KRYTERIA PRZYJĘĆ DLA KANDYDATÓW NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Rekrutacja 2022/2023

  1. O przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom z tytułem zawodowym inżyniera na kierunku, na który ubiegają się lub z tytułem zawodowym inżyniera lub magistra inżyniera na kierunku pokrewnym.
  2. O przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom z tytułem zawodowym licencjata na kierunku, na który ubiegają się lub z tytułem zawodowym inżyniera lub magistra lub magistra inżyniera na kierunku pokrewnym.
  3. O przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom uczelni zagranicznej potwierdzający ukończenie studiów wyższych tego samego kierunku lub kierunku pokrewnego.
  4. Za kierunek pokrewny inżynierski uznaje się kierunek kończący się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera. Ponadto efekty uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskane na studiach pierwszego stopnia pokrywają się przynajmniej w 60 % z efektami uczenia się obowiązującymi na studiach pierwszego stopnia na kierunku, na który ubiega się kandydat. Wyznacznikiem stopnia realizacji efektów uczenia się zgodnych z wybranym kierunkiem jest liczba punktów ECTS zrealizowana na studiach kierunku pokrewnego o treściach zgodnych z treściami wybranego kierunku studiów. Liczba punktów ECTS o treściach zgodnych nie może być mniejsza niż 126.
  5. Za kierunek pokrewny licencjacki uznaje się taki na którym efekty uczenia się uzyskane na studiach pierwszego stopnia pokrywają się w 60 % z efektami uczenia się na studiach pierwszego stopnia na kierunku na który ubiega się kandydat. Wyznacznikiem stopnia realizacji efektów uczenia się zgodnych z wybranym kierunkiem jest liczba punktów ECTS zrealizowana na studiach kierunku pokrewnego o treściach zgodnych z treściami wybranego kierunku studiów. Liczba punktów ECTS o treściach zgodnych nie może być mniejsza niż 108.
  6. O przyjęcie na kierunek dietetyka mogą ubiegać się osoby posiadające dyplom z tytułem zawodowym licencjata lub inżyniera z kierunków, na których efekty uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskane na studiach pierwszego stopnia pokrywają się przynajmniej w 60% z efektami uczenia się obowiązującymi na studiach pierwszego stopnia na kierunku dietetyka oraz w programie studiów występował przedmiot dotyczący zasad żywienia człowieka.
  7. O przyjęcie na kierunek hipologia i jeździectwo mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na kierunku hipologia i jeździectwo albo posiadający dyplom z kierunków pokrewnych inżynierskich. Kandydaci są zobowiązani do posiadania zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uprawiania jazdy konnej wydanego przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo-lekarskiego.
  8. Kandydatów na kierunek hipologia i jeździectwo z kierunków pokrewnych dodatkowo obowiązuje sprawdzian weryfikujący umiejętności jeździeckie, posiadający taką samą formułę, jak część praktyczna egzaminu z przedmiotu „Podstawy użytkowania koni” dla studentów pierwszego stopnia kierunku hipologia i jeździectwo. Zasady postępowania kwalifikacyjnego ze sprawdzianu umiejętności jeździeckich są takie same, jak dla studentów studiów pierwszego stopnia. Zapisy z § 9 ust. 5-9 stosuje się odpowiednio.
  9. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia niestacjonarne drugiego stopnia podlegają rekrutacji na semestr zimowy, a na kierunek dietetyka na semestr letni.
  10. Przyjęcia kandydatów na studia drugiego stopnia stacjonarne i niestacjonarne będą odbywały się na podstawie list rankingowych sporządzonych wg średniej ocen z egzaminów i zaliczeń uzyskanych na studiach pierwszego stopnia albo drugiego stopnia.