Cudzoziemcy

Praktyczne informacje dla kandydatów z zagranicy na studia w języku polskim

 • Informacje ogólne

  1. Cudzoziemcy mogą ubiegać się o przyjęcie na studia na podstawie:

  umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach;

  umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach określonych w tych umowach;

  decyzji ministra;

  decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów;

  decyzji administracyjnej rektora.

  2. Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia, jeżeli:

  wykazują się dobrym stanem zdrowia, udokumentowanym zaświadczeniem lekarskim, stwierdzającym brak przeciwwskazań do podjęcia studiów;

  posiadają polisę ubezpieczenia zdrowotnego na dany rok akademicki albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub przystąpią do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia.

  3. Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia prowadzone w języku polskim, jeżeli:

  ukończą roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, lub

  posiadają certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub

  uzyskają potwierdzenie uczelni przyjmującej, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim.

  4. Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać studia, jeżeli legitymują się świadectwem lub dyplomem uznanym w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia.

  Świadectwa i dyplomy uzyskane za granicą powinny być opatrzone apostille albo zalegalizowane i przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

 • Uznanie świadectwa zagranicznego

  1.  Z mocy prawa (art. 93 ust. 1-2, 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. nr 2198, z późn. zm).

  A. Świadectwa i inne dokumenty ukończenia szkół średnich uzyskane w systemach oświaty państw Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu –Europejskiego Obszaru Gospodarczego OECD, które uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji zostały wydane przez szkołę lub instytucję uznaną przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji szkoła lub instytucja działa.

  Dotyczy to świadectw uzyskanych w następujących państwach: Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Chile, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Kanada, Korea, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Meksyk, Niderlandy, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

  B. Dyplomu IB

  C. Dyplomy EB

  D. Świadectwa objęte umowami międzynarodowymi (np. Białoruś, Ukraina).

  Dokumenty te należy składać bezpośrednio w uczelni bez uzyskiwania opinii kuratorium oświaty. Posiadacz świadectwa maturalnego uznanego w Polsce z mocy prawa posiada w Polsce analogiczne uprawnienia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe, jak w państwie, w którego systemie uzyskał dane świadectwo.

  2. W wyniku postępowania administracyjnego kuratora oświaty (art. 93 ust. 3 ustawy) -dotyczy innych przypadków niż zostały wymienione w pkt 1. Postępowanie prowadzi Kuratorium Oświaty w Lublinie ul. 3 Maja 6 lub kuratorium oświaty właściwe ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o uznanie świadectwa.

 • Uznanie dyplomu zagranicznego w celu ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia w Polsce

  1.  Jeżeli dyplom potwierdzający ukończenie studiów za granicą daje prawo do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która wydała ten dyplom, uprawnia on również do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia w Polsce. Podstawę prawną do uznania dyplomu stanowi art. 326 ust. 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. -Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668).

  2. Zagraniczny dyplom może uprawniać do dalszego kształcenia w Polsce na podstawie umowy międzynarodowej albo na podstawie postępowania nostryfikacyjnego (art. 327 ust. 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. -Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668)

Zgoda rodziców/opiekunów prawnych osoby niepełnoletniej do podjęcia studiów w UP w Lublinie
Zobacz
Kursy języka polskiego
Zobacz
Cudzoziemcy podejmujący studia w języku polskim na podstawie decyzji administracyjnej rektora art. 323 ust. 1 pkt 6 Ustawy –Prawo o szkolnictwie wyższymi nauce z dnia 20 lipca 2018r. (Dz. U. poz. 1668) przystępują do rekrutacji na warunkach określonych w uchwale rekrutacyjnej i rejestrują się w systemie IRK jak obywatele polscy.Cudzoziemcy Ci mogą studiować na zasadach odpłatności za studia lub być zwolnionymi z opłat (bez odpłatności). 
 
Opłat za kształcenie na studiach stacjonarnych w języku polskim nie pobiera się z mocy ustawy od:
 
1) cudzoziemca -obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA – Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2) cudzoziemca, któremuudzielono zezwolenia na pobyt stały,lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
3) cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust.1 lub art.186 ust.1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771).;
4) cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
5) cudzoziemca –posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, i którym mowa w art. 11a ust.2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1. Dokumentem upoważniającym jest certyfikat wydany przez Państwową Komisję
do spraw Potwierdzania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.
6) posiadacza Karty Polaka lub osoby, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia
polskiego pochodzenia;
7) cudzoziemca będącego małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 
 Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na studia w języku polskim w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie są zobowiązani do internetowej rejestracji w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji. Harmonogram rekrutacji jest umieszczony na stronie www.up.lublin.plw zakładce Rekrutacja.
 
W celu złożenia dokumentów na studia cudzoziemcy powinni zgłosić się do sekretariatu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej mieszczącej się w budynku Collegium Agronomicum (AGRO II),ul. Akademicka 15. Dokumenty można również przesłać pocztą na adres komisji rekrutacyjnej (wykaz komisji na stronie internetowej).
 
Dane kontaktowe: e-mail:
tel. (+48 81) 445-68-85
Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł.
Opłata za elektroniczną legitymację studencką wynosi 22 zł.
 
Wymagane dokumenty:
1. Podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego kandydata wraz z oświadczeniem, że cudzoziemiec został poinformowany o konieczności posiadania ubezpieczenia zdrowotnego w całym okresie kształcenia w UP w Lublinie.
2. Kandydaci posiadający pochodzenie polskie powinni złożyć dokument poświadczający takie pochodzenie.
3. Kserokopia ważnej Karty Polaka/Karty Stałego Pobytu, jeżeli taki dokument kandydat posiada (oryginał do wglądu).
4. Zgoda rodziców/opiekunów prawnych osoby niepełnoletniej do podjęcia studiów w UP w Lublinie.
5. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły lub świadectwa maturalnego uzyskanego za granicą/dyplomu ukończenia studiów (do wglądu) oraz kserokopię świadectwa lub dyplomu ukończenia studiów wraz z poświadczeniem w formie legalizacji lub apostille. Legalizacji dokumentu dokonuje konsul RP urzędujący w państwie, w którym dokument został wydany. W przypadku, gdy dokument (świadectwo/dyplom) został wydany przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r. znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, legalizacji dokonuje się w formie apostille umieszczonej na dokumencie lub dołączonej do niego.
6. Potwierdzenie stopnia znajomości języka polskiego pozwalające na podjęcie studiów prowadzonych w języku polskim:
 • certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego;
 • ukończony roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez MNISW;
 • świadectwo potwierdzające ukończenie za granicą szkoły, w której prowadzono zajęcia w języku polskim.
7. Polisa ubezpieczenia zdrowotnego na dany rok akademicki albo Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego lub zobowiązanie o dobrowolnym przystąpieniu do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia. Uczelnia opłaca składki za osoby posiadające udokumentowane pochodzenie polskie w rozumieniu przepisów o repatriacji. Kserokopia polisy (oryginał do wglądu).
8. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku wydane przez lekarza medycyny pracy.
9. Kserokopia paszportu (strona ze zdjęciem i numerem).
10. Wniosek o wydanie legitymacji elektronicznej -zdjęcie w postaci elektronicznej do legitymacji studenckiej ELS : rozmiary 300×375 pikseli, dozwolony format zdjęcia to JPG, maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 1 megabajt. Kandydat obowiązkowo wgrywa zdjęcie na swoim koncie rejestracyjnym.
11. Deklaracja wyboru języka i przedmiotów do wyboru wydrukowana z systemu IRK (wydruk z systemu).
12. Umowa (2 egzemplarze)zawarta między uczelnią a studentem w formie pisemnej określająca warunki odpłatności za studia.
 
Wszystkie dokumenty obcojęzyczne należy przetłumaczyć na język polski. Tłumaczenie powinno być sporządzone przez tłumacza przysięgłego lub konsula polskiego urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument.
 

CUDZOZIEMCY – OPŁATA ZA STUDIA

Cudzoziemcy podejmujący studia stacjonarne w języku polskim na podstawie decyzji rektora za odpłatnością wnoszą następujące opłaty za semestr:

a) na studiach pierwszego lub drugiego stopnia – 3000 złotych; (6000 złotych  za cały rok)

b) na studiach jednolitych magisterskich (kierunek weterynaria) – 10 000 złotych; (20 000 złotych za cały rok)

1.  Warunki odpłatności za studia określa umowa zawarta między uczelnią a studentem w formie pisemnej.

2. Cudzoziemcy wnoszą opłaty za studia na specjalny rachunek bankowy przydzielony studentowi, w przeliczeniu na złote polskie według kursu średniego euro NBP w dniu wpłaty.

3. Cudzoziemcy wnoszą opłaty jednorazowo w terminie do 1 października za semestr zimowy i do 15 marca za semestr letni.

4. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek studenta prorektor ds. studenckich i dydaktyki może wyrazić zgodę na przedłużenie terminu wniesienia opłaty lub wyrazić zgodę na wniesienie opłaty w ratach.

5. Od opłat wniesionych po upływie terminu płatności pobiera się ustawowe odsetki.

CUDZOZIEMCY – UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE STUDENTÓW

1. Cudzoziemcy z państw członkowskich UE lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) –strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym mogą korzystać z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej pod warunkiem, że posiadają Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Jeżeli nie posiadają tytułu do ubezpieczenia w kraju zamieszkania zgłaszani są do ubezpieczenia przez uczelnię na zasadach obowiązujących polskich studentów.

2. Cudzoziemcy z pozostałych krajów mają możliwość nabycia uprawnień do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych poprzez zawarcie umowy o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne z Narodowym Funduszem Zdrowia. Zawarcie umowy wiążę się z wykupieniem ubezpieczenia i opłacaniem miesięcznej składki zdrowotnej. Cudzoziemiec może wykupić w swoim kraju lub na terenie Polski polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce.

3. Cudzoziemcy mający udokumentowane pochodzenie polskie w rozumieniu przepisów o repatriacji mogą uzyskać uprawnienia do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych, jeżeli ubezpieczą się dobrowolnie zawierając umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Składki za ubezpieczenie zdrowotne opłaca uczelnia.

4. Cudzoziemcy zainteresowani ubezpieczeniem zdrowotnym powinni zgłosić się do Działu Spraw Socjalnych Studentów Lublin, ul. Langiewicza 6, pokój 17 w celu uzyskania dokładnych informacji i dopełnienia formalności.

Informację o dobrowolnym ubezpieczeniu zdrowotnym dla cudzoziemców można uzyskać w Narodowym Funduszu Zdrowia: http://www.nfz-lublin.pl/dobrowolne_ubezpieczenie_zdrowotne

Lubelski Oddział Wojewódzki

ul. Szkolna 16 20-124 Lublin

Tel. 81531-05-00

Poniedziałek –piątek od 8.00 do 16.00

Podstawa prawna:

1. Ustawa o repatriacji z 9 listopada 2000 r. (Dz.U. nr 106, poz. 1118, art. 5).

2. Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z 27 sierpnia 2004 r. (Dz.U.nr 210, poz. 2135, z późn. zm. art. 3 ust.2 pkt 1 i 4 oraz art. 86 ust.1 pkt 14.

Agencja NAWA to specjalna instytucja, która wspiera mobilność pomiędzy uniwersytetami, a także ośrodkami badawczymi. W tym celu zostały uruchomiane specjalne programy dla studentów zagranicznych, a także stypendia, które umożliwiają nie tylko wyjazd, ale również zaaklimatyzowanie się w innym kraju. Wymiany naukowe mają ogromne znaczenie w rozwoju ogólnoświatowego przemysłu i technologii, wspierają one także swobodny przepływ informacji.

Ideą programów wymian i stypendiów dla studentów z zagranicy jest przede wszystkim wsparcie ich rozwoju osobistego,jak i międzynarodowej oświaty. Zapraszamy do zapoznania się z bogatą ofertą możliwości, które agencja NAWA przygotowała dla uczniów uczelni wyższych, którzy chcą zdobyć doświadczenie, nawiązać nowe kontakty, a także mieć dobry start w życie zawodowe.

https://nawa.gov.pl/studenci/studenci-zagraniczni