Wydział Biologii Środowiskowej

Projekty badawcze

Zobacz wszystkie
7 czerwca 2021

Zmienność genetyczna i morfologiczna dzikiej populacji wizona amerykańskiego (Neovisonvison) na granicy zasięgu inwazji.

Tytuł projektu: Zmienność genetyczna i morfologiczna...

Zobacz więcej
7 czerwca 2021

Opieka naukowa nad zagadnieniami ochrony środowiska a w szczególności ochrony przyrody. Nadzór merytoryczny nad budową i rozmieszczeniem budek lęgowych dla ptaków.

Tytuł projektu: Opieka naukowa nad zagadnieniami ochrony...

Zobacz więcej
16 czerwca 2020

Czynna ochrona zagrożonych gatunków flory torfowiskowej rosiczek (Drosera intermedia, D. anglica) Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego

Tytuł projektu: Czynna ochrona zagrożonych gatunków flory...

Zobacz więcej
22 maja 2020

Ocena oddziaływania in vivo oraz in vitro sinicowych oligopeptydów na organizmy wodne

Tytuł projektu: Ocena oddziaływania in vivo oraz in vitro...

Zobacz więcej
21 maja 2020

Badanie skuteczności i mechanizmów grzybobójczego działania wybranych pochodnych 1,3,4-tiadiazoli w interakcji z antybiotykami z grupy azoli i polienów wobec szczepów wykazujących oporność specyficzną lub wielolekową.

Tytuł projektu: Badanie skuteczności i mechanizmów...

Zobacz więcej
5 lipca 2019

Badania stanu biologicznego wód rzeki Świnki, zgodnie z metodami referencyjnymi wskazanymi w obowiązujących przepisach w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych

Tytuł projektu: Badania stanu biologicznego wód rzeki...

Zobacz więcej
5 lipca 2019

Różnorodność oraz potencjalna toksyczność sinic (Cyanobacteria) wybranych źródeł Lubelszczyzny i Roztocza

Tytuł projektu: Różnorodność oraz potencjalna toksyczność...

Zobacz więcej
5 lipca 2019

Charakterystyka strukturalna i badania właściwości fizykochemicznych kokryształów wybranych aktywnych biologicznie chalkonów w aspekcie zwiększonej stabilności i rozpuszczalności w roztworach wodnych (BKB/PB/183)

Tytuł projektu: Charakterystyka strukturalna i badania...

Zobacz więcej
5 lipca 2019

Ochrona czynna szczególnie zagrożonych gatunków roślin reliktowych z rodziny Salicaceae w siedliskach torfowiskowych

Tytuł projektu: Ochrona czynna szczególnie zagrożonych...

Zobacz więcej
5 lipca 2019

Hydrologiczne uwarunkowania relacji allometrycznych wybranych poleskich systemów zlewniowo-jeziornych

Tytuł projektu: Hydrologiczne uwarunkowania relacji...

Zobacz więcej