• Wydział: Medycyny Weterynaryjnej
 • Stopień: II
 • Rodzaj studiów: stacjonarne
 • Typ studiów: magisterskie
 • Czas trwania: 4 semestry (2 lata)
 • Opis kierunku

  Analityka weterynaryjna jako kierunek studiów pierwszego i drugiego stopnia nadal jest jedynym tego typu kierunkiem w Polsce i kształci specjalistów  z zakresu czynnie zaangażowanych w ochronę zdrowia publicznego, które definiowane jako zorganizowany wysiłek wielu instytucji na rzecz polepszenia, promocji i ochrony zdrowia ludzi jest nierozerwalnie związane z zapobieganiem i zwalczaniem m. in. chorób zakaźnych i inwazyjnych, a z kolei podstawą prawidłowości tego procesu jest zapewnienie kadry, która w sposób profesjonalny i nowoczesny będzie w stanie zrealizować zadania związane z diagnostyką czynników odpowiedzialnych za te choroby, w tym zoonozy, a także ocenić bezpieczeństwo żywności pochodzenia zwierzęcego na poziomie laboratoryjnym.

  Kształcenie na kierunku analityka weterynaryjna drugiego stopnia obejmuje szeroki zakres zagadnień związanych z weterynaryjną analityką laboratoryjną ale jednocześnie ukierunkowaną na pogłębienie określonych aspektów diagnostycznych związanych nie tylko ze zdrowiem zwierząt ale również z ochroną zdrowia publicznego. Kształcenie analityka weterynaryjnego wpisuje się również doskonale w koncepcję „Jednego zdrowia”, która uznaje, że zdrowie ludzi, zwierząt domowych i wolno żyjących, roślin i szeroko pojętego środowiska (w tym ekosystemów) są ściśle ze sobą powiązane i współzależne, dlatego prawidłowa diagnostyka czynników zakaźnych, pasożytniczych czy toksycznych u zwierząt ma ścisły związek ze zdrowiem człowieka.

 • Informacje rekrutacyjne

  O przyjęcie na I rok studiów drugiego stopnia kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom z tytułem zawodowym licencjata na kierunku, na który ubiegają się lub z tytułem zawodowym inżyniera lub magistra lub magistra inżyniera na kierunku pokrewnym. W postępowaniu rekrutacyjnym uwzględniany jest dyplom oraz średnia ocen ze studiów.
   
  Szczegółowe informacje nt. kryteriów przyjęć na stronie https://up.lublin.pl/rekrutacja/rekrutacjanastudia/kryteria-przyjec-ii-stopien/
 • Przykładowe przedmioty

  diagnostyka molekularna chorób zwierząt,  enzymologia, hematologia weterynaryjna,  metody diagnostyczne w dermatologii zwierząt , patofizjologia chorób cywilizacyjnych zwierząt, diagnostyka chorób transmisyjnych i biologia ektopasożytów, toksykologia i genetyka sądowa, zaawansowane techniki mikroskopowania i zasady dokumentacji

 • Sylwetka absolwenta- perspektywy zawodowe

  Absolwent uzyskuje kompetencje zawodowe kwalifikowanego personelu laboratorium diagnostycznego w tym specjalistycznego. Posiada szczegółową wiedzę w zakresie postępowania z materiałem biologicznym, wykonywania i projektowania specjalistycznych procedur laboratoryjnych oraz umiejętności prawidłowego wykorzystania szeroko pojętej aparatury badawczej i prowadzenia dokumentacji laboratoryjnej. Potrafi właściwie zastosować posiadaną wiedzę do przeprowadzenia prawidłowych czynności laboratoryjnych oraz w oparciu o posiadane kwalifikacje potrafi zaproponować własne rozwiązania, związane z poszerzeniem profilu
  badań diagnostycznych lub naukowych zgodnie z najnowszą wiedzą, uwarunkowaniami prawnymi oraz rachunkiem ekonomicznym. Potrafi analizować i identyfikować chemiczne, biologiczne i fizyczne czynniki ryzyka wynikające z charakteru pracy laboratoryjnej i umie samodzielnie podjąć odpowiednie działania zmierzające do ograniczenia ich niekorzystnego oddziaływania na organizmy i środowisko. Zna aktualne uregulowania prawne związane z wykonywaniem laboratoryjnych badań diagnostycznych u zwierząt oraz żywności zwierzęcego pochodzenia i potrafi je prawidłowo interpretować. Współdziała z lekarzem weterynarii lub diagnostą w celu prawidłowej realizacji i doskonalenia działań mających na celu usprawnienie i unowocześnienie laboratoryjnej diagnostyki weterynaryjnej. Potrafi posługiwać się wyspecjalizowaną aparaturą diagnostyczną, wykorzystywaną w
  laboratoriach, w tym laboratoriach wysoce profilowanych na określony rodzaj badań.