Dostępny UPL

logotyp funduszy europejskich logotyp rzeczpospolitej polskiej oraz logotyp unii europejskiejProjekt „Dostępny UPL”– nr  POWR.03.05.00-00-A002/21

Działania realizowane w projekcie będą prowadzić do osiągnięcia modelu uczelni dostępnej ze względu na potrzeby osób z niepełnosprawnościami.

Wnioskodawca przeprowadził analizę specyficznych potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Uczelnia w ramach projektu zrealizuje ścieżkę MIDI. Projekt będzie realizowany w 8 zadaniach, które znacznie zwiększą dostępność uczelni we wszystkich 6 obszarach. Realizacja projektu daje szansę na kontynuowanie działań zmierzających do tworzenia uczelni dostępnej .Diagnoza dostępności uczelni na wejście, planowane działania oraz stan dostępności uczelni po zakończeniu projektu zostały opracowane w sformalizowanej współpracy z środowiskiem osób z niepełnosprawnościami tj. Fundacja Heros.

Celem projektu jest wsparcie zmian organizacyjnych i podnoszenie świadomości kompetencji kadry uczelni z zakresu niepełnosprawności poprzez realizację działań mających na celu zapewnienie przez uczelnię dostępności komunikacyjnej, administrowanych stron internetowych, narzędzi informatycznych, procedur kształcenia w kształceniu na poziomie wyższym, wprowadzenie do programów kształcenia modyfikacji zapewniających ich dostępność dla studentów z niepełnosprawnościami oraz działań z zakresu dostępności architektonicznej.

Jak korzystać z wsparcia?

W ramach realizacji projektu „Dostępny UPL”- nr POWR.03.05.00-00-A002/21 osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności: pracujące lub studiujące w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie mają możliwość skorzystania z indywidualnych porad psychologicznych oraz prawnych.

Porady odbywać się będą od poniedziałku do soboty w godz. 8.00-20.00 do 31.10.2023 r.

Wsparcie realizowane będzie w sposób indywidualny zależnie od potrzeb każdej osoby zgłaszającej się do korzystania ze wsparcia psychologicznego lub prawnego. Każdy uczestnik wsparcia ma możliwość skorzystania z porad prawnych oraz psychologicznych w nieokreślonej liczbie godzin.

Porady będą udzielane zgodnie z zasadą poufności rozmów z zachowaniem pełnej anonimowości.

W celu skorzystania z porad psychologicznych lub prawnych należy dokonać zgłoszenia:

telefonicznie pod numerem telefonu: 81 445 65 40, 668-342-221
e-mailowo: lub

lub osobiście pok. 210  Collegium Agronomicum (Agro II) ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin.

Serdecznie zapraszamy!

Regulamin korzystania ze wsparcia psychologicznego oraz prawnego (.doc / 274KB)
Zobacz

Indywidualne doradztwo psychologiczne

Dla kogo: studenci i pracownicy Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie posiadający aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.

Zakres tematyczny:

wsparcie ma na celu przełamanie kluczowych problemów psychologicznych osób z niepełnosprawnościami m.in.

 • trudności w kontaktach ze środowiskiem,
 • brak wsparcia i zrozumienia w środowiska
 • zmaganie się z uprzedzeniami i stereotypami,
 • obojętność społeczeństwa wobec niepełnosprawności,
 • społeczny ostracyzm
 • motywowanie osób z niepełnosprawnościami do udziału w zajęciach dodatkowych oraz dalszego rozwoju osobistego i zawodowego.

Lokalizacja wsparcia: Uniwersytet Przyrodniczy Lublinie ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin

Porady odbywać się będą od poniedziałku do soboty w godz. 8.00-20.00

Wsparcie realizowane będzie w sposób indywidualny zależnie od potrzeb danego Uczestnika projektu.
Każdy Uczestnik projektu ma możliwość skorzystania z porad psychologicznych w nieokreślonej liczbie godzin porad – jest to uzależnione od jego potrzeb.

 

Indywidualne poradnictwo prawne

Dla kogo: studenci i pracownicy Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie posiadający aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.

Zakres tematyczny:

poradnictwo prawne ma na celu zwiększenie wiedzy na temat uprawnień, ulg i świadczeń przysługujących osobom z niepełnosprawnościami, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób z niepełnosprawnościami w uczelniach wyższych.

Lokalizacja wsparcia: Uniwersytet Przyrodniczy Lublinie ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin

Porady odbywać się będą od poniedziałku do soboty w godz. 8.00-20.00

Wsparcie realizowane będzie w sposób indywidualny zależnie od potrzeb danego Uczestnika projektu.
Każdy Uczestnik projektu ma możliwość skorzystania z porad psychologicznych w nieokreślonej liczbie godzin porad – jest to uzależnione od jego potrzeb.

Porady Prawne w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie

Bezpłatne porady prawne na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. Zapraszamy studentów i pracowników posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. Porady prawne będą realizowane w sposób indywidualny zależnie od potrzeb każdej osoby zgłaszającej się do korzystania ze wsparcia prawnego.

W celu umówienia spotkania należy dokonać wcześniejszego zgłoszenia:

Tel: 81 445 65 40
Kom. 668 342 221

e-mail: lub

lub osobiście  Biuro ds. osób z niepełnosprawnościami  ul. Akademicka 15, pok. 210 20-950, Lublin

Dostosowanie infrastruktury  D.S Eskulap do potrzeb osób z niepełnosprawnościami to zadanie, mające na celu likwidację barier architektonicznych w miejscu ważnym dla codziennego funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami. Dostosowanie pomieszczeń zdecydowanie poprawi komfort użytkowania osób z niepełnosprawnościami  poprzez udogodnienia:
– dostosowanie dwóch pokoi w: sanitariaty, miejsce wypoczynku oraz aneks kuchenny
z przeznaczaniem do swobodnego użytkowania  przez osoby z niepełnosprawnościami;
– dostosowanie wejścia bocznego od strony wschodniej dla osób z niepełnosprawnościami
– montaż platformy, która pozwala na swobodne przemieszczanie się po schodach  osoby
z niepełnosprawnością ruchową (poruszających się na wózku inwalidzkim).

W ramach zadania z zakupiono zestaw do mikroskopii świetlnej sprzężony z kamerą cyfrową.

Będzie on wykorzystywany w trakcie realizacji zajęć na jednym z głównych przedmiotów na UPL, tj. Biologii ogólnej.

Zestaw umożliwia zapisanie obrazu na dysku komputera i/lub zewnętrznych nośnikach z możliwością przesłania obrazu do każdego słuchacza oraz wykorzystanie zapisanych informacji do różnego typu zadań, w celu rozwoju ekspresji twórczej o charakterze biologicznym.

 

Poszerzenie oferty książek w wersji elektronicznej na platformie Ibuk Libra (książki polskojęzyczne w tym podręczniki) oraz baz danych w wersji pełnotekstowej. Szeroki dostęp do zasobów elektronicznych umożliwia osobom z ograniczoną sprawnością dostęp do zbiorów Internecie z dowolnego miejsca, w znaczny sposób przeciwdziałając ich wykluczeniu i wyrównując szanse edukacyjne poprzez ułatwienie dostępu szerokiej oferty pozycji książkowych, zapewnienie łatwości i szybkości przeglądania oraz wyszukiwania informacji z różnych dziedzin, na temat zagadnień, które są przedmiotem ich zainteresowań.

Subskrypcja HAN Hidden Automatic Navigator- narzędzie umożliwiające dostęp do pełnotekstowych baz danych (czasopism i książek elektronicznych) zdalnie z domu lub z każdego innego miejsca z dostępem do Internetu, po zalogowaniu dla studentów i pracowników

Aplikacja Mobilna dedykowana jest osobom z niepełnosprawnościami będących częścią  społeczności akademickiej  Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Zrealizowane działania wspierają rozwój zaplecza technologicznego użytecznego we wsparciu i wyrównaniu szans edukacyjnych osób z niepełnosprawnościami.

 • 1.Szkolenie z zakresu procedur bezpiecznej ewakuacji osób z niepełnosprawnościami.

  Cel szkolenia: pogłębienie świadomości kadry zarządzającej, pracowników administracyjnych, nauczycieli akademickich oraz pozostałych przedstawicieli uczelni w zakresie wdrożenia procedur bezpiecznej ewakuacji osób z niepełnosprawnościami, zapewnienie większego bezpieczeństwa oraz przygotowanie praktyczne w zakresie ewakuacji na wypadek pożaru lub innego zagrożenia.

  W części teoretycznej:

  o   omówienie wszelkich obowiązków z zakresu bezpiecznej ewakuacji, wymagań prawnych  dotyczących bezpieczeństwa pożarowego;

  o   krótka charakterystyka ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz inne przepisy dotyczące niepełnosprawności;

  o  zapoznanie z procedurą bezpiecznej ewakuacji osób z niepełnosprawnościami;

  o   oznakowanie ewakuacyjne oraz pożarowe,

  o   rozmieszczenie pożarowego sprzętu w danym obiekcie,

  o   obsługa podręcznego sprzętu gaśniczego,

  o   procedury alarmowe oraz ewakuacja osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności potencjalne problemy podczas ewakuacji,

  o   pomoc poszkodowanym osobom w pożarach.

  Część praktyczna:

         o   ćwiczenia z posługiwania się gaśnicami, a także hydrantami wewnętrznymi,

         o   ćwiczenia dotyczące metod  ewakuacji osób z niepełnosprawnościami.

 • 2. Szkolenie z zakresu edukacji włączającej dla przedstawicieli uczelni

  Cel szkolenia: Podniesienie kompetencji uczestników z zakresu edukacji włączającej osób z niepełnosprawnościami. kompleksowe szkolenie z zagadnień: technologie, procedury, standardy edukacyjne.

  Zakres merytoryczny szkolenia:

  1. Niepełnosprawność – definicja niepełnosprawności, bariery, stereotypy ON, terminologii w zakresie niepełnosprawności, stopnie i rodzaje niepełnosprawności.
  2. Podstawowe zasady w kontaktach z ON (savoir vivre).
  3. Osoby z niepełnosprawnością ruchową – codzienność, funkcjonowanie w przestrzeni, bariery otoczenia, bariery prawne, doświadczanie (symulacja) niepełnosprawności – wózki, balkoniki, kule– przy szkoleniu stacjonarnym.
  4. Osoby niedowidzące – codzienność, funkcjonowanie w przestrzeni, bariery otoczenia (wykluczenie cyfrowe), bariery prawne, doświadczanie (symulacja) niepełnosprawności – symulatory wad wzroku, symulacja niewidzenia.
  5. Osoby niedosłyszące, Głuche – codzienność, funkcjonowanie w przestrzeni, bariery otoczenia (wykluczenie informacyjne), bariery prawne, doświadczanie (symulacja) niepełnosprawności.
  6. Osoby z niepełnosprawnościami psychicznymi, ze spektrum autyzmu, z chorobami psychicznymi – codzienność, funkcjonowanie w przestrzeni, bariery otoczenia, bariery prawne, doświadczanie (symulacja) niepełnosprawności.
  7. Obowiązki Uczelni w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym dostępu do procesu kształcenia.
  8. Racjonalne wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami podczas procesu kształcenia.
  9. Definiowanie potrzeb i sposoby pomocy ON ruchowo, sensorycznie: nie(do)widzącej.
  10. Wprowadzenie do tworzenia dostępnych dokumentów;
 • 3.Szkolenie dla nauczycieli akademickich w zakresie procesu kształcenia osób z niepełnosprawnościami

  Cel szkolenia: Szkolenie nauczycieli akademickich w zakresie procesu kształcenia (podniesienie kompetencji dydaktycznych)- kompleksowe szkolenie z zagadnień: technologie, procedury, standardy edukacyjne oraz w zakresie zapewnienia pełnego dostępu dla osób z różnorodnymi niepełnosprawnościami.

  Zakres podstawowy szkolenia:

  Niepełnosprawność – definicja niepełnosprawności, bariery, stereotypy ON, terminologii w zakresie niepełnosprawności, stopnie i rodzaje niepełnosprawności.

  1. Podstawowe zasady w kontaktach z ON (savoir vivre).
  2. Obowiązki Uczelni w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym dostępu do procesu kształcenia
  3. Racjonalne wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami podczas procesu kształcenia.
  4. Definiowanie potrzeb i sposoby pomocy ON ruchowo, sensorycznie: nie(do)widzącej

  Program szkolenia będzie podzielony na 4 moduły

  I Wsparcie podczas zajęć dydaktycznych osób z zaburzeniami psychicznymi

  II Wsparcie podczas zajęć dydaktycznych osób z niepełnosprawnością narządu wzroku

  III Wsparcie podczas zajęć dydaktycznych osób z niepełnosprawnością narządu słuchu   

  IV Wsparcie podczas zajęć dydaktycznych osób z niepełnosprawnością narządu ruchu

 • 4.Szkolenie dla kadry kierowniczej i administracyjnej jak zwiększać dostępność Uczelni dla osób z niepełnosprawnościami

  Cel szkolenia: podniesienie kompetencji zarządczych kadr niezbędnych do skutecznego wdrażania polityki zarządzania osobami z niepełnosprawnościami. W trakcie szkolenia uczestnicy podniosą świadomość i nabędą kompetencje z zakresu niepełnosprawności.

  Zakres merytoryczny szkolenia:

  1. Niepełnosprawność – definicja niepełnosprawności, bariery, stereotypy ON, terminologii w zakresie niepełnosprawności, stopnie i rodzaje niepełnosprawności.
  2. Podstawowe zasady w kontaktach z ON (savoir vivre).
  3. Osoby z niepełnosprawnością ruchową – codzienność, funkcjonowanie w przestrzeni, bariery otoczenia, bariery prawne, doświadczanie (symulacja) niepełnosprawności – wózki, balkoniki, kule– przy szkoleniu stacjonarnym.
  4. Osoby niedowidzące – codzienność, funkcjonowanie w przestrzeni, bariery otoczenia (wykluczenie cyfrowe), bariery prawne, doświadczanie (symulacja) niepełnosprawności – symulatory wad wzroku, symulacja niewidzenia.
  5. Osoby niedosłyszące, Głuche – codzienność, funkcjonowanie w przestrzeni, bariery otoczenia (wykluczenie informacyjne), bariery prawne, doświadczanie (symulacja) niepełnosprawności.
  6. Osoby z niepełnosprawnościami psychicznymi, ze spektrum autyzmu, z chorobami psychicznymi – codzienność, funkcjonowanie w przestrzeni, bariery otoczenia, bariery prawne, doświadczanie (symulacja) niepełnosprawności.
  7. Obowiązki Uczelni w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym dostępu do procesu kształcenia.
 • 5. Szkolenie dla bibliotekarzy jak współpracować z osobami o różnym typie niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku, słuchu, ruchu

  Cel szkolenia: W trakcie szkolenia uczestnicy podniosą świadomość i nabędą kompetencje z zakresu niepełnosprawności. Program szkolenia zakłada przekazanie podstawowych informacji w zakresie potrzeb czytelników z niepełnosprawnościami bibliotek oraz barier jakie napotykają w codziennym dostępie do wiedzy.

  Zakres merytoryczny szkolenia:

  1. Niepełnosprawność – definicja niepełnosprawności, bariery, stereotypy ON, terminologii w zakresie niepełnosprawności, stopnie i rodzaje niepełnosprawności.
  2. Podstawowe zasady w kontaktach z ON (savoir vivre).
  3. Osoby z niepełnosprawnością ruchową – codzienność, funkcjonowanie w przestrzeni, bariery otoczenia, bariery prawne, doświadczanie (symulacja) niepełnosprawności – wózki, balkoniki, kule– przy szkoleniu stacjonarnym.
  4. Osoby niedowidzące – codzienność, funkcjonowanie w przestrzeni, bariery otoczenia (wykluczenie cyfrowe), bariery prawne, doświadczanie (symulacja) niepełnosprawności – symulatory wad wzroku, symulacja niewidzenia.
  5. Osoby niedosłyszące, Głuche – codzienność, funkcjonowanie w przestrzeni, bariery otoczenia (wykluczenie informacyjne), bariery prawne, doświadczanie (symulacja) niepełnosprawności.
  6. Osoby z niepełnosprawnościami psychicznymi, ze spektrum autyzmu, z chorobami psychicznymi – codzienność, funkcjonowanie w przestrzeni, bariery otoczenia, bariery prawne, doświadczanie (symulacja) niepełnosprawności.
  7. Podstawy prawne zapewniania dostępności cyfrowej.
  8. Charakterystyka aktualnego standardu WCAG.