Ochrona środowiska studia stacjonarne I stopnia

SEMESTR I

Biologia – Zoologia
Biologia – Botanika
Chemia z elementami inżynierii procesowej
Fizyka
Meteorologia i klimatologia
Technologie informacyjne w ochr. środ.
Propedeutyka ochrony środowiska
Przedmiot humanistyczny (h) – BLOK A – Komunikacja społeczna
Przedmiot humanistyczny (h) – BLOK A – Nowoczesne techniki kształcenia
Przedmiot humanistyczny (h) – BLOK B – Podstawy public relations
Przedmiot humanistyczny (h) – BLOK B – Komunikacja interpersonalna
Przedmiot humanistyczny – BLOK C – Etyka ekologiczna
Przedmiot humanistyczny – BLOK C – Estetyka środowiska
Matematyka
Wychowanie fizyczne 1

SEMESTR II

Podstawy analityki w ochronie środowiska
Mikrobiologia
Podstawy technologii ochrony środowiska
Monitoring środowiska
Ochrona przyrody
Ekologia ogólna
Hydrologia
BHP i Ergonomia
Język obcy 1 – angielski
Język obcy 1 – francuski
Język obcy 1 – niemiecki
Język obcy 1 – rosyjski
Wychowanie fizyczne 2

SEMESTR III

Genetyka środowiskowa
Geologia, geomorfologia i gleboznawstwo
Biochemia
Grafika inżynierska
Technologie bioenergetyczne
Higiena środowiska
Język obcy 2 – angielski
Język obcy 2 – francuski
Język obcy 2 – niemiecki
Język obcy 2 – rosyjski
Przedmiot do wyboru 1 – Bioindykacja
Przedmiot do wyboru 1 – Monitoring populacji

SEMESTR IV

Siedliskoznawstwo
Zrównoważony rozwój
Techniki ochrony i odnowy ekosystemów lądowych
Hydrobiologia
Podstawy toksykologii
Ocena oddziaływania inwestycji na środowisko
Język obcy 3 – angielski
Język obcy 3 – francuski
Język obcy 3 – niemiecki
Język obcy 3 – rosyjski
Przedmiot do wyboru 2 – Chemizacja środowiska
Przedmiot do wyboru 2 – Metale ciężkie w środowisku

SEMESTR V

Funkcjonowanie obszarów Natura 2000
Leśnictwo i łowiectwo
Ochrona zasobów genetycznych
Techniki komputerowe w ochronie środowiska
Ekonomika ochrony środowiska
Przedmiot do wyboru 3 – Biologia molekularna
Przedmiot do wyboru 3 – Mutageneza środowiskowa
Przedmiot do wyboru 4 – Różnorodność biologiczna
Przedmiot do wyboru 4 – Ekologia krajobrazu
Przedmiot do wyboru 5 – Proekologiczne technologie produkcji
Przedmiot do wyboru 5 – Rolnicze zanieczyszczenia środowiska
Przedmiot do wyboru 6 – Ekologia małych zbiorników wodnych
Przedmiot do wyboru 6 – Rekreacyjne użytkowanie wód

SEMESTR VI

Ochrona powietrza
Techniki ochrony i odnowy ekosystemów wodnych
Teledetekcja i GIS
Praktyka zawodowa – 4 tygodnie
Seminarium dyplomowe 1 (w tym 2 godz. metodyki wyszukiwania informacji naukowych)
Przedmiot do wyboru 7 – Ornitologia
Przedmiot do wyboru 7 – Ekologia kręgowców
Przedmiot do wyboru 8 – Biologia sanitarna
Przedmiot do wyboru 8 – Technologie utylizacji ścieków i odpadów
Przedmiot do wyboru 9 – Usługi ekosystemowe
Przedmiot do wyboru 9 – Standardy i wskaźniki jakości środowiska
Przedmiot do wyboru 10 – Biocenozy techniczne
Przedmiot do wyboru 10 – Ekologia mikroorganizmów wodnych

SEMESTR VII

Ochrona własności intelektualnej
Przedmiot do wyboru 11 – Zarządzanie zasobami środowiska
Przedmiot do wyboru 11 – Programy rolno – środowiskowe i doradztwo ekologiczne
Prawo w ochronie środowiska
Środowiskowe skutki zmian klimatu
Antropogeniczne zanieczyszczenia środowiska
Seminarium dyplomowe 2
Przedmiot do wyboru 12 – Studia ekologiczno – krajobrazowe
Przedmiot do wyboru 12 – Studia architektoniczno – krajobrazowe
Przedmiot do wyboru 13 – Ekologiczna produkcja żywności
Przedmiot do wyboru 13 – Analiza instrumentalna
Projekt inżynierski i egz. dypl.