Kolejny Panel z Pracodawcami

W miniony czwartek (28 kwietnia b.r.) na naszym Wydziale odbył się kolejny „Panel z Pracodawcami”. Tym razem ze studentami studiów drugiego stopnia kierunku „technologia żywności i żywienie człowieka” spotkali się:

  • Przedstawiciele Firmy Stock-Polska Sp. z o.o.: Patrycja Rudnicka – NPD Junior Manager, Joanna Dawidowicz – R&D Manager, Michał Krupa – Lider Zespołu Zakupów, Kamil Szaruga – Lider zespołu produkcyjnego, Konrad Grochowski – Kierownik Obszaru, Anna Olszewska – Kierownik Jakości oraz Agnieszka Krzyżanowska – Specjalista ds. Komunikacji Wewnętrznej,
  • Panie Marta SadłowskaJolanta Tkaczyk – Doradcy EURES Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie,
  • Pani Dorota Marniak – Camp Leaders.
  •  

Prelegenci z Firmy Stock-Polska Sp. z o.o. w interesujący sposób przedstawili prezentację pt. „Mamy MOC – Od pomysłu po realizację, czyli proces powstawania nowych produktów Stock Polska z perspektywy 6-ciu specjalistów”. Uczestnicy panelu dowiedzieli się jak wygląda praca nad nowymi produktami w Stock Polska od pomysłu, do realizacji, bez pominięcia niezbędnych surowców i procedur jakościowych. Nie zabrakło również omówienia niezbędnych kwalifikacji i umiejętności, jakie powinna posiadać osoba aplikująca na stanowisko technologa czy specjalisty projektującego nowe wyroby.

Panie Marta Sadłowska i Jolanta Tkaczyk – doradcy EURES Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie, w przystępny sposób omówiły zasady bezpiecznego planowania wyjazdów do pracy za granicę. Jak również zasady posługiwania się Europejskim Portalem Mobilności Zawodowej.

Pani Dorota Marniak, jako przedstawiciel Camp Leaders, przedstawiła warunki udziału w programie oraz powody, dla których warto rozważyć w nim udział. Podzieliła się również swoimi doświadczeniami w zakresie studenckich wyjazdów wakacyjnych do Stanów Zjednoczonych, co wzbogaciła zbiorem fotografii.

Niniejszy panel, tak jak poprzedni, był zorganizowany przez mgr inż. Dorotę Piekutowską i mgr Magdalenę Bohuniuk (pracowników Biura Karier Uczelni) oraz dr inż. Monikę Michalak-Majewską (Zakład Technologii Owoców, Warzyw i Grzybów). Panel cieszył się zainteresowaniem studentów, którzy z większą świadomością będą mogli planować własny rozwój, podejmując pracę w zawodzie technologa żywności lub innym preferowanym.

Panele z pracodawcami odbywają się w ramach projektu Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie”, zgodnie z wnioskiem nr POWR.03.05.00-00-Z232/17 w ramach: Osi Priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

W panelu uczestniczy trzech prelegentów – praktyków związanych z daną branżą. Ich krótkie wystąpienia dają początek dyskusji ze studentami. Na panelach są obecni przedstawiciele ngo’s (organizacji pozarządowych), instytucji rynku pracy oraz organizacji pracodawców. Tego typu spotkania są doskonałą okazją do prezentacji firm pod kątem struktury organizacyjnej, przekazania informacji o bieżących ofertach praktyk, staży i pracy. Studenci mają również możliwość zapoznania ze specyficznymi wymogami rekrutacyjnymi oraz profilem kandydata, który spełnia oczekiwania pracodawcy.