• Wydział: Inżynierii Produkcji
 • Stopień: II
 • Rodzaj studiów: niestacjonarne
 • Typ studiów: magisterskie
 • Czas trwania: dla studiów II stopnia:  4 semestry (2 lata) – niestacjonarne
 • Opis kierunku

  Studia II stopnia na kierunku transport i logistyka przygotowują do organizacji i prowadzenia zadań w zakresie usług transportowych, uwzględniają podstawy prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania przedsiębiorstwem, organizację i funkcjonowanie zaplecza obsługowo-naprawczego oraz zrównoważony rozwój w zgodzie z wymogami prawnymi i dbałością o środowisko.

  Specjalność inżynieria transportu i spedycja ma charakter uniwersalny, natomiast specjalność transport specjalistyczny obejmuje zagadnienia transportowe występujące w różnych specyficznych gałęziach gospodarki i obszarach działalności człowieka.

  Plan studiów obejmuje zakres zagadnień objętych egzaminem państwowym w zakresie wykonywania transportu drogowego osób i rzeczy (Rozporządzenie (WE) nr 1071/2009). Zrealizowanie pełnego toku studiów II stopnia upoważnia absolwenta do wystąpienia do jednostki certyfikującej o zwolnienie z egzaminu wymaganego do uzyskania Certyfikatu Kompetencji Zawodowych w transporcie drogowym, co uprawnia do samodzielnego prowadzenia przedsiębiorstwa transportu drogowego lub obejmowania stanowisk kierowniczych w tego rodzaju przedsiębiorstwach.

   

 • Informacje rekrutacyjne

  KRYTERIA PRZYJĘĆ DLA KANDYDATÓW NA

  STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

  Rekrutacja 2021/2022

  1. O przyjęcie na I rok studiów drugiego stopnia kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom z tytułem zawodowym inżyniera na kierunku, na który ubiegają się lub z tytułem zawodowym inżyniera lub magistra inżyniera na kierunku pokrewnym.
  2. O przyjęcie na I rok studiów drugiego stopnia kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom z tytułem zawodowym licencjata na kierunku, na który ubiegają się lub z tytułem zawodowym inżyniera lub magistra lub magistra inżyniera na kierunku pokrewnym.
  3. O przyjęcie na I rok studiów drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom uczelni zagranicznej potwierdzający ukończenie studiów wyższych tego samego kierunku lub kierunku pokrewnego. Dyplom zagraniczny uprawnia do przyjęcia na studia w polskiej uczelni, jeśli uprawnia do podejmowania studiów drugiego stopnia w kraju, w którym został uzyskany.
  4. Kandydat na studia drugiego stopnia wybiera kierunek studiów i specjalność jeżeli jest oferowana w ramach kierunku. Kandydat wybiera jedną specjalność w ramach danego kierunku studiów i może realizować studia tylko na jednej specjalności.
  5. Za kierunek pokrewny inżynierski uznaje się kierunek kończący się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera. Ponadto efekty uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskane na studiach pierwszego stopnia pokrywają się przynajmniej w 60 % z efektami uczenia się obowiązującymi na studiach pierwszego stopnia na kierunku, na który ubiega się kandydat. Wyznacznikiem stopnia realizacji efektów uczenia się zgodnych z wybranym kierunkiem jest liczba punktów ECTS zrealizowana na studiach kierunku pokrewnego o treściach zgodnych z treściami wybranego kierunku studiów. Liczba punktów ECTS o treściach zgodnych nie może być mniejsza niż 126.
  6. Za kierunek pokrewny licencjacki uznaje się taki, na którym efekty uczenia się uzyskane na studiach pierwszego stopnia pokrywają się w 60 % z efektami uczenia się na studiach pierwszego stopnia na kierunku, na który ubiega się kandydat. Wyznacznikiem stopnia realizacji efektów uczenia się zgodnych z wybranym kierunkiem jest liczba punktów ECTS zrealizowana na studiach kierunku pokrewnego o treściach zgodnych z treściami wybranego kierunku studiów. Liczba punktów ECTS o treściach zgodnych nie może być mniejsza niż 108.
  7. Kandydat z kierunku pokrewnego jest zobowiązany do przesłania do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej wersji elektronicznej wypełnionej deklaracji kierunku pokrewnego (do pobrania ze strony internetowej).
  8. Kierunek uważa się za pokrewny, jeżeli nazwa kierunku ukończonego jest inna niż nazwa kierunku wybranego w rekrutacji na studia drugiego stopnia. W formularzu deklaracji kierunku pokrewnego dziekan dokonuje wpisu o konieczności uzupełnienia dodatkowych przedmiotów.
  9. Przyjęcia kandydatów na studia drugiego stopnia odbywają się na podstawie list rankingowych powstałych w wyniku postępowania kwalifikacyjnego obejmującego średnią ocen z egzaminów i zaliczeń.
 • Przykłady przedmiotów

  Działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Systemy teleinformatyczne, Modelowanie systemów transportowych i spedycyjnych, Zarządzanie jakością w transporcie, Transport kombinowany, Transport zbiorowy i publiczny, Inteligentne Systemy Transportowe, Bezpieczeństwo drogowe, Alternatywne napędy w środkach transportu.

 • Perspektywy zawodowe

  Absolwent jest przygotowany merytoryczne i praktycznie do realizacji zadań logistycznych i transportowych. Posiada umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami podczas organizacji, projektowania i nadzorowania procesów transportowych i logistycznych.

  Jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach spedycyjnych i centrach logistycznych, w działach transportu i logistyki innych przedsiębiorstw oraz w sekcjach technicznego zaplecza firm transportowych, jednostkach organizacyjnych służb ruchu drogowego oraz transportu wewnątrzzakładowego.

  Zdobyta wiedza potwierdzona certyfikatem kompetencji zawodowych uprawnia do samodzielnego prowadzenia przedsiębiorstwa transportu drogowego osób i rzeczy oraz pozwala na obejmowanie stanowisk kierowniczych w przedsiębiorstwach transportowych.

 • Dodatkowe informacje o kierunku

  Zapraszamy do obejrzenia filmiku o kierunku!