Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności

 • UP
 • Rekrutacja
 • Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności II stopnia
 • Wydział: Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
 • Stopień: II
 • Rodzaj studiów: stacjonarne i niestacjonarne
 • Typ studiów: magisterskie
 • Czas trwania: 3 semestry (1,5 roku) – stacjonarne, 4 semestry (2 lata) – niestacjonarne
 • Opis kierunku

  Zapewnienie bezpieczeństwa żywności wymaga kompleksowego podejścia do całego łańcucha żywnościowego, począwszy od otrzymania wysokiej jakości płodów rolnych i pasz, po odpowiednią technologię produkcji i bezpieczną sieć obrotu handlowego. Określenie i przestrzeganie norm w zakresie higieny żywności i produktów żywnościowych, zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin oraz zapobieganie zagrożeniom ma kluczowe znaczenie.

  Studia II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności obejmują zagadnienia m.in. z zakresu akredytacji i certyfikacji żywności a także zasad urzędowych kontroli żywności, które stanowią jedno z najważniejszych i najbardziej interesujących producentów i sprzedawców żywności zagadnień regulowanych przez prawo żywnościowe. W trakcie kształcenia studenci poznają metody i zasady weryfikacji i oceny skuteczności funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności. Zapoznają się najnowszymi trendami w przetwórstwie żywności i produkcji potraw jak również nowymi rozwiązaniami w opakowalnictwie żywności.

  Student ma możliwość uzyskania uznawanego w UE certyfikatu „Asystenta systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności” po zdaniu egzaminu państwowego przeprowadzanego przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji.

  Zajęcia praktyczne odbywają się w salach laboratoryjnych wyposażonych w nowoczesną aparaturę i sprzęt analityczny. Zajęcia terenowe uwzględniają zakłady przemysłu spożywczego różnych sektorów oraz organy urzędowej kontroli.

  Uzyskana wiedza i umiejętności umożliwią absolwentom podejmowanie właściwych działań w pracy zawodowej, jak również zwiększanie świadomości wśród konsumentów, zwłaszcza przy rosnącym w społeczeństwie zainteresowaniu jakością zdrowotną żywności.

 • Informacje rekrutacyjne

  O przyjęcie na I rok studiów drugiego stopnia kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom z tytułem zawodowym inżyniera na kierunku, na który ubiegają się lub z tytułem zawodowym inżyniera lub magistra inżyniera na kierunku pokrewnym. W postępowaniu rekrutacyjnym uwzględniany jest dyplom oraz średnia ocen ze studiów.  

   

  Szczegółowe informacje nt. kryteriów przyjęć na stronie https://up.lublin.pl/rekrutacja/rekrutacjanastudia/kryteria-przyjec-ii-stopien/

 • Przykłady przedmiotów

  zagrożenia w produkcji i przetwórstwie: mleka, mięsa, owoców, warzyw, zbóż, branżowe systemy zarządzania jakością, urzędowe nadzory nad bezpieczeństwem żywności, nowe rozwiązania w opakowalnictwie żywności, podstawy zarządzania przedsiębiorstwem, współczesne trendy w przetwórstwie żywności i produkcji potraw

   

 • Sylwetka absolwenta - Perspektywy zawodowe

  Absolwent studiów II stopnia kierunku bezpieczeństwo i certyfikacja żywności posiada wszechstronną wiedzę istotną z punktu widzenia jakości i bezpieczeństwa żywności. Zna zasady oceny i nadzoru rynku produktów żywnościowych oraz certyfikacji i akredytacji stosowane w Polsce, innych krajach UE i na świecie. Ma pogłębioną wiedzę w zakresie obowiązującego prawa żywnościowego, systemu traceability w łańcuchu żywnościowym oraz zasad funkcjonowania urzędowych nadzorów nad bezpieczeństwem żywności. Potrafi precyzyjnie identyfikować zagrożenia w środowisku pracy oraz procesie produkcji żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego na etapie podstawowym oraz w procesach przetwarzania i przechowywania, jak również zna i potrafi zastosować metody ich eliminowania lub ograniczania do akceptowalnych poziomów. Jest przygotowany do merytorycznego nadzoru i kontroli nad kolejnymi etapami wytwarzania żywności, oceny surowców i produktów żywnościowych oraz identyfikacji zagrożeń na każdym etapie produkcji „od pola do stołu”. Potrafi samodzielnie opracować dokumentację systemową. Posiada umiejętność projektowania, wdrażania i doskonalenia systemów zapewnienia i zarządzania jakością stosowanych w branży spożywczej, zarówno obligatoryjnych wymaganych przepisami prawa żywnościowego (GMP, GHP, HACCP), jak i dobrowolnych (ISO 9000, ISO 22000, IFS, BRC). Ma wiedzę i umiejętności z zakresu metod i narzędzi weryfikacji oraz doskonalenia systemów zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności oraz podstawowych metod statystycznych i narzędzi informatycznych mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i jakości żywności. Zna zasady normalizacji i standaryzacji żywności. Ma świadomość postępu w badaniach naukowych i ich znaczenia dla rozwoju gospodarczego oraz ma poczucie odpowiedzialności za produkcję bezpiecznej żywności w aspekcie zdrowia człowieka. Posiada umiejętność pracy w zespole, działa w sposób przedsiębiorczy i kreatywny.

   

  Absolwent studiów drugiego stopnia jest przygotowany do pracy jako wysoko wykwalifikowana kadra w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego, w działach produkcji, ds. zapewnia jakości oraz R&D (badania i rozwój) przy projektowaniu oraz opracowywaniu nowych wyrobów, jednostkach urzędowej kontroli żywności, laboratoriach analizy i kontroli jakości żywności, jednostkach audytujących i certyfikujących wyroby, usługi i systemy zapewnienia bezpieczeństwa żywności, zakładach żywienia zbiorowego, w firmach zajmujących się dystrybucją i handlem żywnością, szkolnictwie zawodowym, placówkach naukowo-badawczych zajmujących się problematyką zapewnienia bezpieczeństwa żywności jak również prowadzić własną działalność gospodarczą. Po zdobyciu kilkuletniego doświadczenia może zajmować stanowiska menadżerskie. Absolwent może również kontynuować naukę w szkole doktorskiej po ukończeniu, której uzyska stopień doktora.

 • Dodatkowe informacje o kierunku

  Zapraszamy do obejrzenia filmiku o kierunku!