• Wydział: Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
 • Stopień: II
 • Rodzaj studiów: stacjonarne, niestacjonarne
 • Typ studiów: magisterskie
 • Czas trwania: 3 semestry (1,5 roku) – stacjonarne, 4 semestry (2 lata) – niestacjonarne
 • Specjalności: bioinżynieria i marketing pasz (s, tylko II stopień), zarządzanie produkcją w chowie zwierząt (s, tylko II stopień)
 • Opis kierunku

  Zootechnika to nauka o racjonalnym chowie i hodowli zwierząt. W jej skład wchodzą takie dziedziny, jak: genetyka, doskonalenie zwierząt, rozród, żywienie, paszoznawstwo czy mechanizacja i ekonomika produkcji zwierzęcej.

   

 • Informacje rekrutacyjne

  O przyjęcie na I rok studiów drugiego stopnia kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom z tytułem zawodowym inżyniera na kierunku, na który ubiegają się lub z tytułem zawodowym inżyniera lub magistra inżyniera na kierunku pokrewnym. W postępowaniu rekrutacyjnym uwzględniany jest dyplom oraz średnia ocen ze studiów.  

   

  Szczegółowe informacje nt. kryteriów przyjęć na stronie https://up.lublin.pl/rekrutacja/rekrutacjanastudia/kryteria-przyjec-ii-stopien/

 • Przykłady przedmiotów

  planowanie i organizacja pracy hodowlanej, metody badań w naukach zootechnicznych, biotechniki rozrodu, prawo rolne i pozyskiwanie funduszy UE

 • Sylwetka absolwenta - Perspektywy zawodowe

  Po ukończeniu studiów magisterskich absolwent kierunku zootechnika posiada pogłębioną wiedzę umożliwiającą świadome, racjonalne i efektywne wykorzystywanie metod, narzędzi, technik i technologii w kształtowaniu potencjału biologicznego zwierząt. Wykazuje zaawansowane umiejętności wyszukiwania, krytycznej analizy, twórczego przetwarzania oraz wykorzystywania różnych form informacji w szeroko rozumianej hodowli, chowie, żywieniu i użytkowaniu zwierząt. Posługuje się specjalistycznym językiem obcym na poziomie B2+ umożliwiającym korzystanie z literatury fachowej oraz nawiązywanie bezpośrednich, specjalistycznych kontaktów zawodowych. Ma świadomość znaczenia zawodowej i etycznej odpowiedzialności za dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego, a w efekcie produkcję zdrowej żywności. Jest ukierunkowany na stałe podnoszenie kwalifikacji, umożliwiających aktywne uczestniczenie w życiu gospodarczym i społecznym.

  Absolwent kierunku zootechnika drugiego stopnia jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego i hodowlanego, pracy w nadzorze hodowlanym i służbach inseminacyjnych, ośrodkach doradztwa rolniczego, przemyśle rolno-spożywczym, przemyśle paszowym, przedsiębiorstwach zajmujących się obrotem zwierząt i produktami pochodzenia zwierzęcego, administracji państwowej i samorządowej oraz firmach ubezpieczeniowych związanych z sektorem produkcji zwierzęcej, a także w placówkach naukowo-badawczych, laboratoriach specjalistycznych, redakcjach wydawnictw rolniczych. Na podstawie zdobytej pogłębionej wiedzy teoretycznej i praktycznej, absolwent jest przygotowany do organizowania i kierowania procesem produkcji oraz zespołami ludzkimi. Absolwent jest również przygotowany do prowadzenia badań naukowych i może ubiegać się o podjęcie nauki w szkole doktorskiej w dziedzinie nauk rolniczych.

  Specjalność zarządzanie produkcją w chowie zwierząt przygotowuje absolwenta do samodzielnego rozwiązywania problemów związanych z hodowlą i użytkowaniem różnych gatunków zwierząt gospodarskich. Absolwent ma pogłębioną wiedzę z zakresu obowiązującego ustawodawstwa krajowego i unijnego w zakresie hodowli oraz systemów utrzymania zwierząt, marketingu, zarządzania procesami w produkcji zwierzęcej oraz produktami rolno-spożywczymi. Wykazuje umiejętności pogłębionej oceny efektywności prowadzonego chowu i hodowli zwierząt, potrafi zorganizować i zarządzać specjalistycznym gospodarstwem hodowlanym. Potrafi prowadzić pracę hodowlaną, z zachowaniem zmienności wewnątrzgatunkowej i bioróżnorodności zwierząt gospodarskich. Potrafi powiązać systemy chowu zwierząt ze specyfiką środowiska naturalnego, w aspekcie obowiązującego prawa. Posiada umiejętności podjęcia samodzielnej, kierowniczej pracy w fermach przemysłowych i gospodarstwach specjalistycznych oraz instytucjach, organizacjach i firmach związanych z produkcją zwierzęcą. Perspektywy zawodowe Poza perspektywami zawodowymi określonymi dla kierunku zootechnika absolwent specjalności jest przygotowywany, by podjąć zarządzanie specjalistycznym gospodarstwem rolnym i hodowlanym, pracę w podmiotach świadczących usługi doradcze i eksperckie w zakresie produkcji zwierzęcej: chowu i hodowli zwierząt.

  Absolwent specjalności bioinżynieria i marketing pasz ma pogłębioną wiedzę dotyczącą procesów obróbki materiałów paszowych, technik wytwarzania pasz, mieszanek paszowych i karm. Posiada pogłębioną wiedzę z zakresu fizjologii żywienia zwierząt różnych gatunków, specyfiki żywienia i wykorzystania składników pokarmowych. Zna rodzaje oraz działanie dodatków paszowych i potrafi je wykorzystać przy opracowywaniu mieszanek paszowych oraz premiksów. Posiada pogłębioną wiedzę z zakresu zaawansowanych, specjalistycznych technik oceny właściwości fizycznych i technologicznych pasz oraz czystości mikrobiologicznej i znaczenia substancji antyżywieniowych, niezbędnych przy wykorzystaniu surowców w przemyśle paszowym. Posiada poszerzoną wiedzę ze strategii marketingowych firm paszowych oraz technik sprzedaży. Charakteryzuje się poszerzonymi umiejętnościami opracowania strategii żywienia, bilansowania dawek pokarmowych, optymalizacji mieszanek paszowych lub karm dla różnych gatunków zwierząt oraz kontroli jakości produkowanych i/lub przetwarzanych materiałów paszowych. Jest specjalistą z zakresu żywienia różnych gatunków zwierząt. Absolwent ma kompetencje podjęcia samodzielnej lub kierowniczej pracy w specjalistycznych instytucjach, przedsiębiorstwach i firmach związanych z produkcją pasz i materiałów paszowych oraz ich dystrybucją. Ma świadomość odpowiedzialności zawodowej związanej z żywieniem zwierząt, również w aspekcie produkcji wysokiej jakości bezpiecznej żywności. Jest ukierunkowany na stałe, aktywne podnoszenie kwalifikacji.

  Poza perspektywami zawodowymi określonymi dla kierunku zootechnika absolwent specjalności może być zatrudniony w wytwórni pasz, u producentów dodatków paszowych oraz premiksów paszowych, w podmiotach świadczących usługi doradcze i eksperckie na rzecz produkcji zwierzęcej. Może podejmować pracę w laboratoriach związanych z przemysłem paszowym oraz prowadzić doradztwo z zakresu żywienia zwierząt.