Postępowanie habilitacyjne dr inż. Beaty Król


HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO


Do Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów wpłynął wniosek z dnia 23 kwietnia 2018 roku dr inż. Beaty Król o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauki rolnicze w dyscyplinie agronomia. 

 


26 kwietnia 2018 roku – wszczęto postępowanie habilitacyjne dr inż. Beaty Król w dziedzinie nauki rolnicze w dyscyplinie agronomia.

 


23 maja 2018 roku Rada Wydziału Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie podjęła uchwałę w sprawie powołania dr hab. Piotra Kraskę na recenzenta w postępowaniu o nadanie dr inż. Beacie Król stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie agronomii.

 


3 września 2018 roku do Dziekana Wydziału Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie wpłynęła decyzja Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów, która na podstawie art.18 a ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1789), powołała Komisję habilitacyjną, w skład której weszli:
1.    Prof. dr hab. Andrzej Kotecki – przewodniczący Komisji – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
2.    Dr hab. Halina Lipińska – sekretarz Komisji – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
3.    Prof. dr hab. Elżbieta Pisulewska– recenzent Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia w Krakowie
4.    Dr hab. Władysław Szempliński – recenzent – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
5.    Dr hab. Piotr Kraska – recenzent – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
6.    Prof. dr hab. Cezary Kwiatkowski – członek Komisji – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
7.    Dr hab. Katarzyna Seidler-Łożykowska – członek Komisji – Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu
 


28 września 2018 roku Dziekan Wydziału Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie powiadomił prof. dr hab. Elżbietę Pisulewską z Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia w Krakowie; Dr hab. Władysława Szemplińskiego z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Dr hab. Piotra Kraskę z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie o decyzji Centralnej Komisji o powołaniu na recenzenta w postępowaniu o nadanie dr inż. Beacie Król stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauki rolnicze w dyscyplinie agronomia.

 


16 października 2018 r. wpłynęła recenzja w zakresie oceny dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr inż. Beaty Król opracowana przez dr hab. Władysława Szemplińskiego.

 


16 października 2018 r. wpłynęła recenzja w zakresie oceny dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr inż. Beaty Król opracowana przez dr hab. Piotra Kraskę.

 


18 października 2018 r. wpłynęła recenzja w zakresie oceny dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr inż. Beaty Król opracowana przez prof. dr hab. Elżbietę Pisulewska.

 


29 października 2018 roku odbyło się posiedzenie Komisji Habilitacyjnej, podczas którego w jawnym głosowaniu jednomyślnie i pozytywnie zaopiniowano wniosek o nadanie dr inż. Beacie Król stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie agronomia oraz podjęto w tej sprawie stosowną uchwałę.

 


21 listopada 2018 roku – przedstawienie Radzie Wydziału Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie uchwały Komisji Habilitacyjnej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr inż. Beacie Król wraz z uzasadnieniem i pełną dokumentacją postępowania habilitacyjnego.

 


21 listopada 2019 roku – podjęcie przez Radę Wydziału Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie  Uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr inż. Beacie Król w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie agronomia.