Ochrona Roślin i Kontrola Fitosanitarna

 • UP
 • Rekrutacja
 • Ochrona roślin i kontrola fitosanitarna II stopnia
 • Wydział: Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
 • Stopień: II
 • Rodzaj studiów: niestacjonarne
 • Typ studiów: magisterskie
 • Czas trwania: dla studiów II stopnia: 4 semestry (2 lata) – niestacjonarne
 • Opis kierunku

  Ochrona roślin i kontrola fitosanitarna to unikatowy kierunek obejmujący nauczanie w zakresie zdrowia roślin. Studia mają charakter interdyscyplinarny, łączący nauki przyrodnicze z wiedzą prawniczo-ekonomiczną. Program zapewnia zdobycie praktycznych umiejętności z zakresu rozpoznawania chorób i szkodników roślin oraz sposobów ich zwalczania. Kierunek propaguje najnowsze technologie w zakresie ochrony roślin, dostosowane dla potrzeb człowieka, środowiska i gospodarki.

 • Informacje rekrutacyjne

  KRYTERIA PRZYJĘĆ DLA KANDYDATÓW NA

  STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

  Rekrutacja 2021/2022

  1. O przyjęcie na I rok studiów drugiego stopnia kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom z tytułem zawodowym inżyniera na kierunku, na który ubiegają się lub z tytułem zawodowym inżyniera lub magistra inżyniera na kierunku pokrewnym.
  2. O przyjęcie na I rok studiów drugiego stopnia kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom z tytułem zawodowym licencjata na kierunku, na który ubiegają się lub z tytułem zawodowym inżyniera lub magistra lub magistra inżyniera na kierunku pokrewnym.
  3. O przyjęcie na I rok studiów drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom uczelni zagranicznej potwierdzający ukończenie studiów wyższych tego samego kierunku lub kierunku pokrewnego. Dyplom zagraniczny uprawnia do przyjęcia na studia w polskiej uczelni, jeśli uprawnia do podejmowania studiów drugiego stopnia w kraju, w którym został uzyskany.
  4. Kandydat na studia drugiego stopnia wybiera kierunek studiów i specjalność jeżeli jest oferowana w ramach kierunku. Kandydat wybiera jedną specjalność w ramach danego kierunku studiów i może realizować studia tylko na jednej specjalności.
  5. Za kierunek pokrewny inżynierski uznaje się kierunek kończący się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera. Ponadto efekty uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskane na studiach pierwszego stopnia pokrywają się przynajmniej w 60 % z efektami uczenia się obowiązującymi na studiach pierwszego stopnia na kierunku, na który ubiega się kandydat. Wyznacznikiem stopnia realizacji efektów uczenia się zgodnych z wybranym kierunkiem jest liczba punktów ECTS zrealizowana na studiach kierunku pokrewnego o treściach zgodnych z treściami wybranego kierunku studiów. Liczba punktów ECTS o treściach zgodnych nie może być mniejsza niż 126.
  6. Za kierunek pokrewny licencjacki uznaje się taki, na którym efekty uczenia się uzyskane na studiach pierwszego stopnia pokrywają się w 60 % z efektami uczenia się na studiach pierwszego stopnia na kierunku, na który ubiega się kandydat. Wyznacznikiem stopnia realizacji efektów uczenia się zgodnych z wybranym kierunkiem jest liczba punktów ECTS zrealizowana na studiach kierunku pokrewnego o treściach zgodnych z treściami wybranego kierunku studiów. Liczba punktów ECTS o treściach zgodnych nie może być mniejsza niż 108.
  7. Kandydat z kierunku pokrewnego jest zobowiązany do przesłania do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej wersji elektronicznej wypełnionej deklaracji kierunku pokrewnego (do pobrania ze strony internetowej).
  8. Kierunek uważa się za pokrewny, jeżeli nazwa kierunku ukończonego jest inna niż nazwa kierunku wybranego w rekrutacji na studia drugiego stopnia. W formularzu deklaracji kierunku pokrewnego dziekan dokonuje wpisu o konieczności uzupełnienia dodatkowych przedmiotów.
  9. Przyjęcia kandydatów na studia drugiego stopnia odbywają się na podstawie list rankingowych powstałych w wyniku postępowania kwalifikacyjnego obejmującego średnią ocen z egzaminów i zaliczeń.

   

 • Przykłady przedmiotów

  ochrona roślin przed zjawiskami pogodowymi, ekologia mikroorganizmów, choroby metaboliczno-fizjologiczne roślin

 • Perspektywy zawodowe

  Profil kształcenia spełnia wymogi i potrzeby rynku pracy. Atutem kierunku jest kształcenie praktyczne w formie staży, wyjazdów terenowych i konferencji naukowych. Studenci nabywają uprawnienia do obrotu i stosowania środków ochrony roślin. Mogą poszerzać wiedzę w studenckim kole naukowym „SKOR”. Zajęcia odbywają się w salach laboratoryjnych wyposażonych w nowoczesną aparaturę. Absolwenci przygotowani są do pracy w:

  • urzędach państwowych związanych z kontrolą produktów roślinnych (punkty graniczne kontroli roślin w kraju i na terenie państw Unii Europejskiej),
  • laboratoriach analitycznych,
  • ośrodkach doradztwa rolniczego,
  • firmach zajmujących się ochroną zieleni miejskiej,
  • jednostkach naukowych, oraz mogą:
  • prowadzić własną działalność gospodarczą (produkcja roślinna i dystrybucja środków ochrony roślin),
  • pracować jako konsultanci i doradcy od spraw zdrowia roślin w centrach ogrodniczych.