• Wydział: Biologii Środowiskowej
 • Stopień: II
 • Rodzaj studiów: stacjonarne i niestacjonarne
 • Typ studiów: magisterskie
 • Czas trwania: 3 semestry (1,5 roku) – stacjonarne, 4 semestry (2 lata) – niestacjonarne
 • Opis kierunku

  Studia na tym kierunku pozwalają na zdobycie wiedzy i kompetencji z zakresu zmian zachodzących w  środowisku  przyrodniczym i racjonalnego gospodarowania jego zasobami. Ochrona środowiska to kierunek uznawany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego jako priorytetowy dla edukacji i gospodarki.

  Naszych studentów uczymy:

  1. zasad i metod oceny i ochrony różnorodności biologicznej na poziomie genetycznym, gatunkowym, siedliskowym (ekosystemowym) i krajobrazowym;
  2. zasad opracowywania raportów Ocen Oddziaływania Inwestycji na Środowisko (OOŚ);
  3. projektowania systemu obszarów chronionych oraz metod i zasad opracowywania planów ich ochrony;
  4. oceny i monitoringu zagrożeń środowiska (wód, gleby i powietrza) w zakresie zgodnym z europejskimi metodami identyfikacji
  5. wykorzystania systemów informacji przestrzennej w ochronie środowiska i planowaniu krajobrazu — w tym specjalistów w zakresie tzw. audytu krajobrazowego;
  6. wykonywania zawodu edukatora ekologicznego.
 • Informacje rekrutacyjne

  O przyjęcie na I rok studiów drugiego stopnia kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom z tytułem zawodowym inżyniera na kierunku, na który ubiegają się lub z tytułem zawodowym inżyniera lub magistra inżyniera na kierunku pokrewnym. W postępowaniu rekrutacyjnym uwzględniany jest dyplom oraz średnia ocen ze studiów.  

   

  Szczegółowe informacje nt. kryteriów przyjęć na stronie https://up.lublin.pl/rekrutacja/rekrutacjanastudia/kryteria-przyjec-ii-stopien/

 • Przykłady przedmiotów

  statystyka i modelowanie środowiska; ekotoksykologia; technologie ochrony środowiska; proekologiczne systemy produkcji żywności; gospodarka odpadami; polityka ochrony środowiska; techniki komputerowe w projektowaniu krajobrazu.

 • Sylwetka absolwenta - Perspektywy zawodowe

  Absolwent umie diagnozować stan i procesy zachodzące w przyrodzie oraz wpływ człowieka na środowisko. Zna podstawowe procesy technologiczne – w szczególności procesy przyjazne środowisku, a także posiada umiejętności prowadzenia prac badawczych, monitorowanych (w terenie i w laboratoriach) oraz projektowych, jak również organizowania bezpiecznie i efektywnie działających stanowisk takiej pracy.

   

  Jest przygotowany do pracy w:

  • instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie środowiskiem, za jego jakość i kontrolę jego stanu, (RDOŚ, WIOŚ, RZGW i inne), 
  • laboratoriach badawczych i kontrolnych,
  • firmach projektowych i konsultingowych,
  • przemyśle,
  • rolnictwie,
  • drobnej wytwórczości,
  • administracji (w tym w administracji rządowej;
  • samorządach terytorialnych;
  • dyrekcjach i zarządach obszarów chronionych itp.),
  • organizacjach zajmujących się edukacją ekologiczną.