Zmiany organizacyjne

W związku z Zarządzeniem nr 72 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 8 lipca 2021 r.:

  • Likwiduje się Zakład Chłodnictwa i Energetyki Przemysłu Spożywczego funkcjonujący w strukturze Katedry Biologicznych Podstaw Technologii Żywności
    i Pasz.
  • Likwiduje się Pracownię Inżynierii Materiałowej funkcjonującą w strukturze Katedry Podstaw Techniki.
  • Laboratorium Analityki Wód i Ścieków funkcjonujące w strukturze Katedry Inżynierii Środowiska i Geodezji przekształca się w Zakład Wodociągów i Kanalizacji symbol literowy TZŚ.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 września 2021 r.