• Wydział: Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
 • Stopień: II
 • Rodzaj studiów: niestacjonarne 
 • Typ studiów: magisterskie
 • Czas trwania:   dla studiów II stopnia: 4 semestry (2 lata) niestacjonarne
 • Opis kierunku

  Celem kierunku jest przekazanie wiedzy i umiejętności niezbędnych w doradztwie ogrodniczym. Absolwenci będą potrafili organizować i kierować ogrodniczą działalnością doradczą, analizować złożone zagadnienia związane z technologią produkcji płodów ogrodniczych oraz kreatywnie dostosować je do zmieniających się warunków środowiskowych i wymagań konsumentów. Studia dają możliwość zdobycia wiedzy o nowoczesnych technikach i technologiach produkcji stosowanych w ogrodnictwie, procesach zachodzących w czasie wzrostu i przechowywania produktów ogrodniczych oraz zasadach oceny ich jakości. Zajęcia prowadzone na studiach pozwalają na poznanie i opanowanie umiejętności stosowania nowoczesnych technologii informatycznych do pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu produkcji ogrodniczej.

  Studenci kierunku będą mieli możliwość realizacji prac badawczych w warunkach laboratoryjnych i polowych. Dostępne są dla nich dobrze wyposażone pracownie komputerowe, laboratoria, gospodarstwo doświadczalne oraz mają możliwość wykonywania badań w gospodarstwach ogrodniczych. Swoje zainteresowania mogą również rozwijać w np. Studenckim Kole Naukowym Ogrodników, Studenckim Kole Naukowym Ochrony Roślin i in.

 • Informacje rekrutacyjne

  KRYTERIA PRZYJĘĆ DLA KANDYDATÓW NA

  STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

  Rekrutacja 2021/2022

  1. O przyjęcie na I rok studiów drugiego stopnia kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom z tytułem zawodowym inżyniera na kierunku, na który ubiegają się lub z tytułem zawodowym inżyniera lub magistra inżyniera na kierunku pokrewnym.
  2. O przyjęcie na I rok studiów drugiego stopnia kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom z tytułem zawodowym licencjata na kierunku, na który ubiegają się lub z tytułem zawodowym inżyniera lub magistra lub magistra inżyniera na kierunku pokrewnym.
  3. O przyjęcie na I rok studiów drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom uczelni zagranicznej potwierdzający ukończenie studiów wyższych tego samego kierunku lub kierunku pokrewnego. Dyplom zagraniczny uprawnia do przyjęcia na studia w polskiej uczelni, jeśli uprawnia do podejmowania studiów drugiego stopnia w kraju, w którym został uzyskany.
  4. Kandydat na studia drugiego stopnia wybiera kierunek studiów i specjalność jeżeli jest oferowana w ramach kierunku. Kandydat wybiera jedną specjalność w ramach danego kierunku studiów i może realizować studia tylko na jednej specjalności.
  5. Za kierunek pokrewny inżynierski uznaje się kierunek kończący się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera. Ponadto efekty uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskane na studiach pierwszego stopnia pokrywają się przynajmniej w 60 % z efektami uczenia się obowiązującymi na studiach pierwszego stopnia na kierunku, na który ubiega się kandydat. Wyznacznikiem stopnia realizacji efektów uczenia się zgodnych z wybranym kierunkiem jest liczba punktów ECTS zrealizowana na studiach kierunku pokrewnego o treściach zgodnych z treściami wybranego kierunku studiów. Liczba punktów ECTS o treściach zgodnych nie może być mniejsza niż 126.
  6. Za kierunek pokrewny licencjacki uznaje się taki, na którym efekty uczenia się uzyskane na studiach pierwszego stopnia pokrywają się w 60 % z efektami uczenia się na studiach pierwszego stopnia na kierunku, na który ubiega się kandydat. Wyznacznikiem stopnia realizacji efektów uczenia się zgodnych z wybranym kierunkiem jest liczba punktów ECTS zrealizowana na studiach kierunku pokrewnego o treściach zgodnych z treściami wybranego kierunku studiów. Liczba punktów ECTS o treściach zgodnych nie może być mniejsza niż 108.
  7. Kandydat z kierunku pokrewnego jest zobowiązany do przesłania do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej wersji elektronicznej wypełnionej deklaracji kierunku pokrewnego (do pobrania ze strony internetowej).
  8. Kierunek uważa się za pokrewny, jeżeli nazwa kierunku ukończonego jest inna niż nazwa kierunku wybranego w rekrutacji na studia drugiego stopnia. W formularzu deklaracji kierunku pokrewnego dziekan dokonuje wpisu o konieczności uzupełnienia dodatkowych przedmiotów.
  9. Przyjęcia kandydatów na studia drugiego stopnia odbywają się na podstawie list rankingowych powstałych w wyniku postępowania kwalifikacyjnego obejmującego średnią ocen z egzaminów i zaliczeń.

   

 • Przykłady przedmiotów

  diagnostyka szkodników roślin, przedsiębiorczość, organizacja doradztwa ogrodniczego

 • Perspektywy zawodowe

  Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w ośrodkach doradztwa rolniczego, firmach doradczych pracujących dla ogrodnictwa, firmach dostarczających zaopatrzenie ogrodnicze, prowadzących szkolenia w zakresie ogólnie pojętego ogrodnictwa, zakładach przetwórczych jako osoba sprawująca nadzór i kontrolująca produkcję w gospodarstwach, w ośrodkach badawczo-rozwojowych i instytucjach naukowych.