• Wydział: Inżynieria Produkcji
 • Stopień: II
 • Rodzaj studiów: niestacjonarne
 • Typ studiów: magisterskie
 • Czas trwania: dla studiów II stopnia: 4 semestry (2 lata) – niestacjonarne
 • Opis kierunku

  Inżynieria środowiska to praktyczny kierunek studiów o charakterze inżynieryjno-technicznym. Studia na kierunku przygotowują absolwentów do projektowania, kierowania budową, wykonywania nadzoru inwestorskiego, sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych, kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz eksploatacji obiektów i urządzeń inżynierskich obejmujących: sieci, instalacje i urządzenia cieplne, wentylacyjne, klimatyzacyjne, gazowe, wodociągowe, kanalizacyjne, systemy ujmowania i uzdatniania wód, zbiorowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków, obiekty melioracyjne i budownictwa wodnego, systemy energetyczne, systemy zagospodarowania, unieszkodliwiania i recyklingu odpadów, systemy rekultywacji wód i gleb.

  Dzięki współpracy Uczelni z innymi podmiotami gospodarki narodowej studenci mają możliwość realizacji praktyk zawodowych, podczas których mogą wykorzystać zdobytą wiedzę, a po ich zakończeniu uzyskać możliwość ubiegania się o państwowe uprawnienia zawodowe.

 • Informacje rekrutacyjne

  KRYTERIA PRZYJĘĆ DLA KANDYDATÓW NA

  STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

  Rekrutacja 2021/2022

  1. O przyjęcie na I rok studiów drugiego stopnia kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom z tytułem zawodowym inżyniera na kierunku, na który ubiegają się lub z tytułem zawodowym inżyniera lub magistra inżyniera na kierunku pokrewnym.
  2. O przyjęcie na I rok studiów drugiego stopnia kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom z tytułem zawodowym licencjata na kierunku, na który ubiegają się lub z tytułem zawodowym inżyniera lub magistra lub magistra inżyniera na kierunku pokrewnym.
  3. O przyjęcie na I rok studiów drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom uczelni zagranicznej potwierdzający ukończenie studiów wyższych tego samego kierunku lub kierunku pokrewnego. Dyplom zagraniczny uprawnia do przyjęcia na studia w polskiej uczelni, jeśli uprawnia do podejmowania studiów drugiego stopnia w kraju, w którym został uzyskany.
  4. Kandydat na studia drugiego stopnia wybiera kierunek studiów i specjalność jeżeli jest oferowana w ramach kierunku. Kandydat wybiera jedną specjalność w ramach danego kierunku studiów i może realizować studia tylko na jednej specjalności.
  5. Za kierunek pokrewny inżynierski uznaje się kierunek kończący się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera. Ponadto efekty uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskane na studiach pierwszego stopnia pokrywają się przynajmniej w 60 % z efektami uczenia się obowiązującymi na studiach pierwszego stopnia na kierunku, na który ubiega się kandydat. Wyznacznikiem stopnia realizacji efektów uczenia się zgodnych z wybranym kierunkiem jest liczba punktów ECTS zrealizowana na studiach kierunku pokrewnego o treściach zgodnych z treściami wybranego kierunku studiów. Liczba punktów ECTS o treściach zgodnych nie może być mniejsza niż 126.
  6. Za kierunek pokrewny licencjacki uznaje się taki, na którym efekty uczenia się uzyskane na studiach pierwszego stopnia pokrywają się w 60 % z efektami uczenia się na studiach pierwszego stopnia na kierunku, na który ubiega się kandydat. Wyznacznikiem stopnia realizacji efektów uczenia się zgodnych z wybranym kierunkiem jest liczba punktów ECTS zrealizowana na studiach kierunku pokrewnego o treściach zgodnych z treściami wybranego kierunku studiów. Liczba punktów ECTS o treściach zgodnych nie może być mniejsza niż 108.
  7. Kandydat z kierunku pokrewnego jest zobowiązany do przesłania do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej wersji elektronicznej wypełnionej deklaracji kierunku pokrewnego (do pobrania ze strony internetowej).
  8. Kierunek uważa się za pokrewny, jeżeli nazwa kierunku ukończonego jest inna niż nazwa kierunku wybranego w rekrutacji na studia drugiego stopnia. W formularzu deklaracji kierunku pokrewnego dziekan dokonuje wpisu o konieczności uzupełnienia dodatkowych przedmiotów.
  9. Przyjęcia kandydatów na studia drugiego stopnia odbywają się na podstawie list rankingowych powstałych w wyniku postępowania kwalifikacyjnego obejmującego średnią ocen z egzaminów i zaliczeń.
 • Przykłady przedmiotów

  automatyka i eksploatacja urządzeń technicznych, komputerowe wspomaganie projektowania inżynierskiego, zarządzanie środowiskowe, planowanie przestrzenne, statystyka, chemia środowiska, niezawodność i bezpieczeństwo systemów inżynierskich, technologia i organizacja robót instalacyjnych, monitoring środowiska, gospodarka osadami ściekowymi, technologie gospodarki odpadami, zarządzanie gospodarką odpadami, odzysk i recykling odpadów, prawo w gospodarce odpadami, ocena surowców energetycznych, abiotyczne źródła energii, biopaliwa, energetyczne wykorzystanie odpadów, energetyka rozproszona, techniki w energetyce alternatywnej, prawo w energetyce, ocena jakości wód i ścieków, kosztorysowanie obiektów inżynierskich, projektowanie sieci i instalacji wodociągowych, urządzenia do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, oczyszczanie ścieków przemysłowych, projektowanie sieci i instalacji kanalizacyjnych, gospodarka osadami ściekowymi, prawo w gospodarce wodno-ściekowej, nawodnienie

 • Perspektywy zawodowe

  PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

  – biura i firmy projektowe oraz wykonawcze,

  – nadzór budowlany,

  – zakłady gospodarki komunalnej,

  – jednostki administracji samorządowej (starostwa powiatowe, urzędy gmin)

  – instytucje kontroli i monitoringu,

  – jednostki naukowo-badawcze i szkolnictwo,

  – fundacje i organizacje pozarządowe związane z inżynierią środowiska,

  – własna działalność gospodarcza.