• Wydział: Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
 • Stopień: II
 • Rodzaj studiów: stacjonarne, niestacjonarne
 • Typ studiów: magisterskie
 • Czas trwania: 3 semestry (1,5 roku) – stacjonarne, 4 semestry (2 lata) – niestacjonarne
 • Opis kierunku

  Behawiorystyka zwierząt to unikatowy kierunek w Polsce, który obejmuje kształcenie w zakresie etologii i dobrostanu zwierząt różnych gatunków, behawioru oraz optymalizacji warunków utrzymania i użytkowania zwierząt z uwzględnieniem obowiązujących przepisów i planowanych zmian legislacyjnych.

 • Informacje rekrutacyjne

  O przyjęcie na I rok studiów drugiego stopnia kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom z tytułem zawodowym inżyniera na kierunku, na który ubiegają się lub z tytułem zawodowym inżyniera lub magistra inżyniera na kierunku pokrewnym. W postępowaniu rekrutacyjnym uwzględniany jest dyplom oraz średnia ocen ze studiów.  

   

  Szczegółowe informacje nt. kryteriów przyjęć na stronie https://up.lublin.pl/rekrutacja/rekrutacjanastudia/kryteria-przyjec-ii-stopien/

 • Przykłady przedmiotów

  metodologia badań behawioralnych, neuroetologia, zwierzęta w służbach specjalnych, fizjoterapia zwierząt

 • Sylwetka absolwenta - Perspektywy zawodowe

  Absolwent studiów II stopnia kierunku Behawiorystyka zwierząt potrafi stosować zaawansowane techniki w zakresie oceny emocjonalnej zwierząt, ich dobrostanu oraz modyfikacji behawioru. Ma wiedzę o możliwościach wykorzystania zwierząt do różnych form użytkowania z uwzględnieniem ich specyfiki behawioralnej. Zna możliwości i metody oceny stanu psychofizycznego zwierząt oraz konsekwencji tego stanu w odniesieniu do jakości życia człowieka, uwarunkowania etyczne, prawne i ekonomiczne ochrony i dobrostanu zwierząt oraz wymogi dotyczące obrotu nimi i ich restytucji. Rozumie potrzebę ochrony własności intelektualnej, potrafi korzystać z informacji patentowych, zaplanować, przeprowadzić i poddać analizie badania dotyczące dobrostanu i behawioru zwierząt. Posługuje się specjalistycznym językiem obcym na poziomie B2+ umożliwiającym korzystanie z literatury naukowej oraz nawiązywanie kontaktów zawodowych.

  Absolwent studiów magisterskich ma zaawansowaną wiedzę z zakresu behawioru różnych gatunków zwierząt i jest przygotowany do pracy w podmiotach zajmujących się doradztwem i nadzorem w zakresie utrzymywania, hodowli i użytkowania zwierząt oraz prowadzenia własnej działalności w obszarze szeroko pojętego doradztwa behawioralnego. Absolwent jest również przygotowany do prowadzenia badań naukowych oraz może ubiegać się o podjęcie nauki w szkole doktorskiej w dziedzinie nauk rolniczych.

  Kwalifikacje absolwenta umożliwiają podjęcie pracy w ogrodach zoologicznych, schroniskach dla zwierząt, służbach nadzorujących i kontrolujących podmioty utrzymujące zwierzęta, oraz prowadzenie doradztwa w zakresie wyboru zwierząt towarzyszących, kontrolowanej reprodukcji, zarządzania populacjami dziko żyjącymi i chronionymi, a także do prowadzenia terapii z udziałem zwierząt.

  Absolwent ma kompetencje do kierowania zespołem i zajmowania kierowniczych stanowisk.