Realizowane przedmioty

 • termodynamika
 • termodynamiczne procesy spalania
 • termodynamika techniczna
 • technika cieplna
 • techniki grzewcze
 • termodynamiczne procesy cieplne
 • ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja
 • ciepłownictwo i ogrzewnictwo
 • procesy spalania
 • geotermia
 • przenoszenie i bilansowanie pędu masy i energii
 • narzędzia decyzyjne w inżynierii żywności
 • narzędzia analizy finansowej dla przedsiębiorstw
 • suszarnictwo materiałów biologicznych
 • suszarnictwo i przechowalnictwo
 • zarządzanie procesami suszarniczymi
 • obróbka surowców przyprawowych i zielarskich
 • przetwórstwo materiałów biologicznych na cele przemysłowe
 • techniki cieplne w przetwórstwie materiałów biologicznych

Tematyka realizowanych prac dyplomowych

 • zmiany właściwości fizykochemicznych materiałów biologicznych podczas termicznego utrwalania,
 • modelowanie procesu odwadniania materiałów biologicznych,
 • analiza energetyczna i egzergetyczna procesów cieplnych,
 • wpływ zabiegów wstępnych na kinetykę odwadniania i właściwości biomateriałów,
 • optymalizacja procesów cieplnych,
 • projektowanie żywności funkcjonalnej,
 • zarządzanie produkcją żywności,
 • zmiany właściwości fizykochemicznych podczas przechowywania biomateriałów.
 • badania właściwości fizykochemicznych materiałów biologicznych,
 • analiza i modelowanie procesu odwadniania materiałów biologicznych,
 • badania teoretyczne i empiryczne procesów cieplnych wykorzystywanych w przetwórstwie żywności,
 • wpływ zabiegów wstępnych na zmiany właściwości fizycznych i funkcjonalnych biomateriałów,
 • dekohezja materiałów biologicznych,
 • przechowalnictwo materiałów biologicznych
 • wzbogacanie żywności dodatkami funkcjonalnymi.

 
Zaplecze badawcze:

 • Laboratorium suszarnictwa materiałów biologicznych,
 • Laboratorium przechowalnictwa materiałów biologicznych,
 • Pracownia komputerowa.

Laboratoria wyposażone są w następujący sprzęt badawczy: 

 • stanowisko do badań sublimacyjnego suszenia materiałów biologicznych,
 • urządzenie do pomiaru aktywności wody,
 • stanowisko do badań kinetyki konwekcyjnego suszenia,
 • młyn kulowy do ultra drobnego rozdrabniania,
 • kolorymetr,
 • stanowisko do mikrofalowego suszenia żywności
 • komora klimatyczna do przechowywania materiałów biologicznych,
 • derywatograf,
 • spektrofotometr,
 • suszarka próżniowa,
 • urządzenie do analizy składu granulometrycznego,
 • rozdrabniacz nożowy,
 • anemometr,
 • urządzenie do pomiaru wilgotności i temperatury powietrza,
 • stanowisko do pomiaru olejków eterycznych z aparatem Derynga,
 • bomba kalorymetryczna,
 • stanowisko do oznaczania zawartości witaminy C,

Pracowania komputerowa wyposażona jest w 10 zestawów komputerowych, na których zainstalowane jest następujące, specjalistyczne oprogramowanie:

 • program „Air Humidity” (własny – opracowany przez magistrantów KTC),
 • program do obliczeń z zakresu techniki cieplnej „Termodynamika”,
 • program do obliczeń suszarniczych „Dry Pak”,
 • programy do obliczeń z zakresu ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji „Mollier”,
 • program „Air – K.W.”- (własny – opracowany do obliczeń parametrów powietrza wilgotnego).

Katedra Techniki Cieplnej powstała 1 sierpnia 1989 roku z Zakładu o tej samej nazwie (powołanego uchwałą Senatu AR w Lublinie z dnia 1 lutego 1980 r.), w ramach Instytutu Eksploatacji Maszyn Przemysłu Rolno-Spożywczego. W latach osiemdziesiątych w jednostce prowadzone były przedmioty nie tylko z tego ścisłego zakresu, ale również z chłodnictwa i suszarnictwa. Rozwój kadry naukowo-dydaktycznej, prowadzący do usamodzielnienia, a w niedalekiej przyszłości – do uzyskania przez dwie osoby tytułu profesora, pozwolił wydzielić od czerwca 1994 r. Zakład Chłodnictwa i Suszarnictwa. Od 1 marca 2004 r. Zakład ten został przekształcony jako samodzielnie funkcjonująca Katedra Chłodnictwa i Energetyki Przemysłu Spożywczego Od początku istnienia funkcję kierownika Katedry Techniki Cieplnej pełniła prof. dr hab. Helena Lisowa. Od 13 lipca 2007 r. kierownikiem zostaje prof. dr hab. Tadeusz Lis, a od 1 maja 2011 r. dr hab. Dariusz Dziki.

Specjalność naukowo-badawcza Katedry:

 – suszarnictwo i przechowalnictwo materiałów biologicznych,

 – funkcjonalne właściwości żywności,

– termiczne metody przetwarzania żywności,

 – inżynieria cieplna przemysłu spożywczego,

– analiza energetyczna procesów cieplnych.

Badania i usługi świadczone przez Katedrę:

Tematyka realizowanych w jednostce badań skupia się wokół wpływu różnych metod suszenia (konwekcyjnego, sublimacyjnego, mikrofalowego) na zmianę właściwości fizycznych i chemicznych suszonej żywności.

W jednostce realizowane są również zagadnienia dotyczące analizy energetycznej i egzergetycznej procesów i urządzeń cieplnych wykorzystywanych w przemyśle rolno-spożywczym.

Katedra posiada również możliwości określenia wartości energetycznej paliw i biopaliw stałych.

Możemy również określić aktywności wody produktów spożywczych oraz dobrać odpowiednie warunki przechowywania.

Katedra prowadzi także prace z zakresu wzbogacania żywności i projektowania żywności funkcjonalnej.

 

Kontakt:

 Kierownik Katedry
Prof. dr hab. inż. Dariusz Dziki
Tel. 81-461-06-82
e-mail: dariusz.dziki@up.lublin.pl