Trwa nabór na wyjazdy Pracowników UP do krajów partnerskich (spoza UE)

Szanowni Państwo,

 

decyzją Prorektora ds. Rozwoju Uczelni, Pana prof. dr. hab. Adama Waśko,

ogłaszam nabór na wyjazdy dydaktyczne STA i szkoleniowe STT Pracowników (nauczycieli akademickich) UP w Lublinie w ramach programu Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe “Mobilność Edukacyjna”

do krajów partnerskich (kraje spoza Unii Europejskiej)*

w ramach umowy 2022-1-PL01-KA131-HED-000052187

 

Wyjazdy możliwe są tylko do uczelni z którymi UP ma już podpisaną, aktualną umowę międzyinstytucjonalną.

Nabór prowadzony jest na wyjazdy, które należy zrealizować do końca lutego 2024 r.

 

Nabór potrwa do 30 czerwca 2023 r. i przeznaczony jest dla Pracowników Uczelni (tylko nauczycieli akademickich), którzy nie mają jeszcze wykorzystanej puli wyjazdów w umowie KA131 2022 (mają przyznane maks. 2 wyjazdy do krajów programu w roku akad. 2022-23).

W naborze jeden Pracownik uczelni może złożyć jeden wniosek wyjazdowy do uczelni zagranicznej w kraju partnerskim (dydaktyczny lub szkoleniowy, przy czym wyjazd dydaktyczny jest bardziej wskazany dla rozwoju uczelni).

Decyzja o zakwalifikowaniu na wyjazd zostanie wysłana do Państwa mailem po zakończeniu naboru tj. po 30 czerwca.

 

Po 30 czerwca wnioski na wyjazd nie będą przyjmowane.

 

W ramach programu Erasmus+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna pracownicy Uniwersytetu mogą realizować wyjazdy:

  1. wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów(STA) na uczelniach w krajach partnerskich.
    Pracownik powinien przeprowadzić minimum 8 godzin zajęć dydaktycznych w ciągu 5 dni roboczych pobytu.
  2. wyjazdy pracowników uczelni (nauczycieli akademickich) do szkół wyższych, w krajach partnerskich w celach szkoleniowych (STT) – doskonalenie kompetencji zawodowych, podnoszenie umiejętności i kwalifikacji potrzebnych w pracy, poszerzanie wiedzy w danej dziedzinie, udział w szkoleniach, job shadowing itp. Pracownik powinien zrealizować minimum 16 godzin szkolenia w ciągu 5 dni roboczych pobytu.

 

Każdy pracownik zainteresowany wyjazdem indywidualnie ustala z uczelnią zagraniczną termin swojej wizyty oraz program zajęć dydaktycznych lub szkoleniowych.

 

WAŻNE! Wyjazd STA i STT do kraju partnerskiego (spoza UE) możliwy jest tylko do uczelni, z którą UP w Lublinie ma podpisaną umowę międzyinstytucjonalną w ramach dziedziny, w której odbywał się będzie wyjazd.

 

Pracownik wyjeżdżający w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych lub w celach szkoleniowych, otrzymuje dofinansowanie wyjazdu na 7 dni mobilności, które składa się z:

  1. wsparcia indywidualnego (7 dni = 5 dni pobytu + 2 dni na podróż, razem 7 dni finansowanych grantem). Kwota wsparcia indywidualnego uzależniona jest od zaszeregowania kraju wyjazdu do grupy z przypisaną wysokością wsparcia.
  2. kwoty ryczałtowej na koszty podróży (liczona według oficjalnego kalkulatora odległości dostępnego TUTAJ).

 

WAŻNE! Kwota ryczałtowa na koszty podróży może zostać zwiększona w przypadku podróży z wykorzystaniem niskoemisyjnych środków transportu takich jak autobus, pociąg lub wspólne korzystanie z samochodu. Warunkiem otrzymania zwiększonej kwoty kosztów podróży będzie złożenie wniosku (wg wzoru BMA) przed mobilnością oraz Oświadczenia po odbyciu mobilności (wg wzoru BMA) i okazanie do wglądu dowodów podróży „green travel” (jeśli dotyczy).

 

* Listę krajów spoza UE wraz ze stawkami znajdą Państwo TUTAJ w dokumencie Zasady finansowania wyjazdów pracowników w celu prowadzenia zajęć i w celach szkoleniowych UMOWA KA131-2022 (tabela A1 i A2).

Wyjazdy są możliwe tylko do uczelni, z którymi UP ma już podpisaną aktualną umowę międzyinstytucjonalną.

Poniżej w zakładce Uczelnie partnerskie znajduje się lista uczelni, z którymi UP ma podpisaną aktualną umowę międzyinstytucjonalną –
[ Uczelnie partnerskie Erasmus+ z krajami spoza UE w ramach umowy KA 131 2022 ] excel

 

 

W procedurze kwalifikacyjnej zapewniona będzie równość szans kobiet i mężczyzn oraz osób niepełnosprawnych.

Pracownicy z orzeczoną niepełnosprawnością mogą uzyskać dodatkowe środki z programu Erasmus+ na pokrycie dodatkowych kosztów z tym związanych. Szczegółowe informacje zamieszczone są na naszej stronie internetowej, informacje można uzyskać także w Biurze Mobilności Akademickiej (Anna Dębska, 81 445 65 94).

 

Szczegółowe informacje dotyczące zasad kwalifikacji, realizacji i finansowania wyjazdów wraz ze wzorami dokumentów zgłoszeniowych na wyjazd znajdą Państwo na naszej stronie internetowej w zakładkach wyjazdy dydaktyczne STA lub wyjazdy szkoleniowe STT. Dokumenty na wyjazd należy składać na wzorach dla Akcji 1 – KA131.

 

Zapraszamy wszystkich Pracowników zainteresowanych wyjazdem do składania dokumentów zgłoszeniowych na wyjazd osobiście.

Aby uniknąć błędów i poprawek w Indywidualnym Programie Szkolenia/ Nauczania przed wysłaniem go do podpisu do instytucji zagranicznej zachęcamy do przesłania dokumentu do weryfikacji na adres .

 

WAŻNE! Dokumenty przyjmowane będą jedynie na aktualnych wzorach, dostępnych na naszej stronie internetowej, przyjmowane będą tylko komplety dokumentów ze wszystkimi wymaganymi podpisami i pieczęciami. 

Dokumenty zgłoszeniowe na wyjazd należy złożyć w Biurze Mobilności Akademickiej (budynek Biblioteki Głównej UP w Lublinie, III piętro, pok. 309, tel. 81 445 65 94) w terminie do 30 czerwca 2023 r. – mgr inż. Anna Dębska)

 

mgr Izabela Wolska

Koordynator Uczelniany Programu Erasmus+

Biuro Mobilności Akademickiej

tel. 81 445 65 94 (mgr inż. Anna Dębska)

tel. 81 445 65 73 (mgr Izabela Wolska)