• Wydział: Inżynierii Produkcji
 • Stopień: II
 • Rodzaj studiów: stacjonarne, niestacjonarne
 • Typ studiów: magisterskie
 • Czas trwania: 3 semestry (1,5 roku) – stacjonarne; 4 semestry (2 lata) – niestacjonarne
 • Specjalności: inżynieria transportu i spedycja (s, n), transport specjalistyczny (s, n)
 • Opis kierunku

  Studia II stopnia na kierunku transport i logistyka przygotowują do organizacji i prowadzenia zadań w zakresie usług transportowych, uwzględniają podstawy prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania przedsiębiorstwem, organizację i funkcjonowanie zaplecza obsługowo-naprawczego oraz zrównoważony rozwój w zgodzie z wymogami prawnymi i dbałością o środowisko.

  Specjalność inżynieria transportu i spedycja ma charakter uniwersalny, natomiast specjalność transport specjalistyczny obejmuje zagadnienia transportowe występujące w różnych specyficznych gałęziach gospodarki i obszarach działalności człowieka.

  Plan studiów obejmuje zakres zagadnień objętych egzaminem państwowym w zakresie wykonywania transportu drogowego osób i rzeczy (Rozporządzenie (WE) nr 1071/2009). Zrealizowanie pełnego toku studiów II stopnia upoważnia absolwenta do wystąpienia do jednostki certyfikującej o zwolnienie z egzaminu wymaganego do uzyskania Certyfikatu Kompetencji Zawodowych w transporcie drogowym, co uprawnia do samodzielnego prowadzenia przedsiębiorstwa transportu drogowego lub obejmowania stanowisk kierowniczych w tego rodzaju przedsiębiorstwach.

   

 • Informacje rekrutacyjne

  O przyjęcie na I rok studiów drugiego stopnia kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom z tytułem zawodowym inżyniera na kierunku, na który ubiegają się lub z tytułem zawodowym inżyniera lub magistra inżyniera na kierunku pokrewnym. W postępowaniu rekrutacyjnym uwzględniany jest dyplom oraz średnia ocen ze studiów.  

   

  Szczegółowe informacje nt. kryteriów przyjęć na stronie https://up.lublin.pl/rekrutacja/rekrutacjanastudia/kryteria-przyjec-ii-stopien/

 • Przykłady przedmiotów

  Działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Systemy teleinformatyczne, Modelowanie systemów transportowych i spedycyjnych, Zarządzanie jakością w transporcie, Transport kombinowany, Transport zbiorowy i publiczny, Inteligentne Systemy Transportowe, Bezpieczeństwo drogowe, Alternatywne napędy w środkach transportu.

 • Sylwetka absolwenta - Perspektywy zawodowe

  Absolwent jest przygotowany merytoryczne i praktycznie do realizacji zadań logistycznych i transportowych. Posiada umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami podczas organizacji, projektowania i nadzorowania procesów transportowych i logistycznych.

  Jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach spedycyjnych i centrach logistycznych, w działach transportu i logistyki innych przedsiębiorstw oraz w sekcjach technicznego zaplecza firm transportowych, jednostkach organizacyjnych służb ruchu drogowego oraz transportu wewnątrzzakładowego.

  Zdobyta wiedza potwierdzona certyfikatem kompetencji zawodowych uprawnia do samodzielnego prowadzenia przedsiębiorstwa transportu drogowego osób i rzeczy oraz pozwala na obejmowanie stanowisk kierowniczych w przedsiębiorstwach transportowych.

 • Dodatkowe informacje o kierunku

  Zapraszamy do obejrzenia filmiku o kierunku!