НАПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ

Направление обучения Длительность Форма обучения Специальность
Агробизнес 1,5 года очное  
Агролесничество 1,5 года
2 года
очное
заочное
 
Ландшафтная архитектура 1,5 года очное  
Бихевиоризм животных 1,5 года
2 года
очное
заочное
 
Безопасность и сертификация продуктов питания 1,5 года
2 года
очное
заочное
 
Безопасность и гигиена труда 1,5 года
2 года
очное
заочное
 
Биоинженерия 1,5 года очное  
Биотехнология 1,5 года очное  
Диетология 2 года
2 года
очное
заочное
 
Консультации в сфере садоводства 1,5 года очное  
Консультации в сельской местности 1,5 года очное  
Управление пространством 1,5 года
2 года
очное
заочное
 
Иппология и конный спорт 1,5 года очное специальность на английском языке: Horse Usage
Инженерия пищевой промышленности 1,5 года
2 года
очное
заочное
 
Инженерия окружающей среды 1,5 года
2 года
очное
заочное
1. альтернативные источники энергии
2. управление отходами
3. управление водоснабжением и канализацией
Охрана растений и фитосанитарный контроль 1,5 года
2 года
очное
заочное
 
Охрана окружающей среды 1,5 года
2 года
очное
заочное
 
Садоводство 1,5 года
2 года
очное
заочное
 
Агрономия 1,5 года
2 года
очное
заочное
 
Пищевые технологии и питание человека 1,5 года
2 года
очное
заочное
 
Транспорт и логистика 1,5 года
2 года
очное
заочное

1.транспортное машиностроение и судоходство
2. специализированный транспорт

Управление и инженерия производства 1,5 года
2 года
очное
заочное
1. инженерия управления производством и услугами
2. менеджмент и инженерия пищевой промышленности 
Управление производством и переработкой молока 1,5 года очное  
Гербология и фитопродукты 1,5 года
2 года
очное
заочное
 
Zielona urbanistyka
Green Urban Planning
1,5 года
1,5 года
очное
очное
 
Зоотехника 1,5 года
2 года
очное
заочное
1.управление производством в животноводстве
2. биоинженерия и маркетинг кормов

ГРАФИК НАБОРА НА ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

(МАГИСТРАТУРА)

oraz na studia niestacjonarne drugiego stopnia — dotyczy kierunku dietetyka

W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM W LUBLINIE

W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

WSZYSTKICH KANDYDATÓW OBOWIĄZUJE INTERNETOWA REJESTRACJA

W związku ze stanem epidemii kandydatów na kierunek hipologia i jeździectwo nie obowiązuje sprawdzian z kontaktu z koniem a także nie odbędzie się weryfikacja deklaracji kierunku pokrewnego z udziałem kandydatów na studia drugiego stopnia. Weryfikacji dokona komisja rekrutacyjna na podstawie przesłanych przez kandydatów deklaracji.

Lp. Data Treść
1. 11 stycznia 2021 r. – 22 lutego 2021 r.

Internetowa Rejestracja Kandydatów na stronie www.up.lublin.pl

Kandydat rejestruje się w systemie IRK i jest zobowiązany do uzupełnienia danych osobowych i adresowych, wgrania zdjęcia, wyboru kierunku studiów, uzupełnienia danych o wykształceniu/dyplomie, wypełnienia deklaracji oraz wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł za każdy wybrany kierunek studiów na indywidualne konto wygenerowane dla każdego kandydata w systemie IRK.

Kandydat wybiera kierunek studiów i wskazuje tylko jedną specjalność w ramach kierunku studiów, jeżeli specjalność jest oferowana.

Do dnia 22 lutego 2021 r. kandydaci na kierunek hipologia i jeździectwo są zobowiązani do przesłania zaświadczenia lekarskiego (skan) o braku przeciwwskazań do uprawiania jeździectwa wydanego przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo-lekarskiego na adres e-mail: rekrutacja.wbhz@up.lublin.pl

Do dnia 22 lutego 2021 r. kandydaci na studia drugiego stopnia z kierunków pokrewnych mają obowiązek przesłać wersję elektroniczną wypełnionej deklaracji kierunku pokrewnego na adres Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

2.

24 lutego 2021 r. (środa)

godz. 12:00

Posiedzenie Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych
3.

24 lutego 2021 r.

godz. 14:00

Komunikat o osobach zakwalifikowanych na wybrany kierunek studiów.

Kandydat otrzyma informację o wyniku postępowania kwalifikacyjnego o statusie:zakwalifikowany/niezakwalifikowany w systemie IRK.

Jeżeli kierunek studiów lub specjalność nie zostanie utworzona z powodu niewystarczającej liczby chętnych lub kandydaci nie zostaną zakwalifikowani na wybrany kierunek lub specjalność z powodu braku miejsc, otrzymają informację w systemie IRK o możliwości wybrania innego kierunku lub specjalności.

4.

25 i 26 lutego 2021 r.

od godz. 800

do godz. 1700

(czwartek i piątek)

Składanie dokumentów przez osoby, które zostały zakwalifikowane na studia. Wykaz dokumentów w załączniku do harmonogramu rekrutacji.

Dokumenty należy przesłać Pocztą Polską/kurierem lub bezpośrednio można złożyć w sekretariacie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, jeżeli okoliczności związane ze stanem epidemii będą na to pozwalały (szczegółowe informacje Komisja przekaże na indywidualne konto kandydata w systemie IRK).

Kandydaci, którzy złożą/prześlą wszystkie wymagane dokumenty w wyznaczonym terminie otrzymają status przyjęty.

Komisja prześle komunikat na indywidualne konto kandydata o wpisaniu na listę studentów. Zawiadomienie drogą elektroniczną jest jedyną formą zawiadomienia kandydata o wpisaniu na listę studentów. Komisja nie wysyła do kandydata decyzji administracyjnej.

Ważne informacje dla kandydatów:

  1. W związku z trwająca epidemią COVID-19 kandydaci powinni dostarczać dokumenty za pośrednictwem Poczty Polskiej/Kuriera lub w wyjątkowych sytuacjach osobiście. Kandydat przesyła kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych i jest zobowiązany do okazania oryginału dyplomu w dziekanacie po rozpoczęciu zajęć.

  1. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów (kandydat nie otrzymuje decyzji administracyjnej). Natomiast odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej podpisanej przez osobę, która przewodniczy wydziałowej komisji rekrutacyjnej.

  1. Status przyjęty oznacza, że kandydat złożył wymagane dokumenty i został wpisany na listę studentów.

  1. Kandydaci na studia drugiego stopnia wybierają kierunek studiów i specjalność, jeżeli jest oferowana w ramach kierunku. Zaproponowane do wyboru kierunki/specjalności zostaną utworzone pod warunkiem zgłoszenia się 30 osób chętnych do studiowania na danym kierunku/specjalności. Jeżeli kierunek/specjalność nie zostanie utworzony(a) z powodu niewystarczającej liczby chętnych do studiowania, kandydaci otrzymają propozycję wybrania innego kierunku/specjalności w ramach tej samej opłaty rekrutacyjnej.

  1. Sekretariaty Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych pracują od 23 lutego do 4 marca 2021 r. ul. Akademicka 15, sala nr 3 i 4.

Lublin, dnia 9 listopada 2020 r.

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(для абитуриентов, которые поступили в магистратуру)

Комплект документов, за исключением 2-х копий пункта 4 контракта и пункта 8 медицинской справки, следует доставить лично (если это позволяют обстоятельства, связанные с пандемией) в секретариат приемной комиссии факультета или отправить заказным письмом по адресу соответствующей приемной комиссии факультета в установленный срок. Документы также могут быть доставлены в секретариат лицом, имеющим письменное разрешение абитуриента на подачу документов. Документы, перечисленные в пунктах 4 и 8, необходимо подать в деканат в первую неделю занятий/во время первого съезда в случае заочного обучения.

Заявление о приеме на обучение распечатывается из личного регистрационного кабинета кандидата после регистрации и получения информации о приеме на обучение. Абитуриент обязан загрузить фото в соответствии с требованиями, указанными в IRK (вкладка фото).

Ксерокопия диплома об окончании школы с заверенной университетом ксерокопией приложения. Оригинал диплома и приложения доступны только для ознакомления. Ксерокопия диплома об окончании за рубежом (с апостилем) и перевод на польский язык — оригинал доступен для ознакомления.

Условное свидетельство — абитуриенты, которые на момент приема на обучение еще не имеют диплома об окончании университета (бакалавриат), могут представить условное свидетельство об окончании и сдаче дипломного экзамена вместе со средней оценкой за экзамены и зачеты, рассчитанной в соответствии с правилами обучения (справку необходимо получить в деканате).

Контракт заключают только на студенты-заочники и иностранцы, обучающиеся платно, заключенный между университетом и студентом в письменной форме, с указанием условий взымания платы за обучение и платы за образовательные услуги. Контракт необходимо распечатать из системы IRK после получения информации о принятии на обучение и внесения в список студентов (статус «принят»). Абитуриент подает 2 экземпляра подписанного контракта в деканат в первую неделю занятий / первую сессию.

Заявление на получение электронного студенческого билета, распечатанное из системы для абитуриентов. Оплата за билет в размере 22 злотых должна быть внесена на счет, созданный в IRK, после получения информации о принятии на обучение и до момента подачи документов в приемную комиссию факультета. Во вкладке в  системе IRK есть форма перевода с номером счета. Выпускникам Университета Естественных Наук в Люблине, у которых уже есть студенческий билет, не требуется подавать заявление на получение нового студенческого билета и вносить оплату за этот документ. При региситрации в системе IRK отметьте опцию — «Мне не нужен ID».

Декларация о выборе иностранного языка и предметов на выбор (распечатать из системы).

Декларация близких направлений обучения для абитуриентов, подающих заявление о приеме на обучение в магистратуру, которые закончили родственную область обучения первого цикла (т.е. отличную от той, на которую они подают заявку). Абитуриент указывает в системе IRK, что это смежная область обучения, заполняет декларацию о соответствующей области обучения и отправляет электронную версию заполненной декларации в приемную комиссию факультета до 22.02.2021.

После получения статуса «зачислен» абитуриент распечатывает документы из системы IRK с направлением к врачу производственной медицины. Медицинскую справку необходимо доставить в деканат в первую неделю занятий / первый съезд. Абитуриенты, которые закончили бакалавриат в Университете Естественных Наук в Люблине и продолжают обучение в той же области обучения, освобождаются от обязанности представлять медицинскую справку.

Медицинскую справку, подтверждающую отсутствие противопоказаний к занятиям верховой ездой, выданную врачом, уполномоченным проводить спортивные и медицинские освидетельствования, необходимо отправить на следующий адрес электронной почты: rekrutacja.wbhz@up.lublin.pl до 22.02.2021 г.

Иностранцы — ксерокопия свидетельства о страховании, например, полиса страхования здоровья или страхования от несчастных случаев на период обучения в Польше или Европейской карты медицинского страхования (оригинал показать) или письменное заявление о вступлении в Национальный фонд здравоохранения сразу после начала обучения.

Иностранцы — заявление о том, что иностранец был проинформирован о необходимости иметь страховку на весь период обучения в Университете Естественных Наук в Люблине.

Иностранцы — ксерокопия действующей Карты Поляка / вида на жительство или другого документа, подтверждающего основания для освобождения от оплаты за обучение (оригинал доступен для проверки).

Иностранцы — ксерокопия документа, подтверждающего польское происхождение, при наличии у кандидата такого документа (оригинал доступен для проверки).

Иностранцам — ксерокопия документа, подтверждающего знание польского / английского языка на уровне В2 (оригинал доступен для проверки).

МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ

Медицинскую справку необходимо подать в деканат в первую неделю занятий.

Абитуриенты на обучение второго цикла (магистратура), которые завершили обучение первого цикла (бакалавриат) в Университете естественных наук в Люблине и продолжают обучение в той же области обучения, освобождаются от обязанности представлять медицинскую справку.

Медицинская справка формы 086/у должна гарантировать, что абитуриент получил прививку АДСМ, от полиомиелита, БЦЖ (от туберкулеза), ЖПВ (от свинки), от гепатита В, ЖКО (от кори), от краснухи, а также провел тест на реакцию Манту. Последним штрихом для заполнения документа должна стать отметка о флюорографии. Если рентген (даже в малых дозах) запрещен, можно пройти обследование в тубдиспансере.

Медицинская документация формы 086/у должна включать в общей сложности 12 пунктов. Начинается она с точного, выразительного описания лечебного учреждения и данных врача, который выдает заключение. Далее «086» отвечает за личные данные пациента: кто, где живет, какими болезнями болел раньше. И, конечно, для того, чтобы форма 086/у отвечала требованиям закона, нужно без ошибок указать место предъявления.

Справка 086/у может декларировать определенные запреты, например, указывать на то, что ее владелец имеет инвалидность или состоит на учете у определенных специалистов в связи с серьезными заболеваниями. Это делается в интересах пациента, и никогда не разглашает никаких тайн или социально безопасных болезней. Справка 086/у может включать краткое описание лечебных мероприятий, если такие применялись в отношении рака, хронических заболеваний, тяжелых вирусных инфекций, таких, как менингит или дифтерия.

Бывают уточнения, когда медицинская справка 086/у позволяет только какой-то определенный вид обучения, запрещая ряд других. В документе должны быть описаны рекомендуемые ограничение физической нагрузки, если таковые имеются.

Абитуриенты, которые хотят поступить на направление обучения физическая активность и квалифицированный агротуризм, а также иппология и конный спорт/ equine management and care должны иметь медицинскую справку об отсутствии противопоказаний для верховой езды. Справка должна быть выдана врачом, уполномоченным к проведению спортивной и медицинской сертификации.

Следует также помнить, что у этой справки ограниченный срок действия и ее нужно перевести на польский язык. 

ПРИЕМНЫЕ КОМИССИИ 

УНИВЕРСИТЕТА ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК В ЛЮБЛИНЕ

  
 

1. ФАКУЛЬТЕТ АГРОБИОИНЖЕНЕРИИ 

Направления обучения: агробизнес, агролесоводство, биоинженерия, экономика, управление пространством, лесное хозяйство, сельское хозяйство, туризм и рекреация, управление ресурсами Земли

AGRO II, каб. 106 ул. Akademicka 15

тел. (81) 445-68-43

e-mail: rekrutacja.wa@up.lublin.pl

 

2. ФАКУЛЬТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ 

Направления обучения: ветеринария, ветеринарная аналитика

AGRO II, каб. 105 ул. Akademicka 15

тел. (81) 445 — 66 — 27

e-mail: rekrutacja.wet@up.lublin.pl

 

3. ФАКУЛЬТЕТ НАУК О ЖИВОТНЫХ И БИОЭКОНОМИКИ

Направления обучения: физическая активность и квалифицированный агротуризм, бихевиоризм животных, безопасность и сертификация продуктов питания, безопасность и гигиена труда, иппология и конный спорт, пчеловодство в агроэкосистемах, уход за животными и зоотерапия, зоотехника

AGRO II, каб. 102 ул. Akademicka 15

тел. (81) 445- 65 — 01

e-mail: rekrutacja.wbhz@up.lublin.pl

4.   ФАКУЛЬТЕТ САДОВОДСТВА И ЛАНДШАФТНОЙ АРХИТЕКТУРЫ

Направления обучения: ландшафтная архитектура, консультирование в сфере садоводства, энология и сидровая промышленность, охрана растений и фитосанитарный контроль, садоводство, садовое искусство и композиции из растений, фитотерапия и фитопродукты

AGRO II, каб. 106 ул. Akademicka 15

тел. (81) 445 — 60 — 95

e-mail: rekrutacja.ogr@up.lublin.pl

 5.  ФАКУЛЬТЕТ ИНЖЕНЕРИИ ПРОИЗВОДСТВА

Направления обучения: экоэнергетика, геодезия и картография, химическая и технологическая инженерия, инженерия пищевой промышленности, сельскохозяйственная и лесная инженерия, инженерия окружающей среды, транспорт и логистика, управление и инженерия производства

AGRO II, каб. 103 ул. Akademicka 15

тел. (81) 445 — 61- 04

e-mail: rekrutacja.wip@up.lublin.pl

6.  ФАКУЛЬТЕТ ПИЩЕВЫХ НАУК И БИОТЕХНОЛОГИИ

Направления обучения: биотехнология, диетология, гастрономия и кулинарное искусство, пищевые технологии и питание человека

AGRO II, каб. 104 ул. Akademicka 15

Tel. (81) 445 — 68 — 61

e-mail: rekrutacja.nozib@up.lublin.pl

7.  ФАКУЛЬТЕТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БИОЛОГИИ

Направления обучения: биобезопасность и антикризисное управление, биокосметология, биология, экореабилитация, охрана окружающей среды, управление и адаптация к изменениям климата

AGRO II, каб. 102 ул. Akademicka 15
 
тел. (81) 445 — 60 — 61
 

e-mail: rekrutacja.wbs@up.lublin.pl