• Wydział: Agrobioinżynierii
 • Stopień: II
 • Rodzaj studiów: stacjonarne i niestacjonarne
 • Typ studiów: magisterskie
 • Czas trwania: dla studiów II stopnia: 4 semestry (2 lata) – stacjonarne, 4 semestry (2 lata) – niestacjonarne
 • Opis kierunku

  Na kierunku turystyka i rekreacja studenci zdobywają wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych. W programie studiów znajdują się również praktyki oraz praktikum sportowo-rekreacyjne.

  Na kierunku turystyka i rekreacja studenci zdobywają wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych. W programie studiów znajdują się również praktyki oraz praktikum sportowo-rekreacyjne.

  Na kierunku tym studenci będą mogli kształcić się w takich specjalizacjach jak:

  • Gospodarka turystyczna 
  • Menadżer zdrowego stylu życia
 • Informacje rekrutacyjne

  KRYTERIA PRZYJĘĆ DLA KANDYDATÓW NA

  STUDIA DRUGIEGO STOPNIA  

  Rekrutacja 2021/2022

  1. O przyjęcie na I rok studiów drugiego stopnia kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom z tytułem zawodowym inżyniera na kierunku, na który ubiegają się lub z tytułem zawodowym inżyniera lub magistra inżyniera na kierunku pokrewnym.
  2. O przyjęcie na I rok studiów drugiego stopnia kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom z tytułem zawodowym licencjata na kierunku, na który ubiegają się lub z tytułem zawodowym inżyniera lub magistra lub magistra inżyniera na kierunku pokrewnym.
  3. O przyjęcie na I rok studiów drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom uczelni zagranicznej potwierdzający ukończenie studiów wyższych tego samego kierunku lub kierunku pokrewnego. Dyplom zagraniczny uprawnia do przyjęcia na studia w polskiej uczelni, jeśli uprawnia do podejmowania studiów drugiego stopnia w kraju, w którym został uzyskany.
  4. Kandydat na studia drugiego stopnia wybiera kierunek studiów i specjalność jeżeli jest oferowana w ramach kierunku. Kandydat wybiera jedną specjalność w ramach danego kierunku studiów i może realizować studia tylko na jednej specjalności.
  5. Za kierunek pokrewny inżynierski uznaje się kierunek kończący się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera. Ponadto efekty uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskane na studiach pierwszego stopnia pokrywają się przynajmniej w 60 % z efektami uczenia się obowiązującymi na studiach pierwszego stopnia na kierunku, na który ubiega się kandydat. Wyznacznikiem stopnia realizacji efektów uczenia się zgodnych z wybranym kierunkiem jest liczba punktów ECTS zrealizowana na studiach kierunku pokrewnego o treściach zgodnych z treściami wybranego kierunku studiów. Liczba punktów ECTS o treściach zgodnych nie może być mniejsza niż 126.
  6. Za kierunek pokrewny licencjacki uznaje się taki, na którym efekty uczenia się uzyskane na studiach pierwszego stopnia pokrywają się w 60 % z efektami uczenia się na studiach pierwszego stopnia na kierunku, na który ubiega się kandydat. Wyznacznikiem stopnia realizacji efektów uczenia się zgodnych z wybranym kierunkiem jest liczba punktów ECTS zrealizowana na studiach kierunku pokrewnego o treściach zgodnych z treściami wybranego kierunku studiów. Liczba punktów ECTS o treściach zgodnych nie może być mniejsza niż 108.
  7. Kandydat z kierunku pokrewnego jest zobowiązany do przesłania do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej wersji elektronicznej wypełnionej deklaracji kierunku pokrewnego (do pobrania ze strony internetowej).
  8. Kierunek uważa się za pokrewny, jeżeli nazwa kierunku ukończonego jest inna niż nazwa kierunku wybranego w rekrutacji na studia drugiego stopnia. W formularzu deklaracji kierunku pokrewnego dziekan dokonuje wpisu o konieczności uzupełnienia dodatkowych przedmiotów.
  9. Przyjęcia kandydatów na studia drugiego stopnia odbywają się na podstawie list rankingowych powstałych w wyniku postępowania kwalifikacyjnego obejmującego średnią ocen z egzaminów i zaliczeń.

   

 • Przykłady przedmiotów

  Przykłady przedmiotów na II stopniu kierunku Turystyka i Rekreacja :

  regiony turystyczne, nowoczesne formy krajoznawstwa, organizacja żywienia w turystyce i rekreacji, turystyka osób z niepełnosprawnościami, produkty turystyczne regionu lubelskiego, zespołowe gry rekreacyjne, turystyka na obszarach chronionych, turystyka kulturowa i postindustrialna, rachunek ekonomiczny imprez turystycznych, standardy obsługi klienta w gastronomii, ubezpieczenia w turystyce, zarządzanie projektami w turystyce.

  Kierunek studiów II stopnia Turystyki i Rekreacji zawiera 2 specjalizacje :

  • GOSPODARKA TURYSTYCZNA, gdzie przedmiotami specjalizacyjnymi są:
  • Regionalna gospodarka turystyczna
  • Zagraniczne rynki turystyczne
  • Nowoczesne trendy w turystyce
  • Konkurencyjność przedsiębiorstw, regionów i krajów
  • MENADŻER ZDROWEGO STYLU ŻYCIA, gdzie przedmiotami specjalizacyjnymi są:
  • Podstawy anatomii i fizjologii człowieka
  • Nowoczesne formy rekreacji
  • Trening rekreacyjny
  • Kinezygerontologia
 • Perspektywy zawodowe

   

  Absolwenci są przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, a także do pracy w:

  – biurach podróży, hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, sportowych i rekreacyjnych;

  – gospodarstwach agroturystycznych;

  – ośrodkach doradztwa rolniczego;

  – administracji rządowej i samorządowej;

  – organizacjach społecznych;

  – fundacjach i stowarzyszeniach;

  – szkolnictwie (po ukończeniu kursu pedagogicznego).