Współpraca z biznesem

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Oferta naukowo-badawcza

Instytut Biologicznych Podstaw Chorób Zwierząt

Tel. 81 445 60 32

– Doskonalenie metod diagnostyki, terapii i eliminacji parazytoz;

– Diagnostyka, leczenie i profilaktyka syndromu oddechowego u cieląt;

– Ocena wpływu warunków środowiskowych na mikroflorę jaj;

– Ocena czynników środowiskowych i zakaźnych oddziałujących na organizm ryb;

Katedra Anatomii i Histologii Zwierząt

Tel./fax 81 445 60 62

e-mail:

– Badania podstawowe w zakresie immunohistochemii struktur centralnego i obwodowego układu nerwowego.;

– Cytoarchitektonika, topografia i rozwoj tworu hipokampa oraz jąder móżdżku u zwierząt gospodarskich;

– Badania rozwoju claustrum u świni;

– Ustalenie reaktywności receptorów estrogenowych α i β w komórkach nerwowych;

– Wpływ 17β estradiolu na receptory estrogenowe w neuronach.

Katedra Biochemii

Tel. 81 445 66 08

 

– Biochemiczne mechanizmy zatrzymania łożyska u krów;

– Profil antyoksydacyjno/oksydacyjny siary i mleka; biochemicznych mechanizmów wysiłku u koni sportowych;

Katedra Fizjologii Zwierząt

Tel./fax 81 445 69 73

– Mechanizm dojrzewania i funkcji przewodu pokarmowego we wczesnym okresie rozwoju postnatalnego, w tym udziału różnego rodzaju czynników żywieniowych u zwierząt loboratoryjnych i hodowlanych;

– Rozwój i metabolizm tkanki kostnej w aspekcie pre- i postnatalnego oddziaływania czynników hormonalnych, żywieniowych i toksykologicznych oraz funkcjonowania osi jelitowo kostnej u różnych gatunków zwierząt;

Katedra Epizootiologii i Klinika Chorób Zakaźnych

Tel 81 445 69 12

e-mail:

– Badania nad bezpieczeństwem i skutecznością produktów leczniczych

Katedra Higieny Żywności Zwierzęcego Pochodzenia

tel. 81 445 68 08

e-mail:

– Ocena przydatności spożywczej wszystkich rodzajów żywności zwierzęcego pochodzenia;

– Warunki produkcji żywności zwierzęcego pochodzenia(badania chemiczne, mikrobiologiczne, trychinoskopowe);

Katedra i Klinika Chirurgii Zwierząt

Tel. 81 445 61 93,

fax 81 524 38 08

– Postępowanie terapeutycznego w przypadkach chorób nowotworowych okolicy odbytu oraz układu rozrodczego, ubytków kostnych, zaburzeń dentystycznych i okulistycznych u zwierząt oraz chorób zwierząt egzotycznych;

– Wykorzystanie biomateriałów do leczenia ubytków kostnych zwłaszcza w chorobach przyzębia i przetokach ustno-nosowych;

– Wypracowanie modeli doświadczalnych odnośnie oceny markerów obrotu masy kostnej, chrząstki oraz mazi stawowej w celu wypracowania skutecznej terapii;

– Ocena zależności między nowotworami jąder a chorobami gruczołu krokowego;

– Wprowadzenie innowacyjnego postępowania w przypadkach przewlekłego, powierzchownego zapalenia rogówki.

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych Zwierząt

Tel. 81 445 68 87

– Choroby w hodowlach wielkostadnych oraz zaburzeniami metaboliczno-hormonalnymi i immunologicznymi u zwierząt towarzyszących;

– Wpływ mikro- i makroelementów na status immunologiczny zwierząt gospodarskich;

– Poszukiwania związku między zaburzeniami endokrynologicznymi i zaburzeniami metabolicznymi;

– Badania preparatów leczniczych stosowanych w atopowym zapaleniu skóry u psów i kotów;

– Histologiczne rozpoznawanie i przyżyciowe prognozowanie przebiegu choroby nowotworowej zwłaszcza u psów;

– Poszukiwania nowych testów diagnostycznych przydatnych w monitorowaniu nowatworów i zagrożeń biologicznych w populacji zwierzat towarzyszących człowiekowi;

– Weterynaria sądowa odnośnie m.in. wyznaczania czasu zejścia śmiertelnego zwierząt;

Katedra i Klinika Rozrodu Zwierząt

Tel./fax 81 445 60 99

– Całościowa diagnostyka i leczenie chorób gruczołu mlekowego oraz badania andrologicznego samców i laboratoryjnej oceny nasienia

Katedra Przedklinicznych Nauk Weterynaryjnych

Tel. 81 445 60 24

– Badanie farmakokinetyki i farmakodynamiki leków weterynaryjnych, przeciwbakteryjnych, przeciw pasożytniczych i przeciwbólowych, umożliwiające zarówno precyzyjne ustalenie poziomu dawkowania, ocenę ich działania w organizmie, ponadto ustalenie czasu ich eliminacji z ustroju;

– Opracowywanie metod i procedur analitycznych posiadających powtarzalną oznaczalność, w których warunki analityczne są dobierane w sposób pozwalający na oznaczania poziomów substancji badanych (leków) w tkankach i produktach pochodzenia zwierzęcego;

– Ocena roli wolnych rodników i antyoksydantów w funkcjonowaniu organizmu;

– Ocena działania toksycznego leków i oporności szczepów patogennych na chemioterapeutyki stosowane w lecznictwie weterynaryjnym;

– Badania nad nowymi, skuteczniejszymi lekami (połączenia chemioterapeutyków).

– Badania dotyczące hormonalnych i zapalnych odpowiedzi komórek izolowanych w warunkach zdrowia i choroby oraz analizy ryzyka występowania chorób metabolicznych, infekcyjnych i neoplastycznych – badania in vivo i in vitro;

– Badania dotyczące stosowania w układach doświadczalnych (uszkodzeniowych i neoplastycznych) metod izolacji i hodowli komórek przysadki mózgowej, jajnika (komórki ziarniste, komórki lutealne), wątroby (hepatocyty, komórki macierzyste- owalne, komórki gwiaździste, komórki Kupffera ) neutrofilów, limfocytów;

– Izolacja mRNA i odwrotnej transkrypcji oraz metody Real-Time PCR;

– Analizy izoform D i L kwasu mlekowego;

– Oznaczanie sterydów jajnikowych i nadnerczowych metodą HPLC;

– Oznaczanie ubichinonu Q9 i Q10 w osoczu i innych płynach ustrojowych z wykorzystaniem HPLC;

– Badanie aktywności wydzielniczej leukocytów na podstawie uwalniania cytokin, enzymów i wolnych rodników;

– ELISA, HPLC, chromatografii niskociśnieniowej kolumnowej oraz oceny krzepnięcia krwi (endogenny potencjał trombiny)

– Modelowanie rozwoju torbieli jajnikowych u przeżuwaczy;

– Zaburzenia aktywności wydzielniczej przysadki u owiec;

– Zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej;

– Udział komórek gwiaździstych wątroby w procesach zwłóknienia i marskości wątroby;

– Ocena neutrofilowych peptydów antybakteryjnych w patogenezie i terapii chorób.

– Oznaczenie pierwiastków w próbkach gleby, wody, żywności, paszach, surowcach pochodzenia zwierzęcego i roślinnego metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej AAS.

– Przygotowywanie prób do analizy (ekstrakcja, mineralizacja)

– Analiza ilościowa śladów i mikrośladów w materiale biologicznym i środowiskowym techniką płomieniową FAAS (Mg, Ca, Zn, Mn, Fe, Cu) i bezpłomieniową (Cd, Pb ,Cu, Ni, Co, Cr, Mn)

– Analiza ilościowa Hg metodą CVAAS