Biologia, Specjalność: Biologia Stosowana,
studia stacjonarne I stopnia

SEMESTR I

Matematyka
Fizyka i biofizyka
Chemia nieorganiczna i organiczna
Botanika ogólna
Ergonomia i BHP (przez 10 tyg.)
Ochrona własności intelektualnej (przez 10 tyg.)
Technologia informacyjna
Przedsiębiorczość akademicka *
Wychowanie fizyczne 1
Przedmiot humanistyczny 1 blok A * Komunikacja interpersonalna
Przedmiot humanistyczny 1 blok A * Public relations
Przedmiot humanistyczny 2 blok A * Etyka

SEMESTR II

Zoologia
Botanika systematyczna
Anatomia zwierząt i człowieka
Fizjologia roślin
Biochemia
Język obcy 1 – angielski
Język obcy 1 – francuski
Język obcy 1 – niemiecki
Język obcy 1 – rosyjski
Wychowanie fizyczne 2

SEMESTR III

Fizjologia zwierząt i człowieka
Mikrobiologia ogólna
Biologia komórki
Język obcy 2 – angielski
Język obcy 2 – francuski
Język obcy 2 – niemiecki
Język obcy 2 – rosyjski
Przedmiot do wyboru blok B Chemia bioorganiczna
Przedmiot do wyboru blok B Podstawy bioanalityki
Przedmiot do wyboru blok C Katastrofy ekologiczne
Przedmiot do wyboru blok C Ekosystemy wodne i lądowe świata
Przedmiot do wyboru blok D Ekologia i biologia ryb
Przedmiot do wyboru blok D Paleobiologia
Przedmiot do wyboru blok D Antropologia
Przedmiot do wyboru blok E Metody stosowane w ocenie materiału biologicznego
Przedmiot do wyboru blok E Substancje biologicznie czynne

SEMESTR IV

Genetyka
Ekologia ogólna
Biologia środowiskowa i biogeografia
Język obcy 3 (egzamin na poziomie B2) – angielski
Język obcy 3 (egzamin na poziomie B2) – francuski
Język obcy 3 (egzamin na poziomie B2) – niemiecki
Język obcy 3 (egzamin na poziomie B2) – rosyjski
Przedmiot do wyboru blok F Cytobiochemia i regulacja procesów komórkowych
Przedmiot do wyboru blok F Ekofizjologia owadów/ Ecophysiology of insects
Przedmiot do wyboru blok G Fizjologia adaptacji
Przedmiot do wyboru blok G Fizjologia trawienia i wchłaniania
Przedmiot do wyboru blok G Procedury wykorzystania zwierząt w badaniach naukowych i edukacji
Przedmiot do wyboru blok H Bioróżnorodność zwierząt i ich znaczenie w środowisku
Przedmiot do wyboru blok H Ochrona zasobów genetycznych zwierząt
Praktyka zawodowa 3 tyg. obowiązkowa

SEMESTR V

Biologia molekularna i podstawy biotechnologii
Immunologia
Ochrona przyrody
Szata roślinna
Protistologia
Przedmiot do wyboru blok I Parazytologia
Przedmiot do wyboru blok I Human ecology / Ekologia człowieka
Przedmiot do wyboru blok J Biologia rozrodu
Przedmiot do wyboru blok J Mykologia
Seminarium dyplomowe 1 (metodyka wyszukiwania informacji naukowych)

SEMESTR VI

Ewolucjonizm
Hydrobiologia
Ekotoksykologia
Przedmiot do wyboru blok K Environmental protection / Ochrona środowiska
Przedmiot do wyboru blok K Metodyka badań terenowych
Przedmiot do wyboru blok L Bioindykacja
Przedmiot do wyboru blok L Ekologia i biologia ptaków
Przedmiot do wyboru blok M Informatyka w naukach przyrodniczych
Przedmiot do wyboru blok M  Apidologia
Przedmiot do wyboru blok M Mikroorganizmy antagonistyczne i toksynotwórcze
Przedmiot do wyboru blok N Akarologia
Przedmiot do wyboru blok N Zarządzanie obszarami chronionymi
Przedmiot do wyboru blok N Ekologia i biologia ssaków
Seminarium dyplomowe
Egzamin dyplomowy