Konkurs otwarty na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Podstaw Techniki

DZIEKAN  WYDZIAŁU  INŻYNIERII  PRODUKCJI

UNIWERSYTETU  PRZYRODNICZEGO  W  LUBLINIE

ogłasza konkurs otwarty

na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego

Katedrze Podstaw Techniki

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi przewidziane w art. 113 ustawy z dnia
20 lipca 2018 r. – Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (Dz. U. 2018 r. poz. 1668).

 

Wymagania dla kandydatów:

 • ukończone studia magisterskie w zakresie nauk inżynieryjno-technicznych lub nauk rolniczych lub nauk ścisłych i przyrodniczych z wynikiem co najmniej 4.0,
 • umiejętność obsługi specjalistycznej aparatury badawczo-pomiarowej,
 • predyspozycje do pracy naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej,
 • nienaganna postawa etyczno-moralna,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dobra znajomość języka polskiego (prowadzenie zajęć w języku polskim),
 • dobra znajomość języka angielskiego.

 

Wykaz wymaganych dokumentów:

 • podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,
 • życiorys,
 • kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (formularz do pobrania ze strony internetowej Uczelni, , http://www.up.lublin.pl/bip/konkursy/druki-do-pobrania/),
 • odpisy dyplomów potwierdzające posiadane wykształcenie wraz z suplementem (potwierdzone za zgodność z oryginałem),
 • oświadczenie, że Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu (formularz do pobrania ze strony internetowej Uczelni , http://www.up.lublin.pl/bip/konkursy/druki-do-pobrania/),
 • oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 113 ww. ustawy (formularz do pobrania ze strony internetowej Uczelni , http://www.up.lublin.pl/bip/konkursy/druki-do-pobrania/),
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
 • w przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.

 

Dokumenty wydane w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Głęboka 28 pok. 138, tel. (+48 81) 531 96 67, w terminie od 01.08.2022 r. do 10.09.2022 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30.09.2022 r.

Szczegóły dotyczące zakresu prowadzonych prac naukowo-badawczych można uzyskać w Katedrze Podstaw Techniki (ul. Głęboka 28, tel. +48 81 531 96 89).

Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji
(-) prof. dr hab. Dariusz Andrejko

 

ogłoszenie o konkursie