Spotkanie nauczycieli akademickich z Panią Psycholog mgr Moniką Stelmasiak

Dnia 14 lutego br. w auli B Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii odbyło się spotkanie nauczycieli akademickich z Panią Psycholog mgr Moniką Stelmasiak.

Spotkanie prowadzone przez Panią Prodziekan ds. studenckich i dydaktyki dr hab. inż. Karolinę Wójciak, prof. uczelni zaszczyciła swoją obecnością Prorektor ds. studenckich
i dydaktyki, dr hab. Urszula Kosior-Korzecka, prof. uczelni, która podkreśliła wagę tematyki szkolenia odnosząc się do bieżącej sytuacji studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Głos zabrał również Dziekan Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii prof. dr hab. Waldemar Gustaw, który opowiedział o genezie oraz idei szkolenia.
Szkolenie pt. „Trudne sytuacje w relacjach ze studentami. Sposoby reagowania w sytuacji nietypowego zachowania studentów” obejmowało między innymi, zagadnienia związane z:
– charakterystyką współczesnych studentów, ich zadań rozwojowych, wyzwań i trudności,
– zachowaniami studentów będących w kryzysie psychicznym,
– sposobami postępowania nauczyciela akademickiego w sytuacjach trudnych,
– roli mediacji w sporach akademickich.
Szkolenie zostało zainicjowane przez Panią dr hab. Monikę Karaś z Katedry Biochemii i Chemii Żywności podczas posiedzenia Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia związanego z opracowaniem zapisów instrukcji I.14 „Zasady rozwiązywania konfliktów oraz reagowania na przypadki naruszenia bezpieczeństwa, dyskryminacji i przemocy wobec członków społeczności akademickiej Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii”. Szkolenie oprócz części wykładowej obfitowało również w wymianę opinii, spostrzeżeń i poglądów dotyczących metod skutecznej komunikacji ze współczesnym studentem, w których  podkreślono m.in. potrzebę kolejnych tego typu spotkań.