Postępowanie habilitacyjne dr Małgorzaty Materskiej

 

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO

  

 1. 

12 listopada 2014 roku – do Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów wpłynął wniosek dr Małgorzaty Materskiej  o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia

 2. 12 listopada 2014 roku – wszczęto postępowanie habilitacyjne dr Małgorzacie Materskiej w dziedzinie nauki rolnicze w dyscyplinie technologia żywności i żywienia
 3. 10 grudnia 2014 roku Rada Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie podjęła uchwałę w sprawie powołania: prof. dr hab. Zdzisława Targońskiego na recenzenta w postępowaniu o nadanie dr Małgorzacie Materskiej stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia

 4.

23 stycznia 2015 roku do Dziekana Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie wpłynęła decyzja Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów, która na podstawie art.18 a ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595. Dz.U. z 2011 r., nr 84, poz. 455), powołała Komisję habilitacyjną, w skład której weszli:

1.przewodniczący Komisji – prof. dr hab. Janusz Czapski – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

2.sekretarz Komisji- dr hab. Dariusz Stasiak – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

3.recenzent – prof. dr hab. Ryszard Amarowicz – Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie

4.recenzent – dr hab. Aneta Wojdyło – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

5.recenzent – prof. dr hab. Zdzisław Targoński – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

6.członek komisji – prof. dr hab. Grażyna Jaworska – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

7.członek komisji – prof. dr hab. Barbara Baraniak – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 5. 26 stycznia Dziekan Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie powiadomiła: prof. dr hab. Ryszarda Amarowicza i dr hab. Anetę Wojdyło o decyzji Centralnej Komisji o powołaniu na recenzenta w postępowaniu o nadanie dr Małgorzacie Materskiej stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia
6. 27 lutego wpłynęła ocena w zakresie oceny dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr Małgorzaty Materskiej opracowana przez prof. dr hab. Zdzisława Targońskiego
7. 04 marca wpłynęła ocena w zakresie oceny dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr Małgorzaty Materskiej opracowana przez prof. dr hab. Ryszarda Amarowicza
8. 09 marca wpłynęła ocena w zakresie oceny dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr Małgorzaty Materskiej opracowana dr hab. Anetę Wojdyło
9.  24 marca 2015 roku odbyło się posiedzenie komisji habilitacyjnej, gdzie w jednomyślnym jawnym głosowaniu pozytywnie zaopiniowano wniosek o nadanie dr Małgorzacie Materskiej stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie technologia żywności i żywienia oraz podjęto w tej sprawie stosowną uchwałę
 10.  25 marca 2015 roku podjęcie przez Radę Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie Uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr Małgorzacie Materskiej
   

 

 

DOKUMENTY