Postępowanie habilitacyjne dr Anny Nowak


HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO


Do Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów wpłynął wniosek z dnia 28 sierpnia 2017 roku dr Anny Nowak o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauki rolnicze w dyscyplinie agronomia.

 


18 września 2017 roku – wszczęto postępowanie habilitacyjne dr Anny Nowak w dziedzinie nauki rolnicze w dyscyplinie agronomia.

 


25 października 2017 roku Rada Wydziału Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie podjęła uchwałę w sprawie powołania dr hab. Danuty Sugier na recenzenta w postępowaniu o nadanie dr Annie Nowak stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie agronomii.

 


4 grudnia 2017 roku do Dziekana Wydziału Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie wpłynęła decyzja Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów, która na podstawie art.18 a ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2016 r. poz. 882 ze zm.), powołała Komisję habilitacyjną, w skład której weszli:
1.    Przewodniczący Komisji – prof. dr hab. Andrzej Kotecki – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
2.    Sekretarz Komisji – dr hab. Aleksandra Głowacka – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
3.    Recenzent – prof. dr hab. Bogdan Klepacki – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
4.    Recenzent – prof. dr hab. Stanisław Krasowicz – Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
5.    Recenzent – dr hab. Danuta Sugier. – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
6.    Członek Komisji – dr hab. Józef Kania, prof. nadzw. – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
7.    Członek komisji – dr hab. Eugenia Czernyszewicz, prof. nadzw. – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 


18 grudnia 2017 roku Dziekan Wydziału Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie powiadomił: prof. dr hab. Bogdana Klepackiego ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz prof. dr hab. Stanisława Krasowicza z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach i dr hab. Danutę Sugier z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie o decyzji Centralnej Komisji o powołaniu na recenzenta w postępowaniu o nadanie dr Annie Nowak stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauki rolnicze w dyscyplinie agronomia.

 


15 stycznia 2018r. wpłynęła ocena w zakresie oceny dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr Anny Nowak opracowana przez prof. dr hab. Stanisława Krasowicza.

 

 


30 stycznia 2018r. wpłynęła ocena w zakresie oceny dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr Anny Nowak opracowana przez prof. dr hab. Bogdana Klepackiego.

 


31 stycznia 2018r. wpłynęła ocena w zakresie oceny dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr Anny Nowak opracowana przez dr hab. Danutę Sugier.

 

 


14 lutego 2018 roku odbyło się posiedzenie Komisji Habilitacyjnej, podczas którego w jawnym głosowaniu jednomyślnie i pozytywnie zaopiniowano wniosek o nadanie dr Annie Nowak stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie agronomia oraz podjęto w tej sprawie stosowną uchwałę.

 


21 lutego 2018 roku  – przedstawienie Radzie Wydziału Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie uchwały Komisji Habilitacyjnej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Annie Nowak wraz z uzasadnieniem i pełną dokumentacją postępowania habilitacyjnego.

 


21 lutego 2018 roku – podjęcie przez Radę Wydziału Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie  Uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr Annie Nowak w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie agronomia.