• Wydział: Inżynieria Produkcji
 • Stopień: II
 • Rodzaj studiów: stacjonarne, niestacjonarne
 • Typ studiów: magisterskie
 • Czas trwania: 3 semestry (1,5 roku) – stacjonarne; 4 semestry (2 lata) – niestacjonarne
 • Opis kierunku

  Inżynieria środowiska to praktyczny kierunek studiów o charakterze inżynieryjno-technicznym. Studia na kierunku przygotowują absolwentów do projektowania, kierowania budową, wykonywania nadzoru inwestorskiego, sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych, kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz eksploatacji obiektów i urządzeń inżynierskich obejmujących: sieci, instalacje i urządzenia cieplne, wentylacyjne, klimatyzacyjne, gazowe, wodociągowe, kanalizacyjne, systemy ujmowania i uzdatniania wód, zbiorowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków, obiekty melioracyjne i budownictwa wodnego, systemy energetyczne, systemy zagospodarowania, unieszkodliwiania i recyklingu odpadów, systemy rekultywacji wód i gleb.

  Dzięki współpracy Uczelni z innymi podmiotami gospodarki narodowej studenci mają możliwość realizacji praktyk zawodowych, podczas których mogą wykorzystać zdobytą wiedzę, a po ich zakończeniu uzyskać możliwość ubiegania się o państwowe uprawnienia zawodowe.

 • Informacje rekrutacyjne

  O przyjęcie na I rok studiów drugiego stopnia kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom z tytułem zawodowym inżyniera na kierunku, na który ubiegają się lub z tytułem zawodowym inżyniera lub magistra inżyniera na kierunku pokrewnym. W postępowaniu rekrutacyjnym uwzględniany jest dyplom oraz średnia ocen ze studiów.  

   

  Szczegółowe informacje nt. kryteriów przyjęć na stronie https://up.lublin.pl/rekrutacja/rekrutacjanastudia/kryteria-przyjec-ii-stopien/

 • Przykłady przedmiotów

  automatyka i eksploatacja urządzeń technicznych, komputerowe wspomaganie projektowania inżynierskiego, zarządzanie środowiskowe, planowanie przestrzenne, statystyka, chemia środowiska, niezawodność i bezpieczeństwo systemów inżynierskich, technologia i organizacja robót instalacyjnych, monitoring środowiska, gospodarka osadami ściekowymi, technologie gospodarki odpadami, zarządzanie gospodarką odpadami, odzysk i recykling odpadów, prawo w gospodarce odpadami, ocena surowców energetycznych, abiotyczne źródła energii, biopaliwa, energetyczne wykorzystanie odpadów, energetyka rozproszona, techniki w energetyce alternatywnej, prawo w energetyce, ocena jakości wód i ścieków, kosztorysowanie obiektów inżynierskich, projektowanie sieci i instalacji wodociągowych, urządzenia do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, oczyszczanie ścieków przemysłowych, projektowanie sieci i instalacji kanalizacyjnych, gospodarka osadami ściekowymi, prawo w gospodarce wodno-ściekowej, nawodnienie

 • Sylwetka absolwenta - Perspektywy zawodowe

  PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

  – biura i firmy projektowe oraz wykonawcze,

  – nadzór budowlany,

  – zakłady gospodarki komunalnej,

  – jednostki administracji samorządowej (starostwa powiatowe, urzędy gmin)

  – instytucje kontroli i monitoringu,

  – jednostki naukowo-badawcze i szkolnictwo,

  – fundacje i organizacje pozarządowe związane z inżynierią środowiska,

  – własna działalność gospodarcza.