Kierunki badań realizowane w Zakładzie Toksykologii i Ochrony Środowiska:

Od 1972 r., kiedy to powołano Samodzielną Pracownie Toksykologii, zakres tematyczny podejmowanych prac obejmował:

         badania nad toksycznością VTO (indolowe vinylo-oksazolidine-tiony) występujących w śrucie rzepakowej,  u drobiu skarmianego tą paszą,

         badania chlorowanych benzenów, fenoli oraz naftalenów wchodzących w skład preparatów KSYLAMIT w celu wykazania ich szkodliwego wpływu na zwierzęta hodowlane w pomieszczeniach traktowanych tymi środkami,

         ocenę stopnia zanieczyszczenia środowiska ołowiem, kadmem, cynkiem, miedzią i rtęcią poprzez oznaczanie tych pierwiastków w narządach wewnętrznych zajęcy pochodzących z regionu środkowowschodniej Polski.

Od 1991r. poszerzono tematykę badawczą Katedry o oznaczanie pierwiastków toksycznych w paszach roślinnych oraz w tkankach zwierząt pochodzących z różnych regionów i środowisk kraju. Ponadto, prowadzono badania z zakresu toksykologii eksperymentalnej – badania w modelowych układach in vivo i in vitro nad toksycznością leków weterynaryjnych:

        toksykodynamiką, toksykokinetyką i metabolizmem bioaktywacyjnym metronidazolu (lek z grupy nitroimidazoli). W badaniach wykorzystywano techniki chromatograficzne i autoradiograficzne. Te ostatnie w ramach wspólnego tematu badawczego z Instytutem  Farmakologii i Toksykologii Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Szwedzkiego Uniwersytetu Nauk Rolniczych w Uppsali.

          toksykometrią benzotioanilidów (potencjalne leki przeciwgrzybiczne), których cytotoksyczność charakteryzowano za pomocą alternatywnych metod in vitro w hodowlach i liniach komórkowych, w tym głównie wobec hepatocytów.

Aktualnie aktywność badawcza koncentruje się na ekotoksykologicznej ocenie środowisk błotnych i wodnych regionu środkowowschodniego Polski w aspekcie zanieczyszczenia pierwiastkami toksycznymi ich łańcuchów troficznych. Zakład zajmuje się ekotoksykologicznymi i bioaktywacyjnymi aspektami oddziaływania wybranych ksenobiotyków w miejscach docelowych. W obrębie tego tematu prowadzone są badania nad przydatnością bentosożernych i rybożernych gatunków ryb jako bioindykatorów skażenia ekosystemów wodnych rtęcią, które są prowadzone w oparciu o analizę stężenia rtęci całkowitej oraz jej połączeń metylowych w narządach ryb. Do osiągnięć zakładu należy opracowanie na potrzeby laboratorium toksykologicznego i wdrożenie praktyczne technik oznaczania rtęci i jej pochodnych organicznych metodą CV-AAS oraz „szybkich technik’ oznaczania selenu w surowicy krwi.

W ostatnim czasie Zakład rozpoczął współpracę z Białowieskim Parkiem Narodowym i prowadzi badania nad zawartością makro i mikropierwiastków oraz zawartością toksycznych metali w tkankach żubrów.

W ostatnich 10 lat działalności naukowej zakładu przeprowadzono i zakończono następujące przewody doktorskie:

dr  Hubert Bojar – „Monitorowanie skażeń środowiska wodno – błotnego Lubelszczyzny z wykorzystaniem krzyżówki (Anas platyrhynchos) jako wektora zanieczyszczeń wybranymi metalami ciężkimi” (2007 r.)

dr Agnieszka Chałabis – Mazurek – „Wpływ różnych dawek i form selenu na jego retencję w tkankach i narządach jagniąt” (2007 r.)

dr Lidia Radko – „Badania nad ochronnym wpływem silimaryny wobec cytotoksycznego działania wybranych antybiotyków jonoforowych” (2008 r.)

dr Katarzyna Szwiec – „Badania nad dynamiką aktywności mikrobiologicznych enzymów trawiennych w przewodzie pokarmowym prosiąt z modelową, całkowitą niewydolnością zewnątrz wydzielniczą trzustki” (2013).

 

Organizowane konferencje:

  1. Sesja Naukowa „Historia ziołolecznictwa weterynaryjnego, Historia zawodu lekarsko-weterynaryjnego”  Ciechanowiec, 30. 09. 2005 – 01.10.2005.
  2. Sesja Historii Weterynarii, XXV lat Muzeum Weterynarii. Osiągnięcia lekarzy weterynarii w działalności pozazawodowej  osób innych zawodów dla rozwoju weterynarii. Ciechanowiec 1-2. 06.2007.