Postępowanie habilitacyjne dr Urszuli Złotek

 

 

Harmonogram postępowania habilitacyjnego dr Urszuli Złotek

 

 

31 stycznia 2018 r.

Wniosek dr Urszuli Złotek do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie technologia żywności i żywienia

9 lutego 2018 r.

Wszczęcie przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów postępowania habilitacyjnego dr Urszuli Złotek w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia

21 marca 2018 r.

Podjęcie przez Radę Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie uchwały w sprawie powołania dr hab. Radosława Kowalskiego na recenzenta w postępowaniu o nadanie dr Urszuli Złotek stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia

17 kwietnia 2018 r.

Wpłyniecie do Dziekana Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie decyzji Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów o powołaniu w dniu 9 kwietnia 2018 r., na podstawie art.18a ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1789), Komisji habilitacyjnej w składzie:

1. przewodniczący Komisji – prof. dr hab. Teresa Fortuna -Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

2. sekretarz Komisji – dr hab. Joanna Stadnik prof. nadzw. – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

3. recenzent Komisji – prof. dr hab. Ewa Flaczyk – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

4. recenzent Komisji – prof. dr hab. Marta Mitek – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

5. recenzent Komisji – dr hab. Radosław Kowalski – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

6. członek Komisji – dr hab. Radosław Bonikowski – Politechnika Łódzka

7. członek Komisji – prof. dr hab. Waldemar Gustaw – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

19 kwietnia 2018 r.

Powiadomienie przez Dziekana Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ww. osób o powołaniu ich w skład Komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr Urszuli Złotek oraz przekazanie dokumentacji sprawy

24 maja 2018 r.

Wpłynięcie recenzji sporządzonej przez dr hab. Radosława Kowalskiego

28 maja 2018 r.

Wpłynięcie recenzji sporządzonej przez prof. dr hab. Ewę Flaczyk

28 maja 2018 r.

Wpłynięcie recenzji sporządzonej przez prof. dr hab. Martę Mitek

22 czerwca 2018 r.

Posiedzenie Komisji habilitacyjnej w pełnym składzie i podjęcie uchwały o jednomyślnie pozytywnym zaopiniowaniu wniosku o nadanie dr Urszuli Złotek stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie technologia żywności i żywienia

22 czerwca 2018 r.

Przekazanie Dziekanowi Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie dokumentacji postępowania habilitacyjnego: recenzji osiągnięć naukowych, protokołu z posiedzenia Komisji habilitacyjnej, uchwały Komisji, uzasadnienia do uchwały i harmonogramu prac Komisji

26 czerwca 2018 r.

Podjęcie przez Radę Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie  uchwały o nadaniu dr Urszuli Złotek stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie technologia żywności i żywienia

 

DOKUMENTY: