziału, a kierowanie jego działalnością powierzono prof. Januszowi Hamanowi. 

Wydział Techniki Rolniczej w latach 1970/2003

 • 1 września 1970 – powołanie do życia Wydziału Techniki Rolniczej,
 • 1970 r. – otrzymanie przez WTR – jako pierwszy w kraju – uprawnień doktoryzowania w zakresie nauk technicznych, specjalność – mechanizacja rolnictwa,
 • 1971 r. – otrzymanie przez WTR uprawnień do przeprowadzania przewodów habilitacyjnych i nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego,
 • 1979 r. – przekształcenie Katedry w Instytut Zastosowań Matematyki oraz powołanie Ośrodka Informatyki,
 • 1980 r. – powołanie Instytutu Eksploatacji Maszyn Przemysłu Rolno-Spożywczego (dyrektor – prof. dr hab. Józef Grochowicz), 
 • 1982 r. – przekształcenie Instytutu Eksploatacji Maszyn Przemysłu Rolno-Spożywczego w Instytut Techniki Rolno-Spożywczej (dyrektor – prof. dr hab. Józef Grochowicz), wyodrębnienie z dotychczasowej struktury Wydziału Instytutu Podstaw Techniki (dyrektor – prof. dr hab. Tomasz Otmianowski) oraz powstanie Instytutu Melioracji i Budownictwa Rolniczego (dyrektor – prof. dr hab. Zygmunt Mazur),
 • 1990 r. – zlikwidowanie Instytutu Eksploatacji Maszyn Przemysłu Rolno-Spożywczego i powołanie samodzielnych jednostek – Katedr i Zakładów,
 • 1999 r. – przekształcenie Instytutu Melioracji i Budownictwa Rolniczego w Katedrę Melioracji i Budownictwa Rolniczego (kierownik – prof. dr hab. Stanisław Pałys), Instytutu Zastosowań Matematyki w Katedrę Zastosowań Matematyki (kierownik – prof. dr hab. Tadeusz Przybysz) oraz Instytutu Podstaw Techniki w Katedrę Podstaw Techniki (kierownik – prof. dr hab. Andrzej Kusz),
 • 2000 r. – przekształcenie Instytutu Zastosowań Matematyki na Katedrę Zastosowań Matematyki (kierownik – prof. dr hab. Mirosława Wesołowska-Janczarek),

Wydział Inżynierii Produkcji w latach 2003/2020

 • 27 czerwca 2003 r. – zmiana nazwy Wydziału z Wydziału Techniki Rolniczej na Wydział Inżynierii Produkcji (WIP),
 • 2004 r. –utworzenie Pracowni Technologii Materiałów i Utrzymania Maszyn (kierownik – dr inż. Jolanta Marciniak),
 • 2006 r. – utworzenie w Katedrze Melioracji i Budownictwa Rolniczego Laboratorium, Analityki Wód i Ścieków (dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski) oraz utworzenie w Katedrze Podstaw Techniki Zakładu Modelowania i Systemów Informacyjnych,
 • 2011 r. – utworzenie w Katedrze Energetyki i Pojazdów Zakładu Logistyki i Zarządzania Przedsiębiorstwem (kierownik – prof. dr hab. Wiesław Piekarski),
 • 2013 r. – otwarcie Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej przy ul. Głębokiej 28 oraz utworzenie na Wydziale Centralnego Laboratorium Badawczego (pełnomocnik Rektora ds. Centralnego Laboratorium Badawczego WIP – prof. dr hab. Dariusz Andrejko),
 • 2014 r. – utworzenie w strukturze Katedry Eksploatacji Maszyn i Zarządzania Procesami Produkcyjnymi Zakładu Eksploatacji Maszyn Rolniczych i Urządzeń Ekoenergetycznych (kierownik – prof. dr hab. Edmund Lorencowicz),
 • 2015 r. – utworzenie w ramach Katedry Fizyki Pracowni Mechaniki (kierownik – dr hab. Andrzej Stępniewski) oraz w ramach Katedry Podstaw Techniki – Zakładu Ergonomii (kierownik – dr hab. Halina Pawlak) oraz Pracowni Inżynierii Materiałowej (kierownik – dr hab. Jerzy Grudziński),
 • 2017 r. – utworzenie nowej Katedry pod nazwą Katedra Techniki Cieplnej i Inżynierii Procesowej (kierownik – prof. dr hab. Dariusz Dziki).

Na Wydziale Inżynierii Produkcji studenci kształceni są na 9 kierunkach studiów. Dotychczas Wydział ukończyło 12.053 studentów.

Na Wydziale pracuje 158 osób, w tym 126 nauczycieli akademickich

 • profesor z tytułem na stanowisku profesora  – 21
 • dr hab. na stanowisku prof. uczelni  – 38
 • dr hab. na stanowisku adiunkta – 8
 • doktor na stanowisku adiunkta  – 41
 • doktor na stanowisku asystenta – 3
 • magister na stanowisku asystenta – 12
 • doktor na stanowisku wykładowcy  – 0
 • magister na stanowisku wykładowcy  – 3

Stan kadrowy Wydziału uzupełnia grupa 32 pracowników inżynieryjno-technicznych. 

[  50-lecie wydziału  ]