Uczelniana Komisja Etyczna do Spraw Badań Naukowych z Udziałem Ludzi

Skład Uczelnianej Komisji Etycznej
do Spraw Badań Naukowych
z Udziałem Ludzi

Przewodnicząca: prof. dr hab. Urszula Pankiewicz

Zastępca Przewodniczącej: prof. dr hab. Paweł Glibowski

Sekretarz: dr inż. Izabela Podgórska-Kryszczuk

Pozostali członkowie:
prof. dr hab. Joanna Matysiak
dr hab. Marta Wójcik, prof. uczelni
dr hab. Anna Winiarska-Mieczan, prof. uczelni
dr inż. Justyna Libera
prof. dr hab. Jose Valverde Piedra
dr hab. n. hum., dr n. med. Michał Skrzypek, prof. uczelni
ks. dr Rafał Pastwa

Uczelniana Komisja Etyczna do Spraw Badań Naukowych z Udziałem Ludzi została powołana Zarządzeniem nr 126 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Etycznej do Spraw Badań Naukowych z Udziałem Ludzi. 

Zapraszamy do pobrania i  zapoznania się z Regulaminem Uczelnianej Komisji Etycznej do Spraw Badań Naukowych z Udziałem Ludzi, stanowiącym Załącznik do Zarządzenia Nr 102 Rektora UP w Lublinie z dnia 23 września 2022 r. w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia Regulaminu Uczelnianej Komisji Etycznej do Spraw  Badań Naukowych z Udziałem Ludzi.

Regulamin do pobrania: Regulamin Uczelnianej Komisji Etycznej (.pdf)
Zobacz

PROCEDURA SKŁADANIA WNIOSKÓW DO UCZELNIANEJ KOMISJI:

1. Wnioskodawca składa Wniosek do Uczelnianej Komisji Etycznej do Spraw Badań Naukowych z Udziałem Ludzi w jednym egzemplarzu w wersji papierowej oraz w formie elektronicznej nie później niż 14 dni przed ogłoszonymi terminami posiedzeń Komisji.

2. Do w/w wniosku należy dołączyć:

• Informację dla uczestnika badania (Załącznik nr 1 do wniosku) na podstawie której uczestnik badania podejmuje świadomą decyzję o wzięciu lub zaniechaniu  udziału w badaniu lub rezygnacji z niego.

• Oświadczenie (Załącznik nr 2 do wniosku) w przedmiocie wyrażenia zgody na udział w badaniu naukowym i zgody dotyczącej przetwarzania danych osobowych w związku z udziałem w badaniu naukowym lub;

• Oświadczenie (Załącznik nr 3 do wniosku) w przedmiocie wyrażenia zgody na udział w badaniu naukowym osoby małoletniej i zgody dotyczącej przetwarzania danych osobowych w związku z udziałem w badaniu naukowym.

3. Weryfikacja kompletności złożonego wniosku. W przypadku stwierdzenia braków formalnych, Wnioskodawca ma 14 dni na ich uzupełnienie lub złożenie dodatkowych informacji w przypadku takiej prośby od Przewodniczącego Komisji.

4. W przypadku braku przekazania dodatkowych informacji lub braku uzupełnienia braków formalnych wniosek pozostaje bez rozpoznania.

5. Komisja może wydać w formie uchwały:

• opinię pozytywną o etycznej dopuszczalności projektu badania naukowego prowadzonego z udziałem człowieka albo;

• opinię negatywną o etycznej dopuszczalności projektu badania naukowego prowadzonego z udziałem człowieka.

6. Sekretarz Komisji przesyła jeden egzemplarz podjętej uchwały, Wnioskodawcy w ciągu 14 dni od posiedzenia Uczelnianej Komisji, na którym podjęto tę uchwałę.

7. Wnioskodawca ma prawo odwołać się od decyzji Komisji w ciągu 14 dni od jej otrzymania. Po ponownym rozpatrzeniu sprawy Komisja podejmuje ostateczną decyzję.

Terminy posiedzeń Termin składnia wniosków
8 lutego 2023 do 25 stycznia
12 kwietnia 2023 do 29 marca
14 czerwca 2023 do 31 maja
18 października 2023 do 4 października
13 grudnia 2023 do 29 listopada

Wnioski złożone po terminie będą rozpatrywane na kolejnym posiedzeniu komisji.