DZIEKAN WYDZIAŁU INŻYNIERII PRODUKCJI
UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W LUBLINIE

ogłasza konkurs otwarty

na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego
w Katedrze Zastosowań Matematyki i Informatyki

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi przewidziane w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (Dz. U 2018 r. poz. 1668)

Wymagania dla kandydatów:

 • stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie matematyka,
 • predyspozycje do pracy naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej,
 • nienaganna postawa etyczno-moralna,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego (prowadzenie zajęć w języku polskim),
 • dobra znajomość języka angielskiego.

Wykaz wymaganych dokumentów:

 • podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,
 • życiorys,
 • kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (formularz do pobrania ze strony internetowej Uczelni, https://up.lublin.pl/bip/oferty-pracy/druki-do-pobrania/)
 • dyplomy potwierdzające posiadane wykształcenie,
 • oświadczenie, że Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu (formularz do pobrania ze strony internetowej Uczelni https://up.lublin.pl/bip/oferty-pracy/druki-do-pobrania/)
 • oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 113 ww. ustawy (formularz do pobrania ze strony internetowej Uczelni https://up.lublin.pl/bip/oferty-pracy/druki-do-pobrania/),
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
 • w przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.

Dokumenty wydane w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.

Kopie dokumentów powinny być poświadczone notarialnie lub złożone bezpośrednio w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie z oryginałem do wglądu.

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Głęboka 28 pok. 138 (tel. (+48) 81 531 96 67 w terminie od 20.05.2023 r. do 20.06.2023 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30.06.2023 r.

Szczegóły dotyczące zakresu prowadzonych prac naukowo-badawczych można uzyskać
w Katedrze Zastosowań Matematyki i Informatyki
(ul. Głęboka 28, tel. 81-531-96-21)

 

Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji UP w Lublinie
prof. dr hab. Dariusz Andrejko

druki do pobrania
Zobacz