• Wydział: Biologii Środowiskowej
 • Stopień: II
 • Rodzaj studiów: stacjonarne i niestacjonarne
 • Typ studiów: magisterskie
 • Czas trwania: 4 semestry (2 lata) – stacjonarne, 4 semestry (2 lata) – niestacjonarne
 • Specjalności: biologia stosowana (s,n), biologia sądowa (tylko II stopień s,n)
 • Opis kierunku

  Na kierunku Biologia na studiach drugiego stopnia realizowane są dwie specjalności: Biologia sądowa oraz Biologia stosowana.

  Biologia sądowa: program studiów tej specjalności powstał we współpracy z Policją, która jest odpowiedzialna również za część zajęć. Studia przygotowują absolwentów m.in. do pracy w laboratoriach kryminalistycznych, a także innych placówkach analizujących materiał biologiczny. Nawiązana współpraca daje także możliwość realizacji prac magisterskich, których tematy będą zlecane przez pracowników Policji i realizowane w laboratoriach kryminalistycznych.

  Biologia stosowana: program tej specjalności kładzie szczególny nacisk na poznanie metod badawczych stosowanych w biologii środowiskowej (badania terenowe), jak i poznanie najnowocześniejszych metod analiz laboratoryjnych. Zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami absolwent jest przygotowany do pracy indywidualnej i zespołowej w: jednostkach naukowo-badawczych oraz laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych w zakresie analityki materiału biologicznego; przemyśle; administracji; placówkach monitoringu biologicznego; służbach zarządzania środowiskiem.

 • Informacje rekrutacyjne

  O przyjęcie na I rok studiów drugiego stopnia kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom z tytułem zawodowym licencjata na kierunku, na który ubiegają się lub z tytułem zawodowym inżyniera lub magistra lub magistra inżyniera na kierunku pokrewnym. W postępowaniu rekrutacyjnym uwzględniany jest dyplom oraz średnia ocen ze studiów.
   
  Szczegółowe informacje nt. kryteriów przyjęć na stronie https://up.lublin.pl/rekrutacja/rekrutacjanastudia/kryteria-przyjec-ii-stopien/
 • Przykłady przedmiotów

  metodologia nauk przyrodniczych, ekologia roślin, genetyka człowieka, immunohematologia, mikrobiologia stosowana, epigenetyka, analiza płynów ustrojowych, toksykologia sądowa, podstawy nauk medyczno-sądowych, transfer wiedzy i technologii do praktyki
   
 • Sylwetka absolwenta - Perspektywy zawodowe

  Absolwent będzie przygotowany do obsługi aparatury badawczej oraz samodzielnego rozwijania umiejętności zawodowych. Może pracować w laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych w zakresie podstawowej analityki oraz prowadzenia podstawowych prac badawczych wykorzystujących materiał biologiczny w: przemyśle, administracji, placówkach ochrony przyrody.

  Specjalność biologia sądowa przygotowuje do współpracy z lekarzami medycyny sądowej oraz prokuratorami i policją w zakresie wykonywania ekspertyz w oparciu o materiał biologiczny dla potrzeb wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania.  Absolwenci nabędą umiejętności prawidłowego wykonywania ekspertyzy sądowej, samodzielnego pozyskiwania materiału biologicznego w miejscu zdarzenia i odpowiedniej jego interpretacji, oznaczania materiału biologicznego, rozpoznawania gatunków prawnie chronionych, przeprowadzania analiz genetycznych.