Ochrona środowiska,
studia niestacjonarne II stopnia

SEMESTR I

Produktywność i eksploatacja biocenoz
Biobezpieczeństwo
Statystyka i modelowanie środowiska
Projektowanie obszarów chronionych
Bioanalityka
Zarządzanie zasobami wód /Water resources menagment
Przedmiot do wyboru 1 – Środowisko a jakość żywności
Przedmiot do wyboru 1 – Normalizacja i certyfikacja

SEMESTR II

Ekotoksykologia
Różnorodność siedlisk i ekosystemów
Inżynieria środowiskowa
Przedmiot do wyboru 2 – Produkcja zwierzęca na obszarach chronionych
Przedmiot do wyboru 2 – Rodzime populacje zwierząt a środowisko
Przedmiot do wyboru 3 – Audyt środowiskowy
Przedmiot do wyboru 3 – Waloryzacja środowiska
Gatunki inwazyjne i obce
Przedmiot humanistyczny 1 – Savoir-vivre
Przedmiot humanistyczny 1 – Bioetyka

SEMESTR III

Rybactwo a ochrona wód
Zarządzanie zasobami torfowisk
Zarządzanie obszarami Natura 2000
Ekologia i ochrona wód płynących
Seminarium dyplomowe 1
Przedmiot do wyboru 4 – Ekologia pszczołowatych
Przedmiot do wyboru 4 – Pszczołowate w agrocenozach
Przedmiot humanistyczny 2 – Coaching
Przedmiot humanistyczny 2 – Komunikacja medialna
Język obcy-specjalistyczny – angielski
Język obcy-specjalistyczny – francuski
Język obcy-specjalistyczny – niemiecki
Język obcy-specjalistyczny – rosyjski