Projekt „EKSPERYMENTUJ, POZNAWAJ, POSZERZAJ SWOJE HORYZONTY – Praktyczna edukacja chemii w laboratorium” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Działanie 3.1 Kompetencje w Szkolnictwie Wyższym Osi III Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju)

 
Okres realizacji projektu: 10.09.2018 r. – 30.01.2020 r.
Łączna wartość projektu: 185  583,75 zł
 
Projekt EKSPERYMENTUJ, POZNAWAJ, POSZERZAJ SWOJE HORYZONTY – Praktyczna edukacja chemii w laboratorium ma na celu poprawę relacji Uczelni z otoczeniem zewnętrznym poprzez opracowanie i przeprowadzenie niekonwencjonalnych zajęć warsztatowych z chemii (w ramach realizacji trzeciej misji uczelni) z wykorzystaniem zasobów uczelni w postaci kadry oraz zaplecza laboratoryjnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Projekt ma za zadanie rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów, inspirowanie do twórczego myślenia oraz samodzielnego stawiania hipotez i wyciągania wniosków, zachęcać do dalszego kształcenia i wyboru zawodów inżynierskich. Projekt obejmuje edukację uczniów szczególnie zdolnych poprzez innowacyjne formy edukacji pozwalające na rozwijanie zainteresowań oraz samodzielnego i twórczego myślenia. Wsparcie w formie innowacyjnych modułów zajęć dydaktycznych dobierane będzie adekwatnie do potrzeb i kompetencji uczestników projektu.

Grupa docelowa to uczniowie szkół podstawowych w wieku 12-16 zamieszkujących na terenie województwa lubelskiego.

Projekt obejmuje:

 • organizację zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw (kreatywność, praca zespołowa).
 • stworzenie niekonwencjonalnych modułów zajęć i dzienników laboratoryjnych dla uczniów szczególnie zainteresowanych naukami przyrodniczymi
 • poprawę kompetencji uczniów w zakresie krytycznego myślenia, poprawnego argumentowania zjawisk zachodzących w przyrodzie oraz chęci pogłębiania wiedzy.
   

Działania planowane podczas realizacji projektu pozwolą uczestnikom zdobyć doświadczenie w pracy laboratoryjnej, rozwinąć ich praktyczne umiejętności oraz wykształcić zdolność pracy zespołowej i dyscyplinę pracy samodzielnej. W efekcie działań podejmowanych w projekcie nastąpi podniesienie u uczniów poziomu kompetencji kluczowych i właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy.

 

 • Rekrutacja II grupa docelowa

  Informujemy, że w dniach 07.01.2019r. do 21.01.2019r. prowadzimy rekrutację do II grupy docelowej w projekcie EKSPERYMENTUJ, POZNAWAJ, POSZERZAJ SWOJE HORYZONTY – Praktyczna edukacja chemii w laboratorium” – nr projektu POWR.03.01.00-00-U089/17-00. 

  Wszyscy chętni Uczniowie i Uczennice przystępujący do rekrutacji w ramach Projektu zobowiązani są do wypełnienia i złożenia w biurze projektu formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1) oraz oświadczenia potwierdzające kwalifikowalność uczestnika (załącznik nr 2). Wymienione dokumenty można również przesłać pocztą na adres biura projektu. 
   
  W ramach Projektu zakwalifikowani uczestnicy skorzystają z następujących form wsparcia:
  a) 6 warsztatów obejmujących trening umiejętności laboratoryjnych (6 x godz. lekcyjna – 45 min)
  b) 5 warsztatów podnoszących kompetencje rozszerzające program szkoły podstawowej (6 x godz. lekcyjna – 45 min)
 • Harmonogram zajęć w projekcie - II grupa docelowa

  Harmonogram zajęć w projekcie „EKSPERYMENTUJ, POZNAWAJ, POSZERZAJ SWOJE HORYZONTY – Praktyczna edukacja chemii w laboratorium”

  Dla drugiej grupy docelowej Zadanie 3: I ty możesz odkryć swój talent

  Warsztaty odbywają się w sali 428, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Katedra Chemii, Ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin.

  Lp. Termin Warsztat
  1 11.09.2019 r. środa I
  2 21.09.2019 r. sobota II
  3 2.10.2019 r. środa III
  4 27.11.2019 r. środa IV
  5 7.12.2019 r. sobota V

   

 • Rekrutacja I grupa docelowa

  Prowadzimy rekrutację do projektu EKSPERYMENTUJ, POZNAWAJ, POSZERZAJ SWOJE HORYZONTY – Praktyczna edukacja chemii w laboratorium” – nr projektu POWR.03.01.00-00-U089/17-00. 

Informujemy, że w dniach 07.01.2019r. do 21.01.2019r. prowadzimy rekrutację do II grupy docelowej w projekcie EKSPERYMENTUJ, POZNAWAJ, POSZERZAJ SWOJE HORYZONTY – Praktyczna edukacja chemii w laboratorium” – nr projektu POWR.03.01.00-00-U089/17-00. 

Wszyscy chętni Uczniowie i Uczennice przystępujący do rekrutacji w ramach Projektu zobowiązani są do wypełnienia i złożenia w biurze projektu formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1) oraz oświadczenia potwierdzające kwalifikowalność uczestnika (załącznik nr 2). Wymienione dokumenty można również przesłać pocztą na adres biura projektu. 
 
W ramach Projektu zakwalifikowani uczestnicy skorzystają z następujących form wsparcia:
a) 6 warsztatów obejmujących trening umiejętności laboratoryjnych (6 x godz. lekcyjna – 45 min)
b) 5 warsztatów podnoszących kompetencje rozszerzające program szkoły podstawowej (6 x godz. lekcyjna – 45 min)

Biuro Projektu

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Katedra Chemii, pokój 419, ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin

Email:  eksperymentuj.chemianozib@up.lublin.pl