• Wydział: Inżynierii Produkcji
 • Stopień: II
 • Rodzaj studiów: stacjonarne, niestacjonarne
 • Typ studiów: magisterskie
 • Czas trwania:
 • Opis kierunku

 • Informacje rekrutacyjne

 • Przykłady przedmiotów

  analizy rynku nieruchomości , zarządzanie i obrót nieruchomościami, geodezyjna obsługa inwestycji, geodezja inżynieryjna, planowanie przestrzenne ,analizy krajobrazowe, projektowanie kartograficzne geowizualizacja , cartographic design, geovisualization, teledetekcja,
  analiza obrazów cyfrowych 

 • Sylwetka absolwenta - Perspektywy zawodowe

  Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku Geodezja i kartografia posiada
  specjalistyczną, pogłębioną i poszerzoną wiedzę oraz umiejętności z zakresu geodezji i
  kartografii oraz z zakresu nauk przyrodniczych i technicznych. Posiada umiejętności
  wykorzystania wiedzy w pracy zawodowej, naukowej i życiu z zachowaniem zasad
  prawnych i etycznych. Absolwent posiada pogłębioną wiedzę i umiejętności z zakresu
  3/3 doboru odpowiednio zaawansowanych metod, technik i narzędzi do rozwiazywania zadań
  inżynierskich. Potrafi kompleksowo analizować ich wyniki, przetwarzać, opracowywać i
  analizować wyniki pomiarów terenowych, zarządzać projektami, kształtować przestrzeń
  zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, planować i projektować rozwój obszarów
  wiejskich. W pogłębionym stopniu umie wykonywać zaawansowane analizy w systemach
  informacji przestrzennej oraz prezentować wyniki analiz w odpowiedniej, adekwatnej do
  zadania formie ze zrozumieniem zasad percepcji danych przestrzennych. Potrafi także w
  poszerzonym zakresie wykorzystywać dostępne bazy danych, w tym bazy z Państwowego
  Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego i tworzyć bazy zgodnie z określonym schematem,
  a także modelować rzeczywistość w różnych ujęciach skalowych, analizować i wnioskować
  w procesach związanych z planowaniem przestrzennym. Potrafi wykorzystywać języki
  programowania i platformy programistyczne do automatyzacji i usprawnienia prac
  geodezyjnych i kartograficznych. Absolwent w pogłębionym stopniu zna przepisy i
  uwarunkowania prawne prowadzonych prac, ma wiedzę na temat uprawnień zawodowych w
  zakresie geodezji i kartografii, potrafi stosować metody negocjacji i konsultacji do
  rozwiązywania sytuacji konfliktowych. Potrafi również posługiwać się językiem obcym na
  poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
  Absolwent studiów drugiego stopnia uzyskuje tytuł zawodowy magistra inżyniera. W
  zakresie kontynuacji studiów absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów
  podyplomowych oraz do samodzielnego doskonalenia i uzupełniania nabytej wiedzy i
  umiejętności. Po studiach drugiego stopnia absolwent może także podjąć naukę w szkole
  doktorskiej i rozwijać działalność naukową.
  Absolwent kierunku Geodezja i kartografia studiów drugiego stopnia, jest wysokiej klasy
  specjalistą przygotowanym do pracy w różnych podmiotach na stanowiskach inżynierskich,
  analitycznych i menadżerskich w firmach geodezyjnych, wydziałach geodezji urzędów
  administracji państwowej i samorządowej, ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i
  kartograficznej, instytucjach i przedsiębiorstwach geodezyjnych, kartograficznych i
  geoinformatycznych. Po złożeniu egzaminów państwowych, absolwenci będą mogli
  prowadzić działalność gospodarczą oraz wykonywać i autoryzować prace wymagające
  posiadania uprawnień zawodowych w zakresie geodezji i kartografii. Dodatkowo nauczanie
  związane z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi i metod, umożliwią absolwentom także
  zatrudnienie w działalności pozatechnicznej, gdzie nabyta wiedza i umiejętności oraz
  kompetencje społeczne będą przydatne, a potencjał absolwentów zostanie wykorzystany w
  odpowiedni sposób.
  Zdobyta pogłębiona wiedza oraz pogłębione umiejętności i kompetencje umożliwią
  absolwentowi elastyczne dostosowanie się do aktualnych wymagań rynku pracy

Sprawdź Niezbędnik Kandydata

i zarejestruj się teraz !