Wydział Biologii Środowiskowej

Projekty badawcze

Zobacz wszystkie
26 stycznia 2023

Improve Interconnected innovation ecosystems supporting Actions for Citizen awareness and Twin Transition in the entire cosmetic value chain (ACTT4Cosmetics)

Tytuł projektu: Improve Interconnected innovation...

Zobacz więcej
12 grudnia 2022

Związane z procesem starzenia zmiany w systemach zaangażowanych w reakcje odpornościowe pszczół w kontekście monodiety pyłkowej jako kluczowego stresora środowiskowego.

Tytuł projektu: Związane z procesem starzenia zmiany w...

Zobacz więcej
8 grudnia 2022

Monitoring i klasyfikacja ichtiofauny śródlądowej według Dyrektywy 2000/60/WE oraz bioty według wymagań Dyrektywy 2013/39/UE w roku 2022

Tytuł projektu: Monitoring i klasyfikacja ichtiofauny...

Zobacz więcej
8 grudnia 2022

Wykonanie ekspertyzy na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy dla przedmiotów ochrony gromad kręgowców bezszczękowych i promieniopłetwych na obszarze Natura 2000 Uroczyska Puszczy Solskiej PLH060034

Tytuł projektu: Wykonanie ekspertyzy na potrzeby...

Zobacz więcej
7 grudnia 2022

Wykonanie analiz fizyczno-chemicznych wód oraz analizy struktury jakościowej i ilościowej hydrobiontów Stawów Echo w Roztoczańskim Parku Narodowym

Tytuł projektu: Wykonanie analiz fizyczno-chemicznych wód...

Zobacz więcej
7 czerwca 2021

Zmienność genetyczna i morfologiczna dzikiej populacji wizona amerykańskiego (Neovisonvison) na granicy zasięgu inwazji.

Tytuł projektu: Zmienność genetyczna i morfologiczna...

Zobacz więcej
7 czerwca 2021

Opieka naukowa nad zagadnieniami ochrony środowiska a w szczególności ochrony przyrody. Nadzór merytoryczny nad budową i rozmieszczeniem budek lęgowych dla ptaków.

Tytuł projektu: Opieka naukowa nad zagadnieniami ochrony...

Zobacz więcej
16 czerwca 2020

Czynna ochrona zagrożonych gatunków flory torfowiskowej rosiczek (Drosera intermedia, D. anglica) Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego

Tytuł projektu: Czynna ochrona zagrożonych gatunków flory...

Zobacz więcej
22 maja 2020

Ocena oddziaływania in vivo oraz in vitro sinicowych oligopeptydów na organizmy wodne

Tytuł projektu: Ocena oddziaływania in vivo oraz in vitro...

Zobacz więcej
21 maja 2020

Badanie skuteczności i mechanizmów grzybobójczego działania wybranych pochodnych 1,3,4-tiadiazoli w interakcji z antybiotykami z grupy azoli i polienów wobec szczepów wykazujących oporność specyficzną lub wielolekową.

Tytuł projektu: Badanie skuteczności i mechanizmów...

Zobacz więcej