Współpraca z biznesem

Wydział Biologii Środowiskowej

Oferta naukowo-badawcza

Katedra Hydrobiologii i Ochrony Ekosystemów

Tel. centr./fax 81 461 00 61, w. 304
e-mail:

 • Ocena (diagnoza) stanu ekologicznego stawów, jezior, rzek, torfowisk
 • Analiza właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych wód i osadów dennych
 • Określenie przyczyn degradacji ekosystemów wodnych
 • Opracowanie rybackiego zagospodarowania wód, w tym operaty rybackie
 • Operaty ochrony ekosystemów wodnych
 • Ocena oddziaływania inwestycji na ekosystemy wodne
 • Ocena pracy złóż biologicznie czynnych w oczyszczalniach ścieków na podstawie wybranych grup mikroorganizmów
 • Opracowanie sposobów renaturalizacji ekosystemów wodnych (m.in. ograniczenia zakwitów glonów planktonowych w zbiornikach retencyjnych)
 • Plany ochrony parków narodowych, obszarów Natura 2000, parków krajobrazowych oraz rezerwatów przyrody
 • Inwentaryzacje przyrodnicze gmin
 • Oceny oddziaływania inwestycji na środowisko (OOS) na obszarach Natura 2000
 • Projekty rewaloryzacji miejskich i wiejskich terenów zieleni oraz rewitalizacji przestrzeni publicznych
 • Strategie zrównoważonego rozwoju
 • Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Katedra Zoologii i Ekologii Zwierząt

Tel. 81 445 66 56, 81 445 60 57
e-mail:

 • Faunistyczna ocena stanu ekologicznego ekosystemów wodnych (stawów, jezior, rzek, torfowisk) i lądowych (łąki, pola, lasy)
 • Operaty ochrony fauny parków narodowych, krajobrazowych, rezerwatów przyrody i obszarów Natura 2000
 • Bioindykacja środowiska przyrodniczego
 • Identyfikacja i analiza zagrożeń dla bezpieczeństwa statków powietrznych powodowanych przez ptaki w otoczeniu lotnisk
 • Diagnostyka entomologiczna szkodników upraw roślin ogrodniczych, sadowniczych i rolniczych oraz makrofauna glebowa
 • Diagnostyka i doradztwo w zakresie szkodników magazynów i przechowalni
 • Inwentaryzacja i waloryzacja fauny z wielu istotnych grup bezkręgowców i kręgowców
 • Biologia i ekologia wybranych gatunków zwierząt chronionych i zagrożonych wyginięciem
 • Introdukcja zwierząt zagrożonych i ginących
 • Ekspertyzy w zakresie łowiectwa, hodowli zwierząt łownych i restytucji zwierząt
 • Szacowanie szkód w uprawach rolnych i leśnych
 • Zwierzęta jako wektory drobnoustrojów chorobotwórczych i pasożytów.

Katedra Botaniki i Fizjologii Roślin

Tel. 81 445 66 18, 81 445 66 15
e-mail:

 • Analizy morfologiczne i anatomiczne fragmentów roślin wykorzystywane w botanice sądowej
 • Analizy palinologiczne stosowane w palinologii kryminalistycznej
 • Ustalenia jakości miodów na podstawie mikroskopowych analiz pyłkowych
 • Ewolucja wymogów zapylania roślin uprawnych
 • Tworzenie doborów roślin w celu poprawy pożytków pszczelich
 • Badanie odporności gatunków i odmian roślin na stresy abiotyczne (zasolenie, susza, nadmiar metali ciężkich w podłożu)
 • Oznaczanie: powierzchni liści, zawartości chlorofilu i karotenoidów w liściach, zawartości antocyjanów w liściach, aktywności chlorofilu metodą fluorescencji, zawartości wolnej proliny w organach roślin, intensywności fotosyntezy, pomiary fotosyntetycznie aktywnej radiacji, określenie stanu błon cytoplazmatycznych w komórkach roślinnych.

Katedra Biofizyki

Tel. 81 445 65 85, fax 81 533 35 49
e-mail:

 • Badania dotyczące spektroskopii molekularnej, związków biologicznie ważnych oraz badania modelowe błon biologicznych (lipidowych)
 • Badania związane z oddziaływaniem pól elektrycznych, magnetycznych, światła lasera oraz pól elektromagnetycznych na materiał biologiczny
 • Wyznaczanie właściwości mechanicznych cienkościennych materiałów biologicznych
 • Określanie właściwości fizyko-chemicznych wody
 • Spektrometria masowa.