• Wydział: Agrobioinżynierii
 • Stopień: II
 • Rodzaj studiów: stacjonarne
 • Typ studiów: magisterskie
 • Czas trwania:  4 semestry (2 lata) – stacjonarne
 • Opis kierunku

  Celem studiów na kierunku zarządzanie w biobiznesie jest uzyskanie przez absolwenta wszechstronnej wiedzy i umiejętności potrzebnych menedżerom i przyszłym właścicielom firm funkcjonujących w biogospodarce. Zarządzanie w biobiznesie zapewnia szeroki, lecz szczegółowy wgląd w teorię, jak i praktykę przedsiębiorczości i biznesu. Realizując interdyscyplinarny program studiów, studenci poznają ekonomiczny, ekologiczny, technologiczny i społeczny wymiar biogospodarki na poziomie mikro i makro.

  Uwzględniając potrzeby społeczno-gospodarcze, kierunek zarządzanie w biobiznesie jest odpowiedzią na współczesne wyzwania cywilizacyjne związane ze wzrostem zapotrzebowania na żywność, zanieczyszczeniem środowiska przyrodniczego, wyczerpywaniem się zasobów czy zmianami klimatu.

  Absolwenci będą dysponować umiejętnościami zarządczymi niezbędnymi do rozwijania i wykonywania różnorodnych przedsięwzięć w ramach modelu gospodarki opartej na bioprocesach.

 • Informacje rekrutacyjne

  O przyjęcie na I rok studiów drugiego stopnia kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom z tytułem zawodowym licencjata lub inżyniera kierunków: ekonomia, agrobiznes, rolnictwo lub kierunku pokrewnego. W postępowaniu rekrutacyjnym uwzględniany jest dyplom oraz średnia ocen ze studiów. Przyjęcia kandydatów na studia drugiego stopnia stacjonarne będą odbywały się na podstawie list rankingowych sporządzonych wg średniej ocen z egzaminów i zaliczeń uzyskanych na studiach pierwszego stopnia albo drugiego stopnia.

  Szczegółowe informacje nt. kryteriów przyjęć na stronie https://up.lublin.pl/rekrutacja/rekrutacjanastudia/kryteria-przyjec-ii-stopien/

 • Przykłady przedmiotów

  bioekonomia, polityka pieniężna, przedsiębiorczość w biobiznesie, zarządzanie przedsiębiorstwem, finanse przedsiębiorstwa, konkurencyjność podmiotów biobiznesu, rachunkowość podatkowa, kompetencje interpersonalne menedżera biobiznesu, alianse strategiczne w biobiznesie, ekonomika środowiska i zasobów naturalnych, projektowanie i produkcja biopreparatów.

 • Sylwetka absolwenta - Perspektywy zawodowe

  Zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu zarządzania w biobiznesie jest obecnie bardzo duże i będzie się zwiększać, zaś podaż wykwalifikowanych kadr jest ciągle niewspółmiernie mała. Interdyscyplinarne, 4-semestralne studia zarządzanie w biobiznesie oferują unikalne kształcenie w obszarze ekonomii i finansów, zarządzania i biogospodarki. W szczególności absolwent kierunku zarządzanie w biobiznesie może aplikować na stanowiska:

  • w działach produkcji, marketingu oraz badań i rozwoju firm wytwarzających produkty oparte na biozasobach i procesach biotechnologicznych (np. w przemyśle rolno-spożywczym, sektorze bioenergii, produkcji biomateriałów i biofarmaceutyków i in.),
  • w organizacjach wspierających łańcuchy wartości oparte na bioprocesach, (w tym firmy i organizacje konsultingowe),
  • w ministerstwach, agencjach, instytucjach i organizacjach krajowych i międzynarodowych wspierających biogospodarkę i biobiznes,
  • w instytucjach z otoczenia sektora rolno-żywnościowego jak: agencje płatnicze, banki, instytucje ubezpieczeniowe i inne.
  • w instytucjach badawczych sektora publicznego i niepublicznego.

  Absolwent kierunku zarządzanie w biobiznesie przygotowany jest również do zarządzania przedsiębiorstwem i samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej, w tym świadczenia usług doradczych. Może również ukierunkować i poszerzać swoją wiedzę na studiach doktoranckich i podyplomowych.

Sprawdź Niezbędnik Kandydata

i zarejestruj się teraz !