• Wydział: Biologii Środowiskowej
 • Stopień: II
 • Rodzaj studiów: niestacjonarne
 • Typ studiów: magisterskie
 • Czas trwania: dla studiów II stopnia: 4 semestry (2 lata) – niestacjonarne
 • Opis kierunku

  Studia na tym kierunku pozwalają na zdobycie wiedzy i kompetencji z zakresu zmian zachodzących w  środowisku  przyrodniczym i racjonalnego gospodarowania jego zasobami. Ochrona środowiska to kierunek uznawany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego jako priorytetowy dla edukacji i gospodarki.

  Naszych studentów uczymy:

  1. zasad i metod oceny i ochrony różnorodności biologicznej na poziomie genetycznym, gatunkowym, siedliskowym (ekosystemowym) i krajobrazowym;
  2. zasad opracowywania raportów Ocen Oddziaływania Inwestycji na Środowisko (OOŚ);
  3. projektowania systemu obszarów chronionych oraz metod i zasad opracowywania planów ich ochrony;
  4. oceny i monitoringu zagrożeń środowiska (wód, gleby i powietrza) w zakresie zgodnym z europejskimi metodami identyfikacji
  5. wykorzystania systemów informacji przestrzennej w ochronie środowiska i planowaniu krajobrazu — w tym specjalistów w zakresie tzw. audytu krajobrazowego;
  6. wykonywania zawodu edukatora ekologicznego.
 • Informacje rekrutacyjne

  KRYTERIA PRZYJĘĆ DLA KANDYDATÓW NA

  STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

  Rekrutacja 2021/2022

  1. O przyjęcie na I rok studiów drugiego stopnia kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom z tytułem zawodowym inżyniera na kierunku, na który ubiegają się lub z tytułem zawodowym inżyniera lub magistra inżyniera na kierunku pokrewnym.
  2. O przyjęcie na I rok studiów drugiego stopnia kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom z tytułem zawodowym licencjata na kierunku, na który ubiegają się lub z tytułem zawodowym inżyniera lub magistra lub magistra inżyniera na kierunku pokrewnym.
  3. O przyjęcie na I rok studiów drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom uczelni zagranicznej potwierdzający ukończenie studiów wyższych tego samego kierunku lub kierunku pokrewnego. Dyplom zagraniczny uprawnia do przyjęcia na studia w polskiej uczelni, jeśli uprawnia do podejmowania studiów drugiego stopnia w kraju, w którym został uzyskany.
  4. Kandydat na studia drugiego stopnia wybiera kierunek studiów i specjalność jeżeli jest oferowana w ramach kierunku. Kandydat wybiera jedną specjalność w ramach danego kierunku studiów i może realizować studia tylko na jednej specjalności.
  5. Za kierunek pokrewny inżynierski uznaje się kierunek kończący się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera. Ponadto efekty uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskane na studiach pierwszego stopnia pokrywają się przynajmniej w 60 % z efektami uczenia się obowiązującymi na studiach pierwszego stopnia na kierunku, na który ubiega się kandydat. Wyznacznikiem stopnia realizacji efektów uczenia się zgodnych z wybranym kierunkiem jest liczba punktów ECTS zrealizowana na studiach kierunku pokrewnego o treściach zgodnych z treściami wybranego kierunku studiów. Liczba punktów ECTS o treściach zgodnych nie może być mniejsza niż 126.
  6. Za kierunek pokrewny licencjacki uznaje się taki, na którym efekty uczenia się uzyskane na studiach pierwszego stopnia pokrywają się w 60 % z efektami uczenia się na studiach pierwszego stopnia na kierunku, na który ubiega się kandydat. Wyznacznikiem stopnia realizacji efektów uczenia się zgodnych z wybranym kierunkiem jest liczba punktów ECTS zrealizowana na studiach kierunku pokrewnego o treściach zgodnych z treściami wybranego kierunku studiów. Liczba punktów ECTS o treściach zgodnych nie może być mniejsza niż 108.
  7. Kandydat z kierunku pokrewnego jest zobowiązany do przesłania do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej wersji elektronicznej wypełnionej deklaracji kierunku pokrewnego (do pobrania ze strony internetowej).
  8. Kierunek uważa się za pokrewny, jeżeli nazwa kierunku ukończonego jest inna niż nazwa kierunku wybranego w rekrutacji na studia drugiego stopnia. W formularzu deklaracji kierunku pokrewnego dziekan dokonuje wpisu o konieczności uzupełnienia dodatkowych przedmiotów.
  9. Przyjęcia kandydatów na studia drugiego stopnia odbywają się na podstawie list rankingowych powstałych w wyniku postępowania kwalifikacyjnego obejmującego średnią ocen z egzaminów i zaliczeń.

   

 • Przykłady przedmiotów

  statystyka i modelowanie środowiska; ekotoksykologia; technologie ochrony środowiska; proekologiczne systemy produkcji żywności; gospodarka odpadami; polityka ochrony środowiska; techniki komputerowe w projektowaniu krajobrazu.

 • Perspektywy zawodowe

  Absolwent umie diagnozować stan i procesy zachodzące w przyrodzie oraz wpływ człowieka na środowisko. Zna podstawowe procesy technologiczne – w szczególności procesy przyjazne środowisku, a także posiada umiejętności prowadzenia prac badawczych, monitorowanych (w terenie i w laboratoriach) oraz projektowych, jak również organizowania bezpiecznie i efektywnie działających stanowisk takiej pracy.

   

  Jest przygotowany do pracy w:

  • instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie środowiskiem, za jego jakość i kontrolę jego stanu, (RDOŚ, WIOŚ, RZGW i inne), 
  • laboratoriach badawczych i kontrolnych,
  • firmach projektowych i konsultingowych,
  • przemyśle,
  • rolnictwie,
  • drobnej wytwórczości,
  • administracji (w tym w administracji rządowej;
  • samorządach terytorialnych;
  • dyrekcjach i zarządach obszarów chronionych itp.),
  • organizacjach zajmujących się edukacją ekologiczną.