• Wydział: Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
 • Stopień: II
 • Rodzaj studiów: stacjonarne 
 • Typ studiów: magister inżynier
 • Czas trwania: 3 semestrów (1,5 roku) – stacjonarne
 • Opis kierunku

  Na świecie już od dawna animaloterapia jest prężnie działającą dziedziną nauki. W Polsce również animaloterapia rozwija się bardzo intensywnie, ale niestety ciągle nie jest powszechnie wykorzystywana, głównie z uwagi na brak specjalistów. Najczęściej ogranicza się do wykorzystania koni i psów w roli „zwierzęcych terapeutów”. W tej roli mogą być jednak wykorzystywane inne gatunki np. alpaki, osły, kawie domowe lub ptaki.


  Różne formy animaloterapii mogą być wykorzystywane do wspomagania leczenia zaburzeń ruchowych, intelektualnych oraz emocjonalnych. Zwierzęta pomagają w budowaniu samooceny i pewności siebie, mogą pełnić rolę „motywatora”, uczą dzieci samodzielności i śmiałości. Dzieci sprawujące opiekę nad zwierzętami uczą się odpowiedzialności, a także bardzo ważnych emocji – sztuki empatii.

  Proponowany kierunek studiów ma szansę stwarzać znaczne możliwości na rynku pracy dla jego absolwentów, ze względu na wpisywanie się w „modne” i potrzebne obecnie zawody, jak profesjonalnie przygotowany animaloterapeuta. Jednocześnie istotny jest fakt, że dotychczas w Polsce nie jest prowadzony analogiczny kierunek studiów, zaś jedyną możliwością uzyskania kwalifikacji zawodowych są studia podyplomowe o zbliżonej tematyce lub różnego rodzaju kursy i szkolenia, które niestety nie zawsze dają rzetelną wiedzę fachową, a prezentowany materiał dydaktyczny jest znacznie zawężony. Stąd też utworzenie kierunku studiów, który zapewniałby wysoki poziom wiedzy z zakresu wykorzystania zwierząt w terapii wspomagającej leczenie zaburzeń somatycznych i psychicznych ludzi można w tym momencie uznać za innowacyjne przedsięwzięcie. Ukończenie tego kierunku pozwoli ponadto jego absolwentom na swobodne poruszanie się na rynku pracy w obszarach związanych z szeroko pojętymi interakcjami człowiek-zwierzę.

 • Informacje rekrutacyjne

  O przyjęcie na I rok studiów drugiego stopnia kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom z tytułem zawodowym inżyniera na kierunku, na który ubiegają się lub z tytułem zawodowym inżyniera lub magistra inżyniera na kierunku pokrewnym. W postępowaniu rekrutacyjnym uwzględniany jest dyplom oraz średnia ocen ze studiów.  

   

  Szczegółowe informacje nt. kryteriów przyjęć na stronie https://up.lublin.pl/rekrutacja/rekrutacjanastudia/kryteria-przyjec-ii-stopien/

 • Przykłady przedmiotów

  Biologiczne predyspozycje zwierząt do animaloterapii, Metodologia pracy ze zwierzętami, Metodologia pracy w animaloterapii, Warsztaty animaloterapii (np.Animaloterapia w zaburzeniach słuchu i wzroku; Animaloterapia w niepełnosprawności intelektualnej; Rehabilitacja ruchowa), Choroby i wady genetyczne ludzi, Metody relaksacji zwierząt, Psychologia rozwoju człowieka.

 • Sylwetka absolwenta - Perspektywy zawodowe

  Absolwent kierunku animaloterapia ma wiedzę dotyczącą potrzeb edukacyjnych dzieci/osób dorosłych dotkniętych różnymi zaburzeniami procesów poznawczych, emocjonalnych i osobowościowych, potrafi ocenić możliwości podopiecznego oraz zaproponować odpowiednie zajęcia z udziałem zwierząt.

  Absolwenci kierunku animaloterapia nabywają umiejętności dobierania sposobów pracy adekwatnych do potrzeb podopiecznego, w tym dobierania odpowiednich metod i technik właściwych dla prowadzenia Interwencji z Udziałem Zwierząt, czyli postępowania o wyznaczonym celu, w trakcie którego świadomie i celowo włącza się zwierzęta w obszarze ochrony zdrowia, edukacji, służby człowiekowi do realizacji celów terapeutycznych. Absolwenci potrafią tworzyć plan pracy i przygotowywać scenariusz zajęć z uwzględnieniem potrzeb i możliwości podopiecznego; prowadzić proces edukacyjny z podopiecznym, monitorując ten proces. Nabywają kompetencje, aby przyjmować odpowiedzialność za skutki podejmowanych decyzji i działań w tym podejmowania decyzji i wykonywania samodzielnie pracy z podopiecznym, poddawania ocenie i korygowania własnych postaw i zachowań, w tym do ciągłego przeglądu własnych osiągnięć i oddziaływania na podopiecznych i zwierzęta.

  Animaloterapia obejmuje trzy formy działania w zorganizowanych usługach dla ludzi:
  -Terapia z Udziałem Zwierząt (AAT),

  -Edukacja z Udziałem Zwierząt (AAE),

  -Aktywność z Udziałem Zwierząt (AAA).

  Absolwenci kierunku będą przygotowani do prowadzenia wszystkich form animaloterapii, jednak należy wyraźnie zaznaczyć, że Absolwenci nie nabywają uprawnień do samodzielnego diagnozowania podopiecznych pod kątem medycznym. Absolwent jest przygotowany do prowadzenia terapii ustalanej pod kierunkiem specjalisty z wykształceniem medycznym. Animaloterapeuta w tym przypadku musi współdziałać z zespołem specjalistów, zajmujących się leczeniem pacjenta. Samodzielne diagnozowanie i dobór metod postępowania może odbywać się w ramach Edukacji z Udziałem Zwierząt (AAE) i Aktywności z Udziałem Zwierząt (AAA)

  Absolwenci kierunku animaloterapia mogą być zatrudniani we wszelkich placówkach opierających się na wykorzystaniu Interwencji z Udziałem Zwierząt jako metodzie wspomagającej różnego rodzaju terapie. Tego rodzaju działalność prowadzona jest w placówkach oświatowych jako element edukacyjny dzieci, w placówkach dla dzieci specjalnej troski jako element wspomagający terapię zarówno na poziomie psychicznym, sensorycznym jak i fizjoterapeutycznym, ośrodkach dla trudnej młodzieży, gdzie zajęcia animaloterapeutyczne spełniają zadania resocjalizacyjne oraz w domach dziecka, miejscach, gdzie dzieci przebywają tymczasowo jako wsparcie psychologiczne, w ośrodkach badawczych i badawczo-rozwojowych. Miejscem zatrudnienia Absolwentów mogą być również ośrodki ukierunkowane na osoby starsze, domy pomocy i opieki dla osób starszych, niepełnosprawnych ruchowo. Jedną z działalności, którą mogą prowadzić Absolwenci kierunku jest zakładanie ośrodków animaloterapeutycznych, gdzie prowadzi się edukację i aktywność z wykorzystaniem zwierząt.

 • Dodatkowe informacje o kierunku

  Po zakończonych studiach Absolwenci mogą pogłębiać swoją wiedzę na studiach podyplomowych z zakresu psychologii lub pedagogiki specjalnej.