Ochrona środowiska,
studia stacjonarne II stopnia

SEMESTR I

Produktywność i eksploatacja biocenoz
Biobezpieczeństwo
Statystyka i modelowanie środowiska
Projektowanie obszarów chronionych
Bioanalityka
Zarządzanie zasobami wód /Water resources menagmen
Przedmiot do wyboru 1 – Środowisko a jakość żywności
Przedmiot do wyboru 1 – Normalizacja i certyfikacja
Język obcy-specjalistyczny – angielski
Język obcy-specjalistyczny – francuski
Język obcy-specjalistyczny – niemiecki
Język obcy-specjalistyczny – rosyjski
Przedmiot do wyboru 2 – Produkcja zwierzęca na obszarach chronionych
Przedmiot do wyboru 2 – Rodzime populacje zwierząt a środowisko

SEMESTR II

Ekotoksykologia
Różnorodność siedlisk i ekosystemów
Inżynieria środowiska
Systemy informacji przestrzennej w ochronie środowiska
Gatunki inwazyjne i obce
Zarządzanie obszarami Natura 2000
Seminarium dyplomowe 1
Przedmiot humanistyczny 1 – Savoir-vivre
Przedmiot humanistyczny 1- Bioetyka
Przedmiot do wyboru 3 – Audyt środowiskowy
Przedmiot do wyboru 3 – Waloryzacja środowiska
Przedmiot do wyboru 4 – Ekologia pszczołowatych
Przedmiot do wyboru 4 – Pszczołowate w agrocenozach

SEMESTR III

Polityka ochrony środowiska
Zarządzanie zasobami torfowisk
Ekologia i ochrona wód płynących
Rybactwo a ochrona wód
Seminarium dyplomowe 2
Przedmiot humanistyczny 2 – Coaching
Przedmiot humanistyczny 2 – Komunikacja medialna
Etyka zawodowa
Przedmiot do wyboru 5 – Funkcjonowanie i ochrona mokradeł
Przedmiot do wyboru 5 – Ekosystemy wodne świata
Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy