Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk

Erasmus+

01

Studiuj za granicą!

Uzyskanie Karty Eche na lata 2021-2027 umożliwia Uniwersytetowi Przyrodniczemu w Lublinie podjęcie współpracy z innymi uczelniami w ramach Akcji 2 Programu Erasmus+ – Współpraca organizacji i instytucji w celu realizacji:

– Partnerstw na rzecz współpracy

– Partnerstw na rzecz innowacji

Celem partnerstw w ramach Akcji 2 jest osiągnięcie celów Europejskiego Obszaru Edukacji, a tym samym wspieranie sektora szkolnictwa wyższego w stawaniu się jeszcze bardziej powiązanym, innowacyjnym, włączającym i cyfrowym.

Priorytety mające zastosowanie dla wszystkich sektorów programu Erasmus+:

Włączenie społeczne i różnorodność we wszystkich dziedzinach kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu

Środowisko i walka ze zmianą klimatu

Uwzględnienie transformacji cyfrowej poprzez rozwijanie gotowości do stosowania technologii cyfrowych, odporności cyfrowej i potencjału cyfrowego

Wspólne wartości, zaangażowanie obywatelskie i uczestnictwo

Priorytety sektorowe to:

Promowanie wzajemnie połączonych systemów szkolnictwa wyższego

Stymulowanie innowacyjnych praktyk w zakresie uczenia się i kształcenia

Rozwój STEM/STEAM w szkolnictwie wyższym, w szczególności udział kobiet w STEM

Nagradzanie doskonałości w uczeniu się, nauczaniu i rozwijaniu umiejętności

Tworzenie systemów szkolnictwa wyższego sprzyjających włączeniu społecznemu

Wspieranie zdolności cyfrowych sektora szkolnictwa wyższego.

Więcej szczegółów w Przewodniku po programie Erasmus+ na rok 2021 (str. 182)

PARTNERSTWA NA RZECZ INNOWACJI:

Partnerstwa na rzecz innowacji wspierają projekty, których celem jest wywarcie wpływu systemowego na poziomie europejskim dzięki zdolności wdrażania efektów projektu na skalę europejską lub dzięki możliwości przenoszenia ich do innych kontekstów tematycznych lub geograficznych. Koncentrują się one na obszarach tematycznych, które mają strategiczne znaczenie dla wzrostu i konkurencyjności Europy oraz spójności społecznej. W 2021 r. tego typu partnerstwa obejmują następującą akcję:

SOJUSZE NA RZECZ INNOWACJI

Akcja ta zarządzana jest przez  Agencję Wykonawczą ds. Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA).

Sojusze na rzecz innowacji mają na celu wzmocnienie potencjału innowacyjnego Europy poprzez stymulowanie innowacji w drodze współpracy i przepływu wiedzy między szkolnictwem wyższym, kształceniem i szkoleniem zawodowym (zarówno wstępnym, jak i ustawicznym) oraz szerszym środowiskiem społeczno-gospodarczym, w tym badaniami.

 Ich celem jest również zwiększenie podaży nowych umiejętności i rozwiązanie problemu niedopasowania umiejętności poprzez opracowanie i stworzenie nowych programów nauczania w szkolnictwie wyższym oraz w kształceniu i szkoleniu zawodowym, wspieranie rozwoju zmysłu inicjatywy i przedsiębiorczości w UE.

Cele sojuszy na rzecz innowacji można osiągać poprzez złożenie wniosku do jednej lub obu z poniższych grup (organizacja może występować w kilku wnioskach):

Grupa 1: Sojusze na rzecz edukacji i przedsiębiorstw

Grupa 2: Sojusze na rzecz współpracy sektorowej w zakresie umiejętności (realizacja „planu działania”).

Więcej szczegółów w Przewodniku po programie Erasmus+ na rok 2021 (str. 250)

Przewodnik po programie erasmus+
Zobacz