Wydział Biologii Środowiskowej

Projekty badawcze

Zobacz wszystkie
5 czerwca 2024

Ocena pośredniego oddziaływania LW Bogdanka S.A. na ekosystemy torfowiskowe: aplikacyjny wymiar analiz fizyczno-chemicznych i mikrobiologicznych wód

Tytuł projektu: Ocena pośredniego oddziaływania LW Bogdanka...

Zobacz więcej
4 czerwca 2024

Monitoring elementów hydrologicznych rzek i cieków oraz biologicznych stanu wód powierzchniowych rzek, cieków, jezior i zbiorników wodnych w latach 2023-2024 na potrzeby oceny stanu lub potencjału ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych na obszarach górniczych Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A.

Tytuł projektu: „Monitoring elementów hydrologicznych rzek...

Zobacz więcej
6 grudnia 2023

Ocena znaczenia łęgów oraz innych zbiorowisk leśnych Poleskiego Parku Narodowego, stanowiących ekosystemy hydrogeniczne dla liczebności i występowania płazów jako alternatywnej bazy pokarmowej dla wydry (Lutra lutra)

Tytuł projektu: Ocena znaczenia łęgów oraz innych...

Zobacz więcej
26 stycznia 2023

Improve Interconnected innovation ecosystems supporting Actions for Citizen awareness and Twin Transition in the entire cosmetic value chain (ACTT4Cosmetics)

Tytuł projektu: Improve Interconnected innovation...

Zobacz więcej
12 grudnia 2022

Związane z procesem starzenia zmiany w systemach zaangażowanych w reakcje odpornościowe pszczół w kontekście monodiety pyłkowej jako kluczowego stresora środowiskowego.

Tytuł projektu: Związane z procesem starzenia zmiany w...

Zobacz więcej
8 grudnia 2022

Monitoring i klasyfikacja ichtiofauny śródlądowej według Dyrektywy 2000/60/WE oraz bioty według wymagań Dyrektywy 2013/39/UE w roku 2022

Tytuł projektu: Monitoring i klasyfikacja ichtiofauny...

Zobacz więcej
8 grudnia 2022

Wykonanie ekspertyzy na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy dla przedmiotów ochrony gromad kręgowców bezszczękowych i promieniopłetwych na obszarze Natura 2000 Uroczyska Puszczy Solskiej PLH060034

Tytuł projektu: Wykonanie ekspertyzy na potrzeby...

Zobacz więcej
7 grudnia 2022

Wykonanie analiz fizyczno-chemicznych wód oraz analizy struktury jakościowej i ilościowej hydrobiontów Stawów Echo w Roztoczańskim Parku Narodowym

Tytuł projektu: Wykonanie analiz fizyczno-chemicznych wód...

Zobacz więcej
7 czerwca 2021

Zmienność genetyczna i morfologiczna dzikiej populacji wizona amerykańskiego (Neovisonvison) na granicy zasięgu inwazji.

Tytuł projektu: Zmienność genetyczna i morfologiczna...

Zobacz więcej
7 czerwca 2021

Opieka naukowa nad zagadnieniami ochrony środowiska a w szczególności ochrony przyrody. Nadzór merytoryczny nad budową i rozmieszczeniem budek lęgowych dla ptaków.

Tytuł projektu: Opieka naukowa nad zagadnieniami ochrony...

Zobacz więcej