Niezbędnik kandydata

Niezbędnik kandydata

 • Czy jest możliwość rejestracji przez Internet?

  Tak. Rekrutacja kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia UP w Lublinie (za wyjątkiem kierunków realizowanych w języku angielskim) jest prowadzona za pośrednictwem Internetu z wykorzystaniem systemu pod nazwą Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK).

 • Kiedy rozpoczynają się zajęcia?

  Zazwyczaj termin rozpoczęcia zajęć planowany jest na pierwszy dzień października i  poprzedzony jest uroczystą Inauguracją Roku. Zajęcia mogą być przesunięte z uwagi na Inaugurację lub wypadający weekend. Terminy zjazdów dla studentów niestacjonarnych ogłaszane są przez dziekanaty na stronie internetowej Wydziału.

 • Kiedy będzie można poznać plan zajęć, gdzie można te informacje znaleźć?

  Prosimy sprawdzać na bieżąco informacje  na stronie internetowej odpowiedniego Wydziału WYDZIAŁY/DZIEKANAT/ROZKŁADY ZAJĘĆ

 • Czy mogę zmieniać dane na swoim koncie?

  Zmian w danych można dokonywać bez ograniczeń do momentu zakończenia rekrutacji.

 • Nie mogę zalogować się na konto IRK, które utworzyłem w tamtym roku. Dlaczego?

  Konto w IRK utworzone w roku ubiegłym  jest już nieaktywne. Należy po raz kolejny dokonać ponownej rejestracji.

 • Nie mogę odzyskać hasła. Co zrobić?

  Prosimy o kontakt mailowy na adres : rekrutacja@up.lublin.pl

 • Czy mogę zapisać się na więcej niż jeden kierunek studiów?

  Tak. Nie ma limitu w zapisach na kierunki studiów. Proszę pamiętać, że za każdy wybrany kierunek studiów należy dokonać osobno opłaty rekrutacyjnej.

 • Opłaciłam wybrane kierunki, ale w IRK widnieje brak opłaty rekrutacyjnej.

  Opłata rekrutacyjna zostanie zaksięgowana w przeciągu 2-3 dni roboczych.

 • Czy za zapisanie się na parę kierunków płacę jedną opłatę rekrutacyjną?

  Niestety nie. Opłata rekrutacyjna przypisana jest do jednego kierunku. W przypadku wyboru kilku kierunków, opłata rekrutacyjna jest mnożona przez ich liczbę . UWAGA: każdy kierunek ma swój indywidualny numer konta!

 • Zapisałem się na parę kierunków. Czy mogę zapłacić za nie razem?

  Nie. Każdy kierunek studiów ma swój odrębny numer konta.

 • Opłatę wniosłem w ostatnim dniu rejestracji. Czy będę brany pod uwagę w rekrutacji jeśli opłata nie dotrze na czas?

  Tak.  Czasami zaksięgowanie przelewu trwa 1-2 dni. W tym przypadku wiążąca jest data wykonania przelewu.

 • Zapłaciłam opłatę rekrutacyjną. Czy mogę zmienić wybrany kierunek?

  W przypadku zmiany kierunku, opłata nie podlega zwrotowi. Po dokonaniu zmiany kierunku należy uiścić nową opłatę.

 • Gdzie należy dostarczyć dokumenty po zakwalifikowaniu?

  Dokumenty należy złożyć/przesłać do Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych. Informację o wyznaczonym miejscu i terminie otrzymasz w wiadomości na swoim koncie w IRK.

 • Czy potrzebuję zaświadczenia/orzeczenia lekarskiego, gdzie i kiedy mam zrobić badania?

  Kandydat po otrzymaniu statusu „przyjęty-student” drukuje z zakładki wydruki w IRK skierowanie do lekarza medycyny pracy. Orzeczenie lekarskie należy dostarczyć obowiązkowo do dziekanatu w pierwszym tygodniu zajęć. Kandydaci, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia w UP i kontynuują studia na tym samym kierunku są zwolnieni z obowiązku składania takiego orzeczenia lekarskiego.

  Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do uprawiania jeździectwa wydane przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo-lekarskiego – dotyczy kandydatów na kierunek aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana, hipologia i jeździectwo.

 • Czy z dokumentami muszę przynieść zdjęcie?

  Nie. Zdjęcie należy dołączyć w formie elektronicznej podczas rejestracji.

 • Czy kierunek może zostać nieuruchomiony?

  Tak, jeżeli nie zbierze się odpowiednia liczba kandydatów na danym kierunku studiów.

 • Jak mogę zrezygnować ze studiów?

  Kandydat, który został przyjęty na studia i podjął decyzję o rezygnacji w terminie do 1 października składa stosowne pismo do Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych. W przypadku rezygnacji ze studiów po 1 października, student zobowiązany jest złożyć podanie do Dziekana danego Wydziału.

 • Czy mogę wysłać dokumenty pocztą?

  Komplet dokumentów za wyjątkiem orzeczenia lekarskiego i umowy należy dostarczyć osobiście lub przesłać listem poleconym do sekretariatu wydziałowej komisji rekrutacyjnej. Dokumenty mogą być dostarczone do sekretariatu także przez osobę posiadającą pisemne upoważnienie kandydata do złożenia dokumentów.

 • Posiadam już elektroniczną legitymację studencką. Czy muszę zamieścić zdjęcie w IRK?

  Tak. Zdjęcie jest potrzebne do ankiety osobowej kandydata.

 • Czy mogę zarejestrować się na studia inaczej niż przez Internetową Rejestrację Kandydatów?

  Nie. Wszystkich kandydatów obowiązuje internetowa rejestracja.

 • Czy nie znając wyników matury mogę zapisać się na studia?

  Tak. Wyniki matury można dodać w każdym momencie do końca trwania rekrutacji.

 • Czy ubiegając się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek studiów muszę zakładać tyle kont w IRK, ile kierunków chcę wybrać?

  Nie ma takiej potrzeby. Zapisy na dowolną liczbę studiów są dokonywane z jednego konta w IRK.

 • Skąd będę wiedział, że zostałem zakwalifikowany do przyjęcia na studia?

  Informacja o tym, że kandydat został zakwalifikowany do przyjęcia na studia znajdzie się na jego indywidualnym koncie w IRK .

 • Planuję rozpoczęcie drugiego kierunku studiów. Czy wszystkie dokumenty muszę składać ponownie?

  Tak, student rozpoczynający drugi kierunek studiów, składa komplet dokumentów zgodnie z wykazem wymaganych dokumentów dla kandydatów.

 • W jaki sposób odbywa się przyjęcie kandydatów na studia drugiego stopnia?

  Przyjęcie kandydatów na studia drugiego stopnia odbywa się na podstawie list rankingowych, które powstały w wyniku postępowania kwalifikacyjnego obejmującego średnią ocen z egzaminów i zaliczeń.

 • Czy przysługuje mi zwrot opłaty rekrutacyjnej w przypadku gdy nie uruchomiono kierunku na który składałem dokumenty?

  Tak. W tym przypadku  można złożyć odpowiednie podanie do Prorektora do spraw Studenckich i Dydaktyki. Należy pamiętać, że w ramach tej opłaty można rekrutować się na inny kierunek.

 • Otrzymałam decyzję o  nieprzyjęciu na pierwszy rok studiów. Czy mogę się odwołać?

  Od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej przysługuje kandydatowi odwołanie do rektora w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

   

 • Na jaki rachunek mam dokonać opłaty rekrutacyjnej?

  Wniesienie opłaty za postępowanie kwalifikacyjne należy dokonać na wygenerowane w systemie rejestracyjnym, indywidualne dla każdego kandydata konto.

 • W jaki sposób mogę ubiegać się o miejsce w akademiku?

  Aby ubiegać o miejsce w domu studenckim należy złożyć odpowiednie podanie. Więcej informacji na stronie http://akademiki.up.lublin.pl/

  Wnioski należy składać:

  – elektronicznie na adres:

  stypendia@up.lublin.pl

  – listownie na adres:
  Biuro Stypendiów Studenckich
  ul. Langiewicza 6, pok. 16
  20-035 Lublin 

   

 • Który poziom przedmiotów maturalnych - podstawowy czy rozszerzony będzie uwzględniany w kwalifikacji?

  W przypadku zdawania obu poziomów brany jest pod uwagę poziom rozszerzony ( jest wyżej punktowany).

 1. Miejsce rekrutacji tj. siedziba Biura Rekrutacji i Promocji Kształcenia oraz Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych jest wolne od barier architektonicznych. W budynku dostępna jest winda, a wśród miejsc postojowych wyznaczone są tzw. „koperty”.
 2. Na parterze budynku Collegium Agronomicum istnieje możliwość skorzystania w celach rekrutacji z sali komputerowej dostosowanej dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
 3. System Rekrutacji Internetowej (IRK) jest dostosowany do osób niedowidzących.
 4. Jeśli w procesie rekrutacji kandydat chciałby skorzystać z pomocy asystenta, może zgłosić taką potrzebę do biura Stanowiska do Spraw Osób Niepełnosprawnych:

Tel. (81) 445 65 40, kom. 668 342 221
e-mail: magdalena.lukasik@up.lublin.pl
Godziny konsultacji: poniedziałek – piątek w godz. 8:00-14:00

Próg punktowy  to ilość punktów, które uzyskała ostatnia osoba na liście przyjętych na studia w danym roku akademickim. Prezentujemy takie informacje z ostatniego roku, ale bardzo prosimy, by zwrócić uwagę na fakt, że są to dane orientacyjne, które mogą łatwo ulec zmianie w zależności od poziomu wyników maturalnych uzyskanych przez kandydatów na dany kierunek.

1.       

AGROBIZNES

120

2.       

ANALITKA ŚRODOWISKOWA I PRZEMYSŁOWA

141,6

3.       

BIOINŻYNIERIA

132,2

4.       

EKONOMIA

         120

5.       

GOSPODARKA PRZESTRZENNA

118,8

6.       

LEŚNICTWO

99

7.       

ROLNICTWO

116

8.       

TECHNOLOGIA BIOSUROWCÓW I BIOMATERIAŁÓW

200,6

9.       

TURYSTYKA I REKREACJA

110

10.   

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI ZIEMI

150,4

11.   

ANALITYKA WETERYNARYJNA

32

12.   

WETERYNARIA

st 216/ns 165

13.   

BEHAWIORYSTYKA ZWIERZĄT

190,4

14.   

BIOLOGIA

151,2

15.   

BIOKOSMETOLOGIA

117,6

16.   

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

80

17.   

BEZPIECZEŃSTWO I CERTYFIKACJA ŻYWNOŚCI

116,60

18.   

BIOBEZPIECZEŃSTWO I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

125

19.   

HIPOLOGIA I JEŹDZIECTWO

119,8

20.   

OCHRONA ŚRODOWISKA

81,6

21.   

PIELĘGNACJA ZWIERZĄT I ANIMALOTERAPIA

116,2

22.   

AKTYWNOŚC FIZYCZNA I AGROTURYSTYKA KWALIFIKOWANA

120,6

23.   

ZOOTECHNIKA

110

24.   

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

154,60

25.   

OGRODNICTWO

105,6

26.   

SZTUKA OGRODOWA I ARANŻACJE ROŚLINNE

82,4

27.   

ZIELARSTWO I FITOPRODUKTY

103,3

28.   

EKOENERGETYKA

123

29.   

GEODEZJA I KARTOGRAFIA

141,6

30.   

INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA

122,4

31.   

INŻYNIERIA ROLNICZA I LEŚNA

125,6

32.   

TRANSPORT I LOGISTYKA

111,4

33.   

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

118,8

34.   

BIOTECHNOLOGIA

105

35.   

DIETETYKA

150

36.   

GASTRONOMIA I SZTUKA KULINARNA

112

37.   

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA

97

INFORMACJA DLA OSÓB PRZYJĘTYCH NA I ROK STUDIÓW

STYPENDIA

Student I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w roku akademickim 2021/2022 może ubiegać się o następujące formy pomocy materialnej:

 1. stypendium socjalne – przysługuje, jeżeli dochód netto na jedną osobę w rodzinie studenta nie przekracza kwoty: 1051,70 zł
 2. stypendium dla osób niepełnosprawnych – przyznawane na podstawie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności
 3. stypendium rektora – może otrzymać student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:

– laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego

– medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski

 1. zapomoga – może być przyznana z tytułu zdarzenia losowego powodującego przejściowo trudną sytuację życiową

Student kształcący się na kilku kierunkach studiów może otrzymywać świadczenia tylko na jednym kierunku.

Świadczenia, o których mowa wyżej przysługują na studiach pierwszego stopnia, na studiach drugiego stopnia i jednolitych magisterskich nie dłużej niż przez okres 6 lat.

Świadczenia nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:

– magistra, magistra inżyniera albo równorzędny
– licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyznawania świadczeń stypendialnych, regulamin świadczeń oraz druki do pobrania dostępne                są na stronie: www.up.lublin.pl/edukacja/student/stypendia

Wnioski wraz z załącznikami należy złożyć w Biurze Stypendiów Studenckich, ul. Langiewicza 6 w terminie do 5 października 2021 r.

Więcej informacji znajdziecie tutaj

INFORMACJA DLA OSÓB PRZYJĘTYCH NA I ROK STUDIÓW

AKADEMIKI

Z uwagi na prowadzone prace remontowe w domu studenckim „Eskulap”, studenci Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie będą kwaterowani w DS: „Cebion”, „Dodek”, „Broadway”, „Manhattan”

Pierwszeństwo w otrzymaniu miejsca w domu studenckim przysługuje studentom, którzy posiadają orzeczony stopień o niepełnosprawności, są sierotami albo półsierotami oraz osobom, którym codzienny dojazd do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.

Wniosek dostępny jest na stronie: www.up.lublin.pl/edukacja/student/akademiki oraz do pobrania pod linkiem: Wniosek o miejsce w Domu Studenckim (.doc)

Terminy składania wniosków o przyznanie miejsca w domu studenckim:

– osoby przyjęte na studia w pierwszym naborze: od 14 do 23 lipca 2021 r.

– osoby przyjęte w kolejnych naborach: od 30 sierpnia do 10 września 2021 r. oraz od 20 września 2021 r.

Wniosek należy przesłać:
– elektronicznie na adres: stypendia@up.lublin.pl   lub
– listownie na adres:
Biuro Stypendiów Studenckich
ul. Langiewicza 6, pok. 16
20-035 Lublin 

Wniosek można złożyć także w sekretariacie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej

Więcej informacji znajdziecie tutaj