Konkurs otwarty na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Maszyn Rolniczych, Leśnych i Transportowych

DZIEKAN  WYDZIAŁU  INŻYNIERII  PRODUKCJI

UNIWERSYTETU  PRZYRODNICZEGO  W  LUBLINIE

ogłasza konkurs otwarty

na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego

w Katedrze Maszyn Rolniczych, Leśnych i Transportowych

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi przewidziane w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668).

Wymagania dla kandydatów:

 • ukończone studia magisterskie w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych,
 • doświadczenie w działalności naukowej na poziomie studenckich kół naukowych,
 • wysoka motywacja do prowadzenia badań naukowych oraz predyspozycje do pracy dydaktycznej
  i organizacyjnej,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • nienaganna postawa etyczno-moralna,
 • dobra znajomość języka polskiego (prowadzenie zajęć w języku polskim),
 • dobra znajomość języka angielskiego (mile widziany certyfikat B2).

 

Wykaz wymaganych dokumentów:

 • podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora, życiorys, kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (formularz do pobrania ze strony internetowej Uczelni – https://up.lublin.pl/bip/konkursy/druki-do-pobrania/),
 • dyplomy potwierdzające posiadane wykształcenie,
 • wykaz dorobku naukowego,
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,
 • oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668) (formularz do pobrania ze strony internetowej Uczelni – https://up.lublin.pl/bip/konkursy/druki-do-pobrania/),
 • oświadczenie, że Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu (formularz do pobrania ze strony internetowej Uczelni –https://up.lublin.pl/bip/konkursy/druki-do-pobrania/),
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
 • w przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

 

Dokumenty wydane w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski. Kopie dokumentów powinny być poświadczone notarialnie lub złożone bezpośrednio w UP w Lublinie z oryginałem do wglądu. Komplet dokumentów należy dostarczyć również w formie elektronicznej.

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Głęboka 28 pok. 138 (tel. (+48) 81 531-96-67) w terminie do dnia 06.08.2022 r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej do dnia 24.09.2022 r

 

Szczegóły dotyczące zakresu prowadzonych prac naukowo-badawczych można uzyskać
w Katedrze Maszyn Rolniczych, Leśnych i Transportowych
(ul. Głęboka 28, tel. 81 531 96 11)

 

Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji UP w Lublinie

prof. dr hab. Dariusz Andrejko

 

ogłoszenie o konkursie