Związki Zawodowe ZNP

Związek Nauczycielstwa Polskiego Pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

zasiłek wypłacany z tytułu urodzenia dziecka 250 zł
zasiłek statutowy wypłacany z tytułu zgonu członka Związku 200 zł
zasiłek statutowy wypłacany z tytułu zgonu członka rodziny 150 zł
zapomoga od 80 zł do 200 zł
dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika (co drugi rok) 300 zł
dofinansowanie do wypoczynku dla emeryta (co drugi rok) 200 zł
refundowanie zwrotu kosztów podróży do sanatorium II klasa w jedną stronę
dofinansowanie do imprez kulturalnych 25% biletu

 

WAŻNE!!! Opinia i uwagi Związków Zawodowych działających w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie na temat powstającego Statutu UP Lublin
Zobacz

Związek Nauczycielstwa Polskiego Pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie jest samorządnym Związkiem zawodowym zrzeszającym nauczycieli akademickich i innych pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego oraz emerytów i rencistów- byłych pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego. Związek Nauczycielstwa Polskiego Pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego jest niezależny od organów i władz administracyjnych. Związek posiada osobowość prawną. Najwyższym organem związku jest Konferencja Delegatów ZNP, a w okresie między konferencjami, naczelnym organem stanowiącym jest Rada Związku i Zarząd ZNP. Organem kontrolnym jest Komisja Rewizyjna ZNP.

Członkowie Zarządu ZNP Pracowników UP:

 • Prezes – prof. dr hab. Krzysztof Tomczuk
 • V-ce Prezes – prof. dr hab. Zbigniew Nozdryn -Płotnicki
 • V-ce Prezes – dr inż. Adam Węgrzyn
 • Skarbnik – dr Anna Kobiałka
 • Sekretarz – dr Małgorzata Janiuk
 • Członek Zarządu – dr inż. Joanna Pawlak
 • Członek Zarządu – Jolanta Wysocka
 • członek Zarządu – Elżbieta Łucjan

Członkowie Komisji Rewizyjnej ZNP Pracowników UP:

 • dr Barbara Jarzyna
 • mgr Magdalena Dobrzańska
 • mgr Ewa Valkov

Prezesi Oddziałowi:

 • mgr Ewa Valkov – Prezes Oddziałowy Emerytów i Rencistów
 • dr inż. Paweł Krzaczek – Prezes Oddziałowy Wydziału Inżynierii Produkcji
 • dr Anna Kobiałka – Prezes Oddziałowy Wydziału Agrobioinżynierii
 • mgr inż. Barbara Lisiak – Prezes Oddziałowy Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
 • dr hab. Jerzy Lechowski – Prezes Oddziałowy Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
 • dr Małgorzata Janiuk – Prezes Oddziałowy Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
 • Barbara Dąbek-Minda – Prezes Oddziałowy Administracji i Obsługi

Związek Nauczycielstwa Polskiego Pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zwany dalej Związkiem Zawodowym jest osobą prawną zarejestrowaną zgodnie z ustawą o Związkach Zawodowych oraz ustawą o Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000067074.

Statut ZNP pracowników UP w Lublinie
Zobacz
Deklaracja członkowstwa
Zobacz

Społeczny Inspektor Pracy UP w Lublinie

dr inż. Marek Ścibisz
tel. 81 531 96 94
e-mail:

Zarząd ZNP Pracowników UP w Lublinie
ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

Prezes
prof. dr hab. Krzysztof Tomczuk, tel. 081 445 60 86, e-mail:

Sekretariat p. 475 w budynku Zootechniki (Rektorat)
tel 081 445 69 79

Elzbieta Lucjan, tel. 081 445 69 79, e-mail:

ZNP Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki
00-389 Warszawa ul. Smulikowskiego 6/8
Tel/fax 022 318-92-98, 022 318-92-32
www.rszwin.znp.edu.pl