Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Katedrze Chemii

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK O ŻYWNOŚCI I BIOTECHNOLOGII
UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO w LUBLINIE
ogłasza konkurs otwarty
na stanowisko asystenta
w Katedrze Chemii

Kandydat powinien spełniać następujące warunki:

1. Ukończone studia na kierunku chemia, średnia z pięcioletniego okresu studiów nie niższa niż 3,9;
2. Umiejętność obsługi specjalistycznej aparatury badawczo-pomiarowej;
3. Pożądane doświadczenie zawodowe w formie odbytych staży, szkoleń,
4. Umiejętność przygotowania prezentacji
5. Znajomość języka angielskiego;
6. Biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie (prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim);

Wykaz wymaganych dokumentów:
1. Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora, życiorys, kwestionariusz osobowy (formularz kwestionariusza do pobrania ze strony internetowej Uczelni)
2. Odpis dyplomu ukończenia studiów
3. Kopia certyfikatu językowego
4. Oświadczenie o spełnianiu wymagań art. 109, ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, z późn. zm.
5. Oświadczenie, że UP w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu
6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii UP w Lublinie
ul. Skromna 8 pok. 17 (tel. 81 462-33-88) w terminie do dnia 15.09.2021 r.
Szczegóły dotyczące zakresu prowadzonych prac naukowo badawczych można uzyskać w Katedrze Chemii ul. Akademicka 15 (tel. 81 445 65 30).

DZIEKAN

Prof. dr hab. Izabella Jackowska