Niezbędnik kandydata

Niezbędnik kandydata

 • Czy jest możliwość rejestracji przez Internet?

  Tak. Rekrutacja kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia UP w Lublinie (za wyjątkiem kierunków realizowanych w języku angielskim) jest prowadzona za pośrednictwem Internetu z wykorzystaniem systemu pod nazwą Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK).

 • Kiedy rozpoczynają się zajęcia?

  Zazwyczaj termin rozpoczęcia zajęć planowany jest na pierwszy dzień października i  poprzedzony jest uroczystą Inauguracją Roku. Zajęcia mogą być przesunięte z uwagi na Inaugurację lub wypadający weekend. Terminy zjazdów dla studentów niestacjonarnych ogłaszane są przez dziekanaty na stronie internetowej Wydziału.

 • Kiedy będzie można poznać plan zajęć, gdzie można te informacje znaleźć?

  Prosimy sprawdzać na bieżąco informacje  na stronie internetowej odpowiedniego Wydziału WYDZIAŁY/DZIEKANAT/ROZKŁADY ZAJĘĆ

 • Czy mogę zmieniać dane na swoim koncie?

  Zmian w danych można dokonywać bez ograniczeń do momentu zakończenia rekrutacji.

 • Nie mogę zalogować się na konto IRK, które utworzyłem w tamtym roku. Dlaczego?

  Konto w IRK utworzone w roku ubiegłym  jest już nieaktywne. Należy po raz kolejny dokonać ponownej rejestracji.

 • Nie mogę odzyskać hasła. Co zrobić?

  Prosimy o kontakt mailowy na adres :

 • Czy mogę zapisać się na więcej niż jeden kierunek studiów?

  Tak. Nie ma limitu w zapisach na kierunki studiów. Proszę pamiętać, że za każdy wybrany kierunek studiów należy dokonać osobno opłaty rekrutacyjnej.

 • Opłaciłam wybrane kierunki, ale w IRK widnieje brak opłaty rekrutacyjnej.

  Opłata rekrutacyjna zostanie zaksięgowana w przeciągu 2-3 dni roboczych.

 • Czy za zapisanie się na parę kierunków płacę jedną opłatę rekrutacyjną?

  Niestety nie. Opłata rekrutacyjna przypisana jest do jednego kierunku. W przypadku wyboru kilku kierunków, opłata rekrutacyjna jest mnożona przez ich liczbę . UWAGA: każdy kierunek ma swój indywidualny numer konta!

 • Zapisałem się na parę kierunków. Czy mogę zapłacić za nie razem?

  Nie. Każdy kierunek studiów ma swój odrębny numer konta.

 • Opłatę wniosłem w ostatnim dniu rejestracji. Czy będę brany pod uwagę w rekrutacji jeśli opłata nie dotrze na czas?

  Tak.  Czasami zaksięgowanie przelewu trwa 1-2 dni. W tym przypadku wiążąca jest data wykonania przelewu.

 • Zapłaciłam opłatę rekrutacyjną. Czy mogę zmienić wybrany kierunek?

  W przypadku zmiany kierunku, opłata nie podlega zwrotowi. Po dokonaniu zmiany kierunku należy uiścić nową opłatę.

 • Gdzie należy dostarczyć dokumenty po zakwalifikowaniu?

  Dokumenty należy złożyć/przesłać do Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych. Informację o wyznaczonym miejscu i terminie otrzymasz w wiadomości na swoim koncie w IRK.

 • Czy potrzebuję zaświadczenia/orzeczenia lekarskiego, gdzie i kiedy mam zrobić badania?

  Kandydat po otrzymaniu statusu „przyjęty-student” drukuje z zakładki wydruki w IRK skierowanie do lekarza medycyny pracy. Orzeczenie lekarskie należy dostarczyć obowiązkowo do dziekanatu w pierwszym tygodniu zajęć. Kandydaci, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia w UP i kontynuują studia na tym samym kierunku są zwolnieni z obowiązku składania takiego orzeczenia lekarskiego.

  Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do uprawiania jeździectwa wydane przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo-lekarskiego – dotyczy kandydatów na kierunek aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana, hipologia i jeździectwo.

 • Czy z dokumentami muszę przynieść zdjęcie?

  Nie. Zdjęcie należy dołączyć w formie elektronicznej podczas rejestracji.

 • Czy kierunek może zostać nieuruchomiony?

  Tak, jeżeli nie zbierze się odpowiednia liczba kandydatów na danym kierunku studiów.

 • Jak mogę zrezygnować ze studiów?

  Kandydat, który został przyjęty na studia i podjął decyzję o rezygnacji w terminie do 1 października składa stosowne pismo do Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych. W przypadku rezygnacji ze studiów po 1 października, student zobowiązany jest złożyć podanie do Dziekana danego Wydziału.

 • Czy mogę wysłać dokumenty pocztą?

  Komplet dokumentów za wyjątkiem orzeczenia lekarskiego i umowy należy dostarczyć osobiście lub przesłać listem poleconym do sekretariatu wydziałowej komisji rekrutacyjnej. Dokumenty mogą być dostarczone do sekretariatu także przez osobę posiadającą pisemne upoważnienie kandydata do złożenia dokumentów.

 • Posiadam już elektroniczną legitymację studencką. Czy muszę zamieścić zdjęcie w IRK?

  Tak. Zdjęcie jest potrzebne do ankiety osobowej kandydata.

 • Czy mogę zarejestrować się na studia inaczej niż przez Internetową Rejestrację Kandydatów?

  Nie. Wszystkich kandydatów obowiązuje internetowa rejestracja.

 • Czy nie znając wyników matury mogę zapisać się na studia?

  Tak. Wyniki matury można dodać w każdym momencie do końca trwania rekrutacji.

 • Czy ubiegając się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek studiów muszę zakładać tyle kont w IRK, ile kierunków chcę wybrać?

  Nie ma takiej potrzeby. Zapisy na dowolną liczbę studiów są dokonywane z jednego konta w IRK.

 • Skąd będę wiedział, że zostałem zakwalifikowany do przyjęcia na studia?

  Informacja o tym, że kandydat został zakwalifikowany do przyjęcia na studia znajdzie się na jego indywidualnym koncie w IRK .

 • Planuję rozpoczęcie drugiego kierunku studiów. Czy wszystkie dokumenty muszę składać ponownie?

  Tak, student rozpoczynający drugi kierunek studiów, składa komplet dokumentów zgodnie z wykazem wymaganych dokumentów dla kandydatów.

 • W jaki sposób odbywa się przyjęcie kandydatów na studia drugiego stopnia?

  Przyjęcie kandydatów na studia drugiego stopnia odbywa się na podstawie list rankingowych, które powstały w wyniku postępowania kwalifikacyjnego obejmującego średnią ocen z egzaminów i zaliczeń.

 • Czy przysługuje mi zwrot opłaty rekrutacyjnej w przypadku gdy nie uruchomiono kierunku na który składałem dokumenty?

  Tak. W tym przypadku  można złożyć odpowiednie podanie do Prorektora do spraw Studenckich i Dydaktyki. Należy pamiętać, że w ramach tej opłaty można rekrutować się na inny kierunek.

 • Otrzymałam decyzję o  nieprzyjęciu na pierwszy rok studiów. Czy mogę się odwołać?

  Od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej przysługuje kandydatowi odwołanie do rektora w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

   

 • Na jaki rachunek mam dokonać opłaty rekrutacyjnej?

  Wniesienie opłaty za postępowanie kwalifikacyjne należy dokonać na wygenerowane w systemie rejestracyjnym, indywidualne dla każdego kandydata konto.

 • W jaki sposób mogę ubiegać się o miejsce w akademiku?

  Aby ubiegać o miejsce w domu studenckim, należy złożyć odpowiednie podanie. Więcej informacji na stronie https://akademiki.up.lublin.pl/

  Wnioski należy składać:

  – elektronicznie na adres:

  – listownie na adres:
  Biuro Stypendiów Studenckich
  ul. Langiewicza 6, pok. 16
  20-035 Lublin 

 • Który poziom przedmiotów maturalnych - podstawowy czy rozszerzony będzie uwzględniany w kwalifikacji?

  W przypadku zdawania obu poziomów brany jest pod uwagę poziom rozszerzony ( jest wyżej punktowany).

 • Kiedy należy wnieść opłatę za legitymację?

  Najlepiej zrobić to w momencie otrzymania informacji o statusie ,,zakwalifikowany”, przed dostarczeniem dokumentów do WKR. Opłata wynosi 22 zł, należy ją uiścić na ten sam numer konta na który wpłacana była opłata rekrutacyjna. W przypadku, gdy kandydat został zakwalifikowany na więcej niż jeden kierunek, opłatę uiszcza na numer konta wygenerowany dla tego kierunku, który decyduje się podjąć od października. Potwierdzenie przelewu przekazuje się wraz z wymaganymi dokumentami do WKR. 

pomarańczowy informator 2023/2024

Informator
Zobacz

Uchwała 63/2022-2023 z dnia 30.06.2023 w sprawie określenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie w roku akademickim 2024-2025

Zarządzenie 22/2024 z dnia 29.02.2024 w sprawie ustalenia harmonogramu rekrutacji na pierwszy rok studiów w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie w roku akademickim 2024/2025

 1. Miejsce rekrutacji tj. siedziba Biura Rekrutacji i Promocji Kształcenia oraz Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych jest wolne od barier architektonicznych. W budynku dostępna jest winda, a wśród miejsc postojowych wyznaczone są tzw. “koperty”.
 2. Na parterze budynku Collegium Agronomicum istnieje możliwość skorzystania w celach rekrutacji z sali komputerowej dostosowanej dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
 3. System Rekrutacji Internetowej (IRK) jest dostosowany do osób niedowidzących.
 4. Jeśli w procesie rekrutacji kandydat chciałby skorzystać z pomocy asystenta, może zgłosić taką potrzebę do biura Stanowiska do Spraw Osób Niepełnosprawnych:

Tel. (81) 445 65 40, kom. 668 342 221
e-mail:
Godziny konsultacji: poniedziałek – piątek w godz. 8:00-14:00

Próg punktowy  to ilość punktów, które uzyskała ostatnia osoba na liście przyjętych na studia w danym roku akademickim. Prezentujemy takie informacje z ostatniego roku, ale bardzo prosimy, by zwrócić uwagę na fakt, że są to dane orientacyjne, które mogą łatwo ulec zmianie w zależności od poziomu wyników maturalnych uzyskanych przez kandydatów na dany kierunek.

1.       

AGROBIZNES

117,2

2.       

KRYMINALISTYKA W BIOGOSPODARCE

114,6

3.       

BIOINŻYNIERIA

169,1

4.       

EKONOMIA

                                    120,6

5.       

GOSPODARKA PRZESTRZENNA

137,5

6.       

LEŚNICTWO

110,2

7.       

ROLNICTWO

120

9.       

TURYSTYKA I REKREACJA

134,8

11.   

ANALITYKA WETERYNARYJNA

108

12.   

WETERYNARIA

st 221/ns 190

13.   

BEHAWIORYSTYKA ZWIERZĄT

202,2

14.   

BIOLOGIA

238,1

15.   

BIOKOSMETOLOGIA

138,2

16.   

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

134

18.   

BIOBEZPIECZEŃSTWO I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

142,9

19.   

HIPOLOGIA I JEŹDZIECTWO

100

21.   

PIELĘGNACJA ZWIERZĄT I ANIMALOTERAPIA

123

22.   

AKTYWNOŚC FIZYCZNA I AGROTURYSTYKA KWALIFIKOWANA

120,6

23.   

ZOOTECHNIKA

110

24.   

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

134,8

25.   

OGRODNICTWO

126,8

26.   

SZTUKA OGRODOWA I ARANŻACJE ROŚLINNE

134,8

27.   

ZIELARSTWO I FITOPRODUKTY

183,5

28.   

EKOENERGETYKA

92

29.   

GEODEZJA I KARTOGRAFIA

125,2

30.   

TECHNIKA ROLNICZA I AGROTRONIKA

120

31.   

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

214,2

32.   

TRANSPORT I LOGISTYKA

100

33.   

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

100

34.   

BIOTECHNOLOGIA

176,9

35.   

DIETETYKA

119,4

36.   

GASTRONOMIA I SZTUKA KULINARNA

108

37.   

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA

81,4

38.

SURVIVAL I ANIMACJA PRZYRODNICZA

136

39.

ANALITYKA ŚRODOWISKOWA i PRZEMYSŁOWA

141,6

40.

INFORMATYKA PRZEMYSŁOWA

167,4

41.

INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA

122,4

INFORMACJA DLA OSÓB PRZYJĘTYCH NA I ROK STUDIÓW

STYPENDIA

Student I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w roku akademickim 2021/2022 może ubiegać się o następujące formy pomocy materialnej:

 1. stypendium socjalne – przysługuje, jeżeli dochód netto na jedną osobę w rodzinie studenta nie przekracza kwoty: 1294,40 zł
 2. stypendium dla osób niepełnosprawnych – przyznawane na podstawie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności
 3. stypendium rektora – może otrzymać student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:

– laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego

– medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski

 1. zapomoga – może być przyznana z tytułu zdarzenia losowego powodującego przejściowo trudną sytuację życiową

Student kształcący się na kilku kierunkach studiów może otrzymywać świadczenia tylko na jednym kierunku.

Świadczenia, o których mowa wyżej przysługują na studiach pierwszego stopnia, na studiach drugiego stopnia i jednolitych magisterskich nie dłużej niż przez okres 6 lat.

Świadczenia nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:

– magistra, magistra inżyniera albo równorzędny
– licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyznawania świadczeń stypendialnych, regulamin świadczeń oraz druki do pobrania dostępne są na stronie: www.up.lublin.pl/edukacja/student/stypendia

Wnioski wraz z załącznikami należy złożyć w Biurze Stypendiów Studenckich, ul. Langiewicza 6 w terminie do 5 października 2023 r.

Więcej informacji znajdziecie tutaj

Studenci Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie mają do dyspozycji pięć domów studenckich:

“Cebion”, “Dodek”, “Eskulap” ul. Langiewicza (miasteczko akademickie) 

“Brodway”, “Manhattan” (dzielnica Felin)

Pierwszeństwo w otrzymaniu miejsca w domu studenckim przysługuje studentom, którzy posiadają orzeczony stopień o niepełnosprawności, są sierotami albo półsierotami oraz osobom, którym codzienny dojazd do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.

Tabelę opłat znajdziesz pod linkiem tutaj

Więcej informacji 

Kontakt Biuro Domów Studenckich   
ul. Langiewicza 12  tel. 81 441 14 80, 81 441 14 91,
ul. Dobrzańskiego 33  tel. 81 461 07 39