Technika rolnicza i agrotronika

 • UP
 • Rekrutacja
 • Technika rolnicza i agrotronika II stopień
 • Wydział: Inżynierii Produkcji
 • Stopień: II
 • Rodzaj studiów: stacjonarne i niestacjonarne
 • Typ studiów: magisterskie
 • Czas trwania:  dla studiów II stopnia: 3 semestry (1,5 roku) – stacjonarne, 4 semestry (2 lata) – niestacjonarne
 • Opis kierunku

  Absolwent ma przygotowanie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, prowadzenia gospodarstwa rolnego lub podjęcia pracy w różnych instytucjach:  administracji rządowej i samorządowej, na uczelniach, instytutach naukowych i badawczych, zakładach produkcyjnych maszyn rolniczych, biurach projektowych czy serwisach obsługi maszyn rolniczych.

  Technika rolnicza i agrotronika (TRiA) to nowoczesny, praktyczny kierunek studiów o charakterze inżynieryjno-technicznym, przygotowujący absolwentów w zakresie wykorzystania wiedzy oraz procesów inżynierskich do dynamicznie rozwijających się działów gospodarki jakimi są: produkcja rolnicza, obsługa techniczna maszyn i urządzeń rolniczych, serwis i punkty dystrybucji maszyn oraz wdrażanie rolnictwa precyzyjnego. Proponowany program studiów posiada szereg innowacyjnych i nowatorskich rozwiązań dydaktycznych, oferując szeroką gamę obligatoryjnych i fakultatywnych przedmiotów specjalistycznych, co zapewni absolwentom wysoki poziom kwalifikacji niezbędnych w pracy zawodowej. Proponowany program studiów wpisuje się w wieloaspektowe wykorzystanie potencjału przyrodniczego i gospodarczego regionu oraz kraju do wytwarzania wysokiej jakości produktów rolniczych, na które wzrasta zapotrzebowanie. Obecnie dynamicznie rozwijającą  się gałęzią gospodarki jest produkcja rolnicza, a w niej sektor maszyn rolniczych, ogrodniczych i leśnych. Zapotrzebowanie na specjalistów w tym sektorze gospodarki jest widoczne, począwszy od stanowisk związanych z etapem pozyskania wysokiej jakości surowców i produktów rolniczych, poprzez wdrażanie nowoczesnych zmechanizowanych i zautomatyzowanych technologii produkcji przyjaznych środowisku. Przedstawiony program kierunku technika rolnicza i agrotronika poszerzy zatem ofertę kształcenia, w nawiązaniu do potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego.

  Treści kształcenia na kierunku technika rolnicza i agrotronika obejmują zagadnienia z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych i przyrodniczych, a przede wszystkim z zakresu dyscyplin: inżynieria mechaniczna oraz inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka.

  Kształcenie na kierunku technika rolnicza i agrotronika stanowi nowoczesną i interdyscyplinarną ofertę dydaktyczną wychodzącą naprzeciw trendom światowym dotyczącym wykorzystania potencjału regionalnego do wsparcia rozwoju dynamicznie rosnącego segmentu gospodarki.

 • Informacje rekrutacyjne

  O przyjęcie na I rok studiów drugiego stopnia kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom z tytułem zawodowym inżyniera na kierunku, na który ubiegają się lub z tytułem zawodowym inżyniera lub magistra inżyniera na kierunku pokrewnym. W postępowaniu rekrutacyjnym uwzględniany jest dyplom oraz średnia ocen ze studiów.  

   

  Szczegółowe informacje nt. kryteriów przyjęć na stronie https://up.lublin.pl/rekrutacja/rekrutacjanastudia/kryteria-przyjec-ii-stopien/ 

 • Przykłady przedmiotów

  Na drugim stopniu większość stanowią przedmioty specjalistyczne: druk 3D, druk przestrzenny i modelowanie, ekonomika i organizacja produkcji, przedsiębiorczość w gospodarstwie rolniczym, komputerowe systemy sterowania i sterowanie cyfrowe, programowanie interaktywnych systemów sterowania, ocena techniczna i wycena maszyn, planowanie i projektowanie inwestycji, telematyka w rolnictwie, projektowanie systemów autonomicznych, komputerowa optymalizacja konstrukcji, systemy i sieci komputerowe, komunikacja i systemy diagnostyczne, doradztwo rolnicze, systemy eksperckie w rolnictwie, systemy wiedzy, systemy reprezentacji i zarządzania wiedzą, komputerowe zarządzanie gospodarstwem rolnym.

 • Sylwetka abolwenta - Perspektywy zawodowe

  Absolwent ma przygotowanie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, prowadzenia gospodarstwa rolnego lub podjęcia pracy w różnych instytucjach:  administracji rządowej i samorządowej, na uczelniach, instytutach naukowych i badawczych, zakładach produkcyjnych maszyn rolniczych, biurach projektowych czy serwisach obsługi maszyn rolniczych.

   

 • Dodatkowe informacje o kierunku

  Technika rolnicza i agrotronika to kierunek wdrażający i kształcący w zakresie konstrukcji i  eksploatacji nowoczesnych maszyn rolniczych zaawansowanych technologicznie pod względem obsługi i sterowania. Kierunek daje podstawy i kompetencje do pracy w specjalistycznych serwisach oraz gospodarstwach prowadzących szeroko rozumiane rolnictwo precyzyjne. Kierunek ten jest stworzony dla ludzi aktywnych i ambitnych, którzy w przyszłości chcą zajmować wysokie stanowiska i decydować o rozwoju Polski i Europy.