Informujemy, że prof. dr hab. Joanna Stadnik  została powołana na członka Rady Naukowej Polskiej Federacji Producentów Żywności Związku Pracodawców. 

Polska Federacja Producentów Żywności została powołana w celu zapewnienia efektywnego współudziału podmiotów gospodarczych w tworzeniu prawnych, organizacyjnych i ekonomicznych warunków rozwoju sektora żywnościowego, jednej z największych i najsilniejszych gałęzi polskiej gospodarki. Członkami PFPŻ są wiodące firmy i organizacje związane z szeroko rozumianym rynkiem żywności w Polsce.

Organizacja aktywnie działa na rzecz rozwoju przemysłu żywnościowego i wzmocnienia jego reprezentacji w Polsce oraz w Unii Europejskiej. 

W skład Rady Naukowej PFPŻ ZP wchodzą przedstawiciele wiodących instytucji i jednostek naukowych działających w obszarze żywności i żywienia. Głównym celem funkcjonowania Rady Naukowej jest pełniejsza wymiana informacji pomiędzy światem nauki, a przemysłem żywnościowym w zakresie najnowszych trendów, rozwiązań, technologii i badań.

Prof. dr hab. Joanna Stadnik jest pracownikiem Zakładu Technologii Mięsa i Zarządzania Jakością w Katedrze Technologii Żywności Pochodzenia Zwierzęcego na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.