POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE DLA KANDYDATÓW NA I ROK
STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA
STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Rekrutacja 2023/2024

1. O przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia kończącyc się uzyskanie tytułu zawodowego magistra inżyniera mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom z tytułem zawodowym inżyniera na kierunku, na który ubiegają się lub z tytułem zawodowym inżyniera lub magistra inżyniera na kierunku pokrewnym.

2. O przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra mogą  egać się osoby, które uzyskały dyplom z tytułem zawodowym
licencjata na kierunku, na który ubiegają się lub z tytułem zawodowym licencjata lub inżyniera lub magistra lub magistra inżyniera na kierunku pokrewnym.

3. O przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom uczelni zagranicznej potwierdzający ukończenie studiów wyższych tego samego kierunku lub kierunku pokrewnego.

4. Wykaz kierunków realizowanych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia określa załącznik nr 4 do uchwały.

5. Za kierunek pokrewny inżynierski uznaje się kierunek kończący się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera. Ponadto efekty uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskane na studiach pierwszego stopnia pokrywają się przynajmniej w 60 % z efektami uczenia się obowiązującymi na studiach pierwszego stopnia na kierunku, na który ubiega się kandydat.

Wyznacznikiem stopnia realizacji efektów uczenia się zgodnych z wybranym kierunkiem jest liczba punktów ECTS zrealizowana na studiach kierunku pokrewnego o treściach zgodnych z treściamiwybranego kierunku studiów. Liczba punktów ECTS o treściach zgodnych nie może być mniejsza niż 126.6. Za kierunek pokrewny licencjacki uznaje się taki na którym efekty uczenia się uzyskane na studiach pierwszego stopnia pokrywają się w 60 % z efektami uczenia się na studiach pierwszego stopnia na kierunku na który ubiega się kandydat. Wyznacznikiem stopnia realizacji efektów uczenia się zgodnych z wybranym kierunkiem jest liczba punktów ECTS zrealizowana na studiach kierunku pokrewnego o treściach zgodnych z treściami wybranego kierunku studiów. Liczba punktów ECTS o treściach zgodnych nie może być mniejsza niż 108.

7. O przyjęcie na kierunek dietetyka mogą ubiegać się osoby posiadające dyplom z tytułem
zawodowym licencjata lub inżyniera z kierunków, na których efekty uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskane na studiach pierwszego stopnia pokrywają się przynajmniej w 60% z efektami uczenia się obowiązującymi na studiach pierwszego stopnia na kierunku dietetyka oraz w programie studiów występował przedmiot dotyczący zasad żywienia człowieka.

8. O przyjęcie na kierunek hipologia i jeździectwo mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na kierunku hipologia i jeździectwo albo posiadający dyplom z kierunków pokrewnych inżynierskich. Kandydaci są zobowiązani do posiadania zaświadczenia o braku przeciwwskazań do uprawiania jeździectwa wydanego przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

9. Kandydatów na kierunek hipologia i jeździectwo z kierunków pokrewnych dodatkowo obowiązuje sprawdzian weryfikujący umiejętności jeździeckie, posiadający taką samą formułę, jak część praktyczna egzaminu z przedmiotu „Podstawy użytkowania koni” dla studentów pierwszego stopnia kierunku hipologia i jeździectwo. Zasady postępowania kwalifikacyjnego ze sprawdzianu umiejętności jeździeckich są takie same, jak dla studentów studiów pierwszego stopnia. Zapisy z § 9 ust. 5-9 stosuje się odpowiednio.

10. Ocena niedostateczna ze sprawdzianu eliminuje kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

11. Z egzaminu są zwolnieni wszyscy absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunku hipologia i jeździectwo deklarujący wybór ścieżki wszechstronnego użytkowania koni, absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunku hipologia i jeździectwo po ścieżce wierzchowego użytkowania koni –bez względu na deklarację wyboru ścieżki oraz osoby posiadające co najmniej brązową odznakę jeździecką, co najmniej III klasę sportową w jeździectwie (w ramach systemu szkolenia Polskiego Związku Jeździeckiego), uprawnienia szkoleniowca PZJ, Złotą Jeździecką Odznakę Turystyki Górskiej (JOTG) PTTK, Złotą Jeździecką Odznakę Turystyki Nizinnej (JOTN) PTTK, Złotą Jeździecką Odznakę Turystyki Górskiej (JOTG) PTTK w stylu western, Złotą Jeździecką Odznakę Turystyki Nizinnej (JOTN) PTTK w stylu western, Przodownicy Turystyki Jeździeckiej I stopnia, Przodownicy Turystyki Jeździeckiej I stopnia w stylu western, Instruktorzy rekreacji ruchowej ze specjalnością jazda konna z legitymacją poświadczającą uprawnienia wydaną przez Krajowy Ośrodek Metodyczno- Szkoleniowy.

Wynik ze sprawdzianu weryfikującego umiejętności jeździeckie przelicza się według następującej zasady:
Ocena Liczba punktów
Bardzo dobry 33
Dobry plus 28
Dobry 23
Dostateczny plus 18
Dostateczny 13
Niedostateczny 0

13. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne drugiego stopnia podlegają rekrutacji na semestr letni, a na kierunki:  analityka weterynaryjna, biologia, biobiznes, dietetyka, turystyka i rekreacja na semestr zimowy.

14. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia niestacjonarne drugiego stopnia podlegają rekrutacjina semestr zimowy, a na kierunek dietetyka na semestr letni.