Katedra Inżynierii Środowiska i Geodezji

Katedra korzysta z oprogramowania ZWCAD Classic

 • Realizowane przedmioty

  Przedmioty realizowane na kierunku geodezja i kartografia:

  • wprowadzenie do geomatyki,
  • podstawy produkcji rolnej i leśnej,
  • instrumentoznawstwo,
  • informatyka w geodezji,
  • technologia informacyjna,
  • geodezyjne pomiary szczegółowe,
  • kartografia,
  • rachunek wyrównawczy,
  • systemy odniesienia i układy współrzędnych,
  • urządzenia wodno-melioracyjne,
  • fotogrametria i teledetekcja,
  • geodezja satelitarna,
  • inżynieria środowiska,
  • ochrona środowiska,
  • geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu,
  • geodezja wyższa i astronomia geodezyjna,
  • systemy informacji przestrzennej,
  • ekologia krajobrazu i gospodarka przestrzenna,
  • geodezyjne urządzanie terenów rolnych,
  • podstawy budownictwa ogólnego,
  • kataster nieruchomości,
  • podziały i rozgraniczenia,
  • teoria wyceny,
  • gospodarka nieruchomościami.

  Przedmioty realizowane na kierunku inżynieria środowiska:

  • rysunek techniczny i geometria wykreślna,
  • geodezja i kartografia,
  • hydrologia i hydrogeologia,
  • zarządzanie środowiskiem,
  • gospodarka wodna i ochrona wód,
  • prawo budowlane,
  • prawo ochrony środowiska,
  • podstawy budownictwa ogólnego,
  • zagospodarowanie wód opadowych,
  • degradacja i rekultywacja zbiorników wodnych,
  • technologie ekoenergetyczne,
  • niekonwencjonalne źródła energii,
  • technologia wody i ścieków,
  • instalacje sanitarne,
  • wodociągi,
  • rekultywacja terenów zdegradowanych
  • techniki ochrony gleb przed erozją,
  • odwodnienia obiektów inżynierskich,
  • obiekty małej retencji,
  • melioracje,
  • kanalizacje,
  • podstawy technologii robót budowlanych,
  • oczyszczanie ścieków w obszarach wiejskich,
  • inżynieria rzeczna i ochrona przed powodzią,
  • budowle hydrotechniczne
  • abiotyczne źródła energii,
  • ocena surowców energetycznych,
  • kosztorysowanie obiektów inżynierskich,
  • projektowanie sieci i instalacji wodociągowych,
  • urządzenia do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków,
  • produkcja roślin energetycznych,
  • przeciwdziałanie skutkom suszy,
  • nawodnienia,
  • zrównoważony rozwój i zapewnienie jakości,
  • ekofilozofia i zagrożenia biosfery,
  • przyrodnicze wykorzystanie ścieków, 
  • energetyczne wykorzystanie odpadów,
  • prawo w gospodarce odpadami,
  • prawo w energetyce,
  • projektowanie sieci i instalacji kanalizacyjnych,
  • oczyszczanie ścieków przemysłowych,
  • zagospodarowanie osadów ściekowych, 
  • eksploatacja systemów sanitarnych, 

   Przedmioty realizowane na kierunku ekoenergetyka:

  • podstawy geodezji i kartografii
  • uprawa roślin energetycznych
  • technologia produkcji roślin energetycznych
  • prawo w zakresie OZE
  • roślinne surowce energetyczne
  • ocena przydatności biomasy na cele energetyczne

  Przedmioty realizowane na kierunku transport:

  • gospodarka wodno-ściekowa w infrastrukturze transportowej,
  • geomatyka w transporcie,
  • ochrona środowiska w transporcie,
  • budownictwo drogowe.

  Przedmioty realizowane na kierunku technika rolnicza i leśna:

  • produkcja rolnicza i leśna,
  • energetyczne wykorzystanie odpadów
  • funkcjonowanie ekosystemów,
  • planowanie infrastruktury technicznej obszarów wiejskich,
  • systemy informacji przestrzennej.

  Przedmioty realizowane na kierunku ochrona środowiska

  • geodezja i kartografia,
  • teledetekcja i GIS,
  • sozotechnika,
  • oczyszczanie ścieków.

  Przedmioty realizowane na kierunku inżynieria bezpieczeństwa

  • inżynieria bezpieczeństwa systemów gospodarki wodnej,
  • niezawodność systemów gospodarki wodno-ściekowej,
  • zarządzanie środowiskiem.

  Przedmioty realizowane na kierunku architektura krajobrazu:

  • geometria wykreślna,
  • geodezja,
  • budownictwo, materiałoznawstwo i instalacje budowlane.

  Przedmioty realizowane na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji

  • ekologia i zarządzanie środowiskowe,
  • budownictwo i prawo budowlane.

  Przedmioty realizowane na kierunku inżynieria chemiczna i procesowa

  • inżynieria środowiska.
 • Tematyka prac dyplomowych inżynierskich realizowanych na kierunku geodezja i kartografia

  1. Wykorzystanie skaningu naziemnego w badaniach procesów geomorfologicznych, inwentaryzacji obiektów, wyznaczania objętości,
  2. Wykorzystanie metod fotogrametrycznych do tworzenia numerycznych modeli terenu, ortofotomap,
  3. Wykorzystanie metod teledetekcyjnych w badaniach środowiska przyrodniczego,
  4. Analizy przestrzenne wybranych zagadnień z zastosowaniem kartograficznej metody badań i narzędzi GIS,
  5. Opracowania kartograficzne z wykorzystaniem przestrzennych baz danych,
  6. Wykorzystanie geodezji satelitarnej (pomiary RTK/RTN, statyczne i inne pomiary GPS-GNSS,) do opracowania mapy sytuacyjno-wysokościowej, do celów projektowych, inwentaryzacyjnych,
  7. Technologia budowy sieci aerotriangulacji cyfrowej ze zdjęć lotniczych bezzałogowych,
  8. Geodezyjna obsługa i inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych,
  9. Geodezyjna inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu,
  10. Projektowanie osnów realizacyjnych,
  11. Bazy danych ewidencji gruntów i budynków,
  12. Prace urządzeniowo rolne w przestrzeni rolniczej,
  13. Racjonalizacja użytkowania gruntów w przestrzeni rolniczej dla potrzeb prac urządzeniowo rolnych,
  14. Podziały, rozgraniczenia, wznawianie granic nieruchomości, zagadnienia prawno-geodezyjne,
  15. Wycena nieruchomości. Opłaty adiacenckie i planistyczne.
 • Tematyka prac dyplomowych inżynierskich realizowanych na kierunku inżynieria środowiska

  1. Projekt budowy przydomowej hybrydowej oczyszczalni ścieków (z osadem czynnym złożem biologicznym),
  2. Projekt budowy hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni ścieków
  3. Koncepcja budowy instalacji do zagospodarowania wód opadowych w obiektach użyteczności publicznej i gospodarstwach indywidualnych,
  4. Projekt modernizacji wybranej oczyszczalni ścieków,
  5. Projekt instalacji do odwadniania osadów z małej oczyszczalni ścieków,
  6. Projekt budowy systemu oczyszczania ścieków dla budynków mieszkalnych i obiektów użyteczności publicznej.
  7. Koncepcja budowy biogazowni rolniczej,
  8. Projekt energetycznego wykorzystania odpadów,
  9. Koncepcja budowy małej elektrowni wodnej,
  10. Koncepcja zagospodarowania masy pofermentacyjnej z biogazowni rolniczej,
  11. Koncepcja budowy deszczowni ruchomej dla gospodarstwa rolnego,
  12. Projekt budowy lub modernizacji drogi gruntowej wybranej wsi,
  13. Projekt budowy jazu ruchomego na wybranej rzece,
  14. Projekt zagospodarowania przeciwerozyjnego wybranej doliny rzecznej (wąwozu),
  15. Projekt umocnienia skarpy w krajobrazie zurbanizowanym.
 • Tematyka prac dyplomowych magisterskich realizowanych na kierunku inżynieria środowiska

  1. Gospodarka wodno-ściekowa w wybranej gminie,
  2. Skuteczność usuwania zanieczyszczeń ze ścieków w oczyszczalniach gruntowo-roślinnych na przykładzie wybranego obiektu,
  3. Skuteczność usuwania zanieczyszczeń w przydomowych oczyszczalniach ścieków na przykładzie wybranego obiektu,
  4. Skuteczność odwadniania i unieszkodliwiania osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków,
  5. Skuteczność oczyszczania ścieków i przeróbki osadów ściekowych na przykładzie wybranej oczyszczalni komunalnej,
  6. Analiza funkcjonowania małej elektrowni wodnej na wybranej rzece,
  7. Analiza funkcjonowania obwałowań przeciwpowodziowych na wybranej rzece,
  8. Produkcyjność roślin energetycznych w hybrydowych, gruntowo-roślinnych oczyszczalniach ścieków,
  9. Ocena skutków środowiskowych energetycznego wykorzystania biomasy,
  10. Przydatność do wykorzystania energetycznego biomasy wybranych gatunków roślin,
  11. Czynniki warunkujące wybór lokalizacji biogazowni rolniczej. 
 • Tematyka prac dyplomowych inżynierskich realizowanych na kierunku zarządzenie i inżynieria produkcji

  1. Przegląd środowiskowy w programowaniu ochrony środowiska na przykładzie wybranej jednostki organizacyjnej,
  2. Opracowanie deklaracji środowiskowej wybranej jednostki organizacyjnej,
  3. Analiza cyklu życia produktu z uwzględnieniem aspektów środowiskowych,
  4. Racjonalizacja systemu zarządzania gospodarką odpadami w wybranej jednostce organizacyjnej,
  5. Optymalizacja systemu zarządzania gospodarką wodno-ściekową w wybranej jednostce organizacyjnej.
 • Główne kierunki badań

  Gospodarka wodno-ściekowa

  Wdrażanie i badania różnych rozwiązań technologicznych przydomowych oraz zbiorowych oczyszczalni ścieków, efektywność usuwania zanieczyszczeń w hybrydowych systemach hydrofitowych, głównie gruntowo-roślinnych, odwadnianie i unieszkodliwianie osadów ściekowych w systemach hydrofitowych, badania funkcjonowania oczyszczalni ścieków na terenach chronionych, zastosowanie i badania P-filtrów do usuwania fosforu z wód i ścieków

  Gospodarka wodna i kształtowanie zasobów wodnych

  Natężenie erozji wodnej, techniki i skuteczność ochrony przed erozją, kształtowanie małej retencji, systemy zagospodarowania wód opadowych, zagospodarowanie zdegradowanych dolin rzecznych zmeliorowanych.

  Ekoenergetyka

  Energetyczne wykorzystanie roślin z hydrofitowych oczyszczalni ścieków, badania potencjału poszczególnych odnawialnych źródeł energii w ujęciu regionalnym, lokalizacja biogazowni rolniczych, ocena zasobów substratów i ich wydajności biogazowej, analizy możliwości zagospodarowania pofermentu z biogazowni rolniczych, ocena parametrów energetycznych różnych rodzajów biomasy, zalecenia uprawowe roślin energetycznych.

  Geodezja i kartografia

  Monitoring współczesnych procesów geomorfologicznych metodami geodezyjnymi (fotogrametria, naziemny skaning  laserowy, GNSS), analiza rozdrobnienia i zmian struktury użytkowania gruntów, analiza przestrzennego zróżnicowania cen nieruchomości, organizacyjno-gospodarcze i przyrodnicze skutki scalenia, wykorzystanie źródeł kartograficznych w badaniach zmian środowiska, mapy i szkice mentalne – wykorzystanie i analiza. Analiza technicznych i prawnych aspektów związanych z podziałem i rozgraniczeniem nieruchomości. Praktyczne wykorzystanie elementów statystyki matematycznej do badania rynku nieruchomości. Kartograficzna metoda badań

 • Projekty badawcze

  • 1998-2000 – Projekt badawczy KBN nr 5 P06H 02715 „Analiza efektywności oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych na złożach gruntowo-roślinnych”.
  • 2002-2004 – Projekt badawczy KBN nr 3 P06S 058 23 – „Analiza funkcjonowania małych oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich oraz próby zwiększania ich skuteczności działania w aspekcie ochrony środowiska przyrodniczego”.
  • 2003-2005 – Projekt badawczy KBN nr 3 P06S 026 25, „Rola małych zbiorników wodnych i roślinności w ochronie środowiska glebowego i wodnego”.
  • 2007-2010. Projekt badawczy MNiSW nr NN523 3495 33 pt. „Optymalizacja procesów usuwania zanieczyszczeń w małych oczyszczalniach ścieków w warunkach modelowych i terenowych”.
  • 2010-2013. Projekt badawczy MNiSW nr NN313 439239 pt. „Zmiany ilości i jakości wody w wyniku zawadniania na obiektach melioracyjnych Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego”.
  • 2010-2013. Projekt badawczy MNiSW nr NN313 447939 pt. „System kształtowania mikroklimatu w budynkach dla bydła”.
  • 2010-2013. Projekt badawczy MNiSW nr NN 305 411338 pt. „Przydatność sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) do rekultywacji gruntów zdegradowanych wieloczynnikowo, w tym imisjami azotowymi”.
  • 2015-2016. Projekt badawczy NCIBR nr HKP/PB-IS/11/Z pt. „Budowa poleskiej sieci biogazowej w oparciu o model społecznej partycypacji mieszkańców”.
  • 2017. Projekt międzynarodowy AT GUT 032388 – Assessment of Biogas Production Risks in the Baltic Sea Region from the Perspective of Management of Nutrient Matter. Partners of the project: Aalto University (Finland), Gdansk Technical University (Poland), Chalmers Technical University (Sweden), Estonian Biogas Association, The University of Aarhus (Denmark), the Riga Technical University. Projekt finansowany przez John Nurminen Foundation. Acronym: ToR Biogas.
  • 2018-2019. Projekt naukowy MNISW z zakresu działalności upowszechniającej naukę nr 783/P-DUN/2018 (2018-2019) pt. „Organizacja I Międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Ecological and Environmental Engineering”, Kraków 26-29 czerwca 2018 r.” realizowany w ramach zadania: Organizowanie lub udział w przedsięwzięciach upowszechniających, promujących i popularyzujących osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne w kraju lub za granicą.
  • 2018-2020. Projekt naukowy Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) nr PPI/APM/2018/1/00012/U/001, pt. „Organizacja IX Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej pt. Environmental Engineering, Photogrammetry, Geoinformatics – Modern Technologies and Development Perspectives”, 17-20.09.2019 Lublin, Poland, realizowany w ramach programu Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe.
 • Tematy badawczo-wdrożeniowe

  • 2011. Temat nr TKD/U/9 pt. „Wykonanie założeń merytorycznych do projektu budowy gruntowo-roślinnej oczyszczalni ścieków dla budynku mieszkalnego w miejscowości Skorczyce (gmina Urzędów) oraz nadzoru naukowego nad instalacją i funkcjonowaniem tego obiektu w 2011 r.” zlecony przez Urząd Gminy w Urzędowie.
  • 2012-2013. Temat nr TKD/U/21pt. „Przeprowadzenie prac badawczych w celu opracowania technologii przydomowej hybrydowej oczyszczalni ścieków zintegrowanej z instalacją do odwadniania osadów i systemem odprowadzania ścieków do gruntu” zrealizowany w ramach RPO dla woj. lubelskiego na lata 2007 – 2013
   i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wykonany na zlecenie Zakładu Wyrobów Betonowych Wojciech Trykacz
   I Oś Priorytetowa, Działanie 1.6, Schemat A RPO WL 2007-2013, Nr konkursu 03/RPOWL/1.6A/2012.
  • 2012-2013.Temat nr TKD/U/50 pt. „Wykorzystanie preparatu ProBio Emów do odwadniania i unieszkodliwiania osadów ściekowych z oczyszczalni przydomowych oraz przetwarzania ich na nawóz mineralno-organiczny” wykonany w ramach projektu Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy B+R na zlecenie Departamentu Gospodarki
   i Innowacji Urzędu Marszałkowskiego woj. lubelskiego. Projekt zrealizowany we współpracy z firmą EM-Farming Podstawka Sebastian.
  • 2012-2013. Temat nr TKD/U/51 pt. „Wpływ kompozycji pożytecznych mikroorganizmów ProBio Emów w rekultywacji wód powierzchniowych” wykonany
   w ramach projektu Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy B+R na zlecenie Departamentu Gospodarki i InnowacjiUrzędu Marszałkowskiego woj. lubelskiego. Projekt zrealizowany we współpracy z firmą EM-Farming Podstawka Sebastian.
  • 2013. Temat nr TKD/U/38 pt. „Wykonanie koncepcji instalacji do gromadzenia i wykorzystania wód opadowych w budynkach na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego wraz ze wstępnym szacunkiem kosztów” wykonanyna zlecenie Roztoczańskiego Parku Narodowego.
  • 2013. Temat nr TKD/U/39pt. „Wykonanie koncepcji budowy hybrydowych hydrofitowych oczyszczalni ścieków na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego” wykonanyna zlecenie Roztoczańskiego Parku Narodowego.
  • 2013-2014. Temat nr TKD/U/47pt. „Wykonanie nadzoru naukowego (autorskiego) nad instalacją i rozruchem hybrydowej gruntowo-roślinnej oczyszczalni ścieków
   w Popkowicach” wykonany na zlecenie Urzędu gminy w Urzędowie.
  • 2013. Temat nr TKD/U/52pt. „Opracowanie założeń merytorycznych do projektu budowy gruntowo – roślinnej oczyszczalni w Popkowicach (gmina Urzędów)” wykonany na zlecenie firmy PROJAD – Jerzy Robert Adamczyk z Lublina.
  • 2014. Temat nr TKD/U/67pt. „Wykonanie nadzoru naukowego (autorskiego) oraz inwestorskiego (budowlanego) nad wdrożeniem: 1) Koncepcji budowy hybrydowych hydrofitowych oczyszczalni ścieków na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego, 2) Koncepcji budowy instalacji do wykorzystania wód opadowych w Dyrekcji Roztoczańskiego Parku Narodowego” wykonany na zlecenie Roztoczańskiego Parku Narodowego.
  • 2014. Temat nr TKD/U-70pt. „Wykonanie koncepcji budowy hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni ścieków dla Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego Poleskiego Parku Narodowego w Załuczu Starym” wykonany na zlecenie Poleskiego Parku Narodowego.
  • 2014. Temat nr TKD/U-61pt. „Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dotyczącego uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w trzech osadach leśnych na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego” wykonany na zlecenie Roztoczańskiego Parku Narodowego.
  • 2015. Temat nr TKD/U-82pt.Program funkcjonalno-użytkowy dotyczącybudowy hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni ścieków dla Ośrodka Dydaktyczno – Muzealnego Poleskiego Parku Narodowego w Starym Załuczu wraz z kosztorysem” wykonany na zlecenie Poleskiego Parku Narodowego.
  • 2015. Temat nr TKD/U-92pt. „Wykonanie badań wpływu zanieczyszczeń antropogenicznych na jakość wód powierzchniowych i podziemnych w zlewni jeziora Białka koło Parczewa w 2015 roku”wykonany na zlecenie Urzędu gminy w Dębowej Kłodzie. 
  • 2015. Temat nr TKD/U-94 pt. Wykonanie koncepcji budowy hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni ścieków przy Zespole Szkół w Poizdowie (gmina Kock)” wykonany na zlecenie firmy Sanitmal inż. Arkadiusz Malik.
  • 2015. Temat nr TKD/U-99pt. „Ekspertyza dotycząca funkcjonowania przydomowej oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym na działce nr 377 w miejscowości Wytyczno (gmina Urszulin)” wykonany na zlecenie Urzędu gminy w Urszulinie.
  • 2015. Temat nr TKD/U-100pt. „Wykonanie koncepcji budowy hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Białka – gmina Dębowa Kłoda oraz nadzór nad jej wdrożeniem”wykonany na zlecenie Urzędu gminy w Dębowej Kłodzie.
  • 2015. Temat nr TKD/U-122pt. „Wykonanie koncepcji budowy hybrydowego hydrofitowego systemu oczyszczania pofermentu z małej biogazowni dla Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie”wykonany na zlecenie firmy eGmina, Infrastruktura, Energetyka Sp. s o.o.
  • 2015. Temat nr TKD/OŚ/27 – Publikacja prac naukowych z konferencji pt. Innowacyjne technologie w gospodarce wodnej i wodno-ściekowej dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.
  • 2015. Temat nr TKD/OŚ/28/2015 – Monitoring funkcjonowania hybrydowych oczyszczalni ścieków w osadach leśnych na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. 
  • 2015/2016. Temat nr TKD/U-127pt. „Wykonanie koncepcji budowy hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Moniaki (gmina Urzędów)” wykonany na zlecenie firmy Sanitmal inż. Arkadiusz Malik.2016. Temat nr TKD/U-142 pt. „Wykonanie ekspertyzy dotyczącej ubytków wody w układzie wodnym podczas jego pracy na terenie Ogrodu Saskiego w Lublinie” wykonany na zlecenie firmy HEN-BUD Spółka z o.o.
  • 2016. Temat nr TKD/OŚ/29/2016 – Monitoring funkcjonowania hybrydowych hydrofitowych oczyszczalni ścieków w osadach leśnych na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.
  • 2016. Temat nr TKD/KONF/30 – Publikacja prac naukowych z konferencji pt. Współczesne problemy geodezji i ochrony środowiska dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.
  • 2016. Temat nr TKD/OŚ/32 – Założenie pokazowo-doświadczalnej plantacji wieloletnich roślin ciepłolubnych, w ramach projektu „Razem dla klimatu” nr 534/2015/Wn-50/EE-EE-D, Temat zlecony przez FDPA (Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa) i dofinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
  • 2017. Temat nr TKD/OŚ/29/2017 – Monitorowanie funkcjonowania hybrydowych hydrofitowych oczyszczalni ścieków na terenie Poleskiego i Roztoczańskiego Parku Narodowego w 2017 r. dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.
  • 2017. Temat nr TKD/OŚ/36/2017 – Publikacja prac naukowych z konferencji pt. Innowacje w inżynierii kształtowania środowiska i geodezji dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.
  • 2017. Temat nr TKD/U-236 – Opracowanie koncepcji budowy hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni ścieków wraz z kosztorysem dla małego osiedla przy ul. Pałacowej we wsi Góra na terenie gminy Wieliszew. Projekt wykonany na zlecenie Urzędu gminy Wieliszew.
  • 2017. Temat nr TKD/U-243 – Opracowanie koncepcji budowy hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni ścieków dla Zespołu Szkół w Kocudzy. Projekt wykonany na zlecenie Zespołu Szkół w Kocudzy, gmina Dzwola.
  • 2018. Temat nr TKD/OŚ/37/2018 – Badania nad optymalizacją funkcjonowania przydomowych oczyszczalni ścieków przy osadach leśnych na obszarze Roztoczańskiego i Poleskiego Parku Narodowego dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.
  • 2018. Temat nr TKD/OŚ/38/2018 – Ocena przydatności miskanta olbrzymiego (Miscanthus x giganteus) do zakładania ochronnych pasów przeciwerozyjnych i energetycznego zagospodarowania jego biomasy dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.
 • Monografie

  • Jóźwiakowski K. 2012. Badania skuteczności oczyszczania ścieków w wybranych systemach gruntowo-roślinnych.Monografia. Rozprawa habilitacyjna. Infrastruktura
   i Ekologia Terenów Wiejskich, s. 232. 
  • Głuski T., Kryjak A. 2012. Studnie w krajobrazie kulturowym Lubelszczyzny. Monografia. Towarzystwo Wydawnictw Naukowych Libropolis. s. 118. 
  • Dorozhynskyy O., Tukaj R., Obroślak R., Mazur A. 2014. Fotogrametria obrazów cyfrowych. Towarzystwo Wydawnictw Naukowych Libropolis, s. 88. 
  • Dorozhynskyy O., Tukaj R., Obroślak R., Mazur A. 2014. Technologie fotogrametrii cyfrowej. Towarzystwo Wydawnictw Naukowych Libropolis, s. 117. 
  • Bojanowska M., Brodowska M. S., Brodowski R., Jackowska I., Pabich M., Paszko T., Słowik T., Szyszlak-Bargłowicz J., Zając G. 2014. Antropogeniczne zmiany w środowisku. Towarzystwo Wydawnictw Naukowych Libropolis, s. 129. 
  • Ćwiąkała P., Gabryszuk J., Krawczyk K., Krzyżek R., Leń P., Oleniacz G., Puniach E., Siejka Z., Wójcik-Leń J.. 2015. Technologia GNSS i jej zastosowanie w pomiarach realizacyjnych i kontrolnych. Wyd. Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna z siedzibą w Rzeszowie, s. 138. 
  • Balawejder M., Bielska A., Gniadek J., Król Ż, Kupidura A., Leń P., Oleniacz G., Sobolewska-Mikulska K., Turek A. 2015. Scalenia gruntów determinantem wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. Wyd. Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna z siedzibą w Rzeszowie, s. 128. 
  • Kowalczyk-Juśko A., Szymańska M. 2015.Poferment nawozem dla rolnictwa. Monografia. Wyd. Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, s. 64. 
  • Cebula J., Bohdziewicz J., Kowalczyk-Juśko A., Piotrowski K., Dudek A. 2015.Ziemniaki i ich odpady w wytwarzaniu biogazu. Monografia. Wydawnictwo Instytutu Maszyn Przepływowych PAN, s.65.
  • Bielińska E. J., Brodowski R., Futa B., Kitta W., Kłos A., Kopron H., Korniłłowicz-Kowalska T., Listosz A., Micek A., Pytka A., Urban D, Węgorek T., Wyrykowski G. 2015. Wzrost i rozwój młodników sosnowych (Pinus sylvestris L.) na gruntach zdegradowanych przy Zakładach Azotowych „Puławy” S.A. Pod red. T. Węgorka i E.J. Bielińskiej. Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, s. 160.
  • Bednarek A., Bugajski P., Chróst R. J., Gajewska M., Jóźwiakowski K., Kołecka K., Kowalczyk-Juśko A., Mioduszewski W., Pietraszek P, Pijanowski J.M., Siuda W., Siwiec T, Zalewski M. 2017. Ochrona i kształtowanie zasobów wodnych na terenach wiejskich. Red. Jóźwiakowski K., Siuda W. Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa z Warszawy, Wyd. S-PRINT 2 sp. z o.o. Katowice, ISBN: 978-83-940864-9-7, s. 127.
  • Cymerman J, Cymerman W, Trystuła A. Geodezyjno-prawne i finansowe aspekty wybranych problemów gospodarowania przestrzenią. 2017 [aut.] Warszawa, texter, 138 s, il. Bibliogr, 978-83-7790-492-3.
 • Patenty i wzory użytkowe

  • Patent nr 218897 pt. Instalacja do odwadniania osadów z dnia 19.06.2015 r. (Jóźwiakowski K.)
  • Wzór użytkowy nr W 118755 pt. Przydomowa oczyszczalnia ścieków z dnia 24.07.2015 r. (Jóźwiakowski K.)
  • Patentnr P-391798 – Sposób ochrony zbiorników wodnych przed eutrofizacją oraz urządzenie do ochrony zbiorników wodnych przed eutrofizacją z dnia 23.06.2016 r. (Czernaś K., Jóźwiakowski K., Mazur A., Goral R., Pawłowski L., Szymański K., Kotulska M., Zięba J., Podstawka S., Góźdź J.)
  • Patent nr P.413796 pt. Mobilna instalacja do oczyszczania ścieków i wód z fosforu z dnia 25.06.2020 r. (Jóźwiakowski K., Kufel R., Siwiec T., Baran S., Marczuk A., Pytka A., Gizińska M., Marzec M.)
  Zgłoszenia patentów i wzorów użytkowych
  • Zgłoszenie wzoru użytkowego Nr W-118321 z dnia 30.06.2009 r. Urządzenie do oczyszczania wody (Jóźwiakowski K., Czernaś K.)
  • Zgłoszenie patentowe Nr P-390143 z dnia 07.01.2010 r. Przydomowa oczyszczalnia ścieków (Jóźwiakowski K., Marzec M.)
  • Zgłoszenie patentowe Nr P-391798 z dnia 25.06.2010 r. Sposób ochrony zbiorników wodnych przed eutrofizacją (Czernaś K., Jóźwiakowski K., Mazur A., Goral R., Pawłowski L., Szymański K., Kotulska M. Zięba J., Podstawka S., Góźdź J.)
  • Zgłoszenie patentowe Nr P-413796 z dnia 02.09.2015 r. Mobilna instalacja do oczyszczania ścieków i wód z fosforu (Jóźwiakowski K., Kufel R., Siwiec T., Baran S., Marczuk A., Pytka A., Gizińska M., Marzec M.)
 • Zaplecze badawcze

  • Laboratorium Analityki Wód i Ścieków: fotometry: LF300, MPM2010, spektrofotometr PC Spectro, spektrofotometr Nanocolor VIS NVIS 0918, pehametry: CP315, PH204, termoreaktor CR4200 oraz AL 34, miernik wieloparametrowy Multi 340i, tlenomierz Oxi 538, szafy termostatyczne – 3 szt., suszarka laboratoryjna SLN 53 STD, mieszadło magnetyczne VELP, sterownik procesu chemicznego SPC 10 składający się 4 pomp perystaltycznych, czasowego regulatora przepływu, sondy tlenowej Oxyferm 120 i elektrody pH Easyferm 120, czujnika temperatury PT-100 Elmetron – stosowany do dozowania cieczy i utrzymania zadanych parametrów procesu (pH i stężenia tlenu) w roztworach, sterownik dozowania cieczy składający się 3 pomp perystaltycznych oraz czasowego regulatora przepływu, instalacja do badania skuteczności oczyszczania ścieków w złożach gruntowych, modyfikowanych, oraz inny drobny sprzęt laboratoryjny.
  • Laboratorium wielofunkcyjne: stanowisko kalorymetru KL-12, stanowisko przyrostomierza CODIMA PM-X, stanowiska i sprzęt do pomiaru podstawowych właściwości gleb.
  • Instrumentarium geodezyjne: tachimetry elektroniczne: GTS-255, ES-105, OS-103, TC 407, fototachimetr IS-301, skaner geodezyjny GLS-2000, tachimetr skanujący MS 50, zestawy odbiorników GNSS, odbiorniki GPS, teodolity Theo 020, Dahlta 010a, PZO T6A, niwelatory elektroniczne, laserowe i optyczne, dalmierze laserowe, inny drobny sprzęt geodezyjny.
  • Pracownia komputerowa:
   – Stacja fotogrametryczna z zainstalowanym oprogramowaniem: Photo Scan, Irfan View, Erdas Mapper, Erdas Imagine, Scan Master – 15 stanowisk z zainstalowanym oprogramowaniem: EWMapa (z kluczami pełnej funkcjonalności programu), Winkalk, MikroMap, MS Office, Norma STANDARD, ZWCAD;
 • Zorganizowane konferencje, sympozja, seminaria

  • 2004. Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Kształtowanie i ochrona środowiska terenów erodowanych”, Lublin – Olszanka, 16–18.09.2004 r.,
  • 2005. Konferencja naukowa pt. „Rekultywacja środowisk zdegradowanych”, Lublin – Janów Lubelski – Jeziórko – Machów – Piaseczno, 30–31.08.2005 r.,
  • 2008. Międzynarodowe seminarium: „Biotechnologia EM-FarmingTM w rewitalizacji środowiska przyrodniczego”, Lublin, 16.06.2008 r.
  • 2010. Konferencja naukowa pt. „Ochrona i kształtowania środowiska przyrodniczego na terenach wiejskich”, Lublin – Urszulin, 21-22.06.2010 r.
  • 2011. Konferencja naukowo-techniczna pt. „Możliwości rozwoju infrastruktury wodno-ściekowej w aspekcie ramowej dyrektywy wodnej UE”, Lublin – Urszulin – Jastków,
   22-23.09.2011 r.
  • 2012. Konferencja naukowo-techniczna pt. „Rozwój infrastruktury sanitarnej i energetycznej na terenach wiejskich”, Lublin – Urzędów – Borki, 12-14.09.2012 r.
  • 2012. Konferencja naukowo-techniczna pt. „Inżynieria, kształtowanie i ochrona środowiska, Lublin – Urszulin, 11-12.10.2012 r.
  • 2013. Konferencja naukowo-techniczna pt. „Innowacyjne technologie w inżynierii i kształtowaniu środowiska”, Lublin – Dolina Bugu – Gmina Ruda Huta, 27-29.06.2013 r.
  • 2013. Konferencja naukowo-techniczna pt. „Ekologiczne i inżynieryjne aspekty ochrony środowiska na terenach chronionych i cennych krajobrazowo”, Lublin – Roztoczański Park Narodowy, 11-13.09.2013 r.
  • 2015. Konferencja naukowo-techniczna pt. „Inżynieria, kształtowanie i ochrona środowiska”, Lublin – Urszulin, 18-20.05.2015 r.
  • 2015. Konferencja naukowo-techniczna pt. „Innowacyjne technologie w gospodarce wodnej i wodno-ściekowej”, Lublin – Zwierzyniec, 15-16.10.2015 r.
  • 2016. Konferencja naukowo-techniczna pt. „Współczesne problemy geodezji i ochrony środowiska”. Lublin. 19-20.05.2016 r.
  • 2016. Konferencja z cyklu Nowe tendencje w teorii i praktyce urządzania obszarów wiejskich pt. „Rozwój obszarów wiejskich – stan obecny i perspektywy”, Puławy – Lublin 20-22.06.2016 r.
  • 2016. Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna „IWA Specialist Conference on Wetland Systems for Water Pollution Control”, 04-09.09.2016 r. Gdańsk.
  • 2017. II Konferencja naukowo-techniczna pt. „Innowacje w inżynierii kształtowania środowiska i geodezji”, Białka, gm. Dębowa Kłoda, 22-24 maja 2017 r.
  • 2017. 8th International Scientific-Technical Conference on Environmental Monitoring, Photogrammetry, Geoinformatics – Modern Technologies and Development Perspectives, 14-16.09.2017, Lviv, Ukraine.
  • 2017. III Konferencja naukowo-techniczna pt. „Nowe kierunki badań w ochronie i kształtowaniu środowiska oraz w geodezji i gospodarce przestrzennej”, Lublin – Urszulin – Dębowa Kłoda, 9-11 października 2017 r.
  • 2018. III Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna pt. „Innowacje w geodezji i kartografii oraz gospodarce nieruchomościami”, Janów Lubelski, 6-8 czerwca 2018 r.
  • 2018. The First International scientific conference on. „Ecological and environmental engineering”, Kraków, 26-29 czerwca 2018 r.
  • 2018. IV Konferencja naukowo-techniczna pt. „Nowe kierunki badań w ochronie i kształtowaniu środowiska oraz geodezji i gospodarce przestrzennej”, Lublin – Zwierzyniec, 17-19 października 2018 r.
  • 2019. 9th International Scientific-Technical Conference „Environmental, Engineering, Photogrammetry, Geoinformatics – Modern Technologies and Development Perspectives, 17-20.09.2019, Lublin
 • Współpraca naukowa i wdrożeniowa

  Jednostki naukowe z zagranicy
  1. Narodowy Uniwersytet „Lvivska Politechnika”, Lviv, UKRAINE
  2. Polytechnic Institute of Beja, PORTUGAL
  3. The Institute of Agriculture and Food Research and Technology (IRTA), Catalonia, Barcelona, SPAIN
  4. Bülent Ecevit University,  the Department of Geomatics Engineering, ZonguldakTURKEY
  5. Technical University of Moldova, Chisinau, REPUBLIC OF MOLDOVA
  6. The Hochschule für Technik Stuttgart University of Applied Sciences, GERMANY
  7. Department of Hydraulic, Maritime and Environmental Engineering (DEHMA) of the Universitat Politècnica de Catalunya – BarcelonaTech (UPC), SPAIN
  8. Laboratory of Clean Utilization Technology for Renewable Energy, Ministry of Agriculture, College of Engineering, China Agricultural University, Beijing, CHINA
   
  Jednostki naukowe z Polski
  1. Instytut Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania Środowiska, Wydział Agrobioinżynierii, UP w Lublinie
  2. Katedra Energetyki i Pojazdów, Wydział Inżynierii Produkcji, UP w Lublinie
  3. Katedra Mikrobiologii Środowiskowej, Wydział Agrobioinżynierii, UP w Lublinie
  4. Zakład Mikrobiologii Przemysłowej, Instytutu Mikrobiologii i Biotechnologii, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, UMCS w Lublinie
  5. Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
  6. Laboratorium Ekotechnologii, Instytut Inżynierii Biosystemów, Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  7. Katedra Technologii Wody i Ścieków oraz Katedra Inżynierii Sanitarnej, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska
  8. Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska, Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Krakowska
  9. Zakład Inżynierii Środowiska, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie
  10. Górskie Centrum Badań i Wdrożeń w Tyliczu,Małopolski Ośrodek Badawczy w Krakowie, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach
  11. Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Lubelska
  12. Katedra Gospodarki Odpadami, Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji, Politechnika Koszalińska
  13. Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, SGGW w Warszawie
  14. Samodzielna Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi, Uniwersytet Opolski

   

  Jednostki samorządowe

  1. Urząd Miejski w Urzędowie – http://urzedow.pl/viewpage.php?page_id=8
  2. Urząd Gminy w Urszulinie – http://www.ug.urszulin.eu
  3. Urząd Gminy w Dębowej Kłodzie – http://debowakloda.pl
  4. Urząd Miejski w Kocku – http://kock.pl
  5. Urząd Gminy Wieliszew – http://www.wieliszew.pl
   
  Parki Narodowe
  1. Roztoczański Park Narodowy – http://roztoczanskipn.pl/pl/
  2. Poleski Park Narodowy – http://www.poleskipn.pl
   
  Przedsiębiorstwa
   
  1. Zakład Wyrobów Betonowych Wojciech Trykacz – http://www.trykacz.pl
  2. CERAMIKA KUFEL Robert Kufel – http://www.ceramika-kufel.pl/index.php?lang=pl&str=info
  3. Firma Sanitmal inż. Arkadiusz Malik
  4. MONT-SAN inż. Mirosław Zalewski – http://www.mont-san.pl

   

  Otoczenie społeczne i gospodarcze

  1. Firma R-G Projekt, Lublin,
  2. FDPA, Fundacja na Rzecz Polskiego Rolnictwa
 • 2018

  • Mucha Z., Wójcik W., Jóźwiakowski K., Gajewska M. 2018. Long-term operation of Kickuth-type constructed wetland applied to municipal wastewater treatment in temperate climate. Environmental Technology vol. 39, Iss. 9 s. 1133-1143.
  • Urban D., Tokarz E., Smal H., Jóźwiakowski K., Kowalczyk-Juśko A. 2018. Environmental traits determining plant species distribution in selected midforest bogs. Ecological Indicators vol. 89, s. 240-249.
  • Jóźwiakowski K., Bugajski P., Kurek K., Nunes de Carvalho M. F, Araújo Almeida M. A., Siwiec T., Borowski G., Czekała W., Dach J., Gajewska M. 2018. The efficiency and technological reliability of biogenic compounds removal during long-term operation of a one-stage subsurface horizontal flow constructed wetland. Separation and Purification Technology 202, s. 216-226.
  • Gajewska M, Skrzypiec, Jóźwiakowski K, Bugajski P. 2018. Kinetics of pollutants removal in hybrid treatment wetlands – Case study comparison. Ecological Engineering vol. 120, s. 222-229.
  • Listosz A., Kowalczyk-Juśko A., Jóźwiakowski K., Marzec M., Urban D., Tokarz E., Ligęza S. 2018. Productivity and chemical properties of Salix viminalis in a horizontal subsurface flow constructed wetland during long-term operation. Ecological Engineering vol. 122, s. 76-83.
  • Siwiec T., Reczek L., Michel M., Gut B., Hawer-Strojek P., Czajkowska J., Jóźwiakowski K., Gajewska M., Bugajski P. 2018. Correlations between organic pollution indicators in municipal wastewater. Archives of Environmental Protection vol. 44, no. 4, s. 50-57.
  • Grzywna A., Sender J., Bronowicka-Mielniczuk U. 2018. Physical and chemical variables, species composition and coverage of macrophytes in ponds (case study in Eastern Poland). Applied Ecology and Environmental Research vol. 16, Issue 3, s. 2129-2139.
  • Janus J., Mika M, Leń P., M.. Siejka, J.. Taszkowski. 2018. A new approach to calculate the land fragmentation indicators taking into account the adjacent plots. Survey Review vol. 50, 358, s. 1-7.
  • Skowron P, Skowrońska M., Bronowicka-Mielniczuk U, Filipek T., Igras J., Kowalczyk-Juśko A., Krzepiłko A. 2018. Anthropogenic sources of potassium in surface water: The case study of the Bystrzyca river catchment, Poland. Agriculture, Ecosystems & Environment vol. 265, s. 454-460.
  • Leń P. 2018. An algorithm for selecting groups of factors for prioritization of land consolidation in rural areas. 2018. Computers and Electronics in Agriculture vol. 144, s. 216-221.
  • Wójcik-Leń J., Sobolewska-Mikulska K, Sajnóg N, Leń P. 2018. The idea of rational management of problematic agricultural areas in the course of land consolidation. Land Use Policy vol. 78, s. 36-45.
  • Wójcik-Leń J., Leń P., Sobolewska-Mikulska K. 2018. The proposed algorithm for identifying agricultural problem areas for the needs of their reasonable management under land consolidation works. Computers and Electronics in Agriculture vol. 152, s. 333-339.
  • Mika M., Siejka M, Leń P., Król Ż. 2018. The concept of using the water cadastre databases components for the construction of multi-dimensional cadastre in Poland. Survey Review vol. 50, Issue 360, s. 201-211.
  • Siejka M., Mika M., Salata T., Leń P. 2018. Algorithm of land cover spatial data processing for the local flood risk mapping. Survey Review Vol. 50, Issue 362 s. 397-403.
  • Serafin A., Pogorzelec M., Bronowicka-Mielniczuk U. 2018. Habitat preferences of Oxycoccus palustris Pers. on peatlands in East Poland in the perspective of shaping the conditions of ecological cultivation of the species. Applied Ecology and Environmental Research 16 (4): s. 4015-4028.
  • Serafin A., Urban D., Bronowicka-Mielniczuk U., Szczurowska A. 2018. To what degree can the specifics of occurrence of glacial relic Betula humilis Schrank be an indicator of habitat conditions of moderate climate peatlands. Water vol. 10, 1062, s. 1-19.
  • Mazur A. 2018. Quantity and Quality of surface and subsurface runoff fom an eroded less slope used for agricultural purposes. Water vol. 10, 9, art number 1132.
  • Marzec M. 2018. Niezawodność technologiczna unieszkodliwiania zanieczyszczeń biogennych w wybranych technologiach stosowanych w małych oczyszczalniach ścieków. Przemysł Chemiczny T. 97, Nr 5, s. 753-757.
  • Marzec M., Jóźwiakowski K., Dębska A., Gizińska-Górna M., Pytka-Woszczyło A., Kowalczyk-Juśko A., Listosz A. 2018. The efficiency and reliability of pollutant removal in a hybrid constructed wetland with common reed, manna grass and virginia mallow. Water 10, 10 art. number 1445.
  • Brodowska M. S., Muszyński P., Haliniarz M., Brodowski R., Kowalczyk-Juśko A., Sekutowski T., Kurzyna-Szklarek M. 2018. Agronomic aspects of switchgrass cultivation and use for energy purposes. Applied Ecology and Environmental Research. 16 (5), s. 5715-5743
  • Skwaryło-Bednarz B., Krzepiłko A., Brodowska M.S., Brodowski R., Ziemińska-Smyk M., Onuch J., Gradziuk B. 2018. The impact of copper on catalase activity and antioxidant properties of soil under amaranth cultivation. Journal of Elementology vol. 23, No 3, s. 825-83.
  • Zubala T. 2018. Technical and natural conditions and operating efficiency of a municipal stormwater treatment plant. Environ. Sci. Pollut. Res. vol. 25 (1), s. 952–962.
  • Zubala T., Patro M. 2018. Accumulation of Cadmium, Chromium and Nickel in the Process of Stormwater Treatment. Rocz. Ochr. Śr. T. 20, s. 275-291.
 • 2017

  • Jóźwiakowski K., Bugajski P., Mucha Z., Wójcik W., Jucherski A., Natawny M. Siwiec T., Mazur A., Obroślak R., Gajewska M. 2017. Reliability of pollutions removal processes during long-term operation of one-stage constructed wetland with horizontal flow. Separation and Purification Technology 187, s. 60-66.
  • Czekała W., Dach J., Dong R., Janczak D., Malińska K., Jóźwiakowski K., Smurzyńska A., Cieślik M. 2017. Composting potential of the solid fraction of digested pulp produced by a biogas plant. Biosystems Engineering 160, s. 25-29.
  • Jóźwiakowski K., Gajewska M., Pytka A., Marzec M., Gizińska-Górna M., Jucherski A., Walczowski A., Nastawny M., Kamińska A., Baran S. 2017. Influence of the particle size of carbonate-siliceous rock on the efficiency of phosphorous removal from domestic wastewater. Ecological Engineering 98, s. 290-296.
  • Zubala T., Patro M., Boguta P. 2017. Variability of zinc, copper and lead contents in sludge of the municipal stormwater treatment plant. Environ. Sci. Pollut. Res. 24 (20), s. 17145–17152.
  • Grzywna A. 2017. The degree of peatland subsidence resulting from drainage of land. Environmental Earth Sciences 76 (16), s. 1-8.
  • Obroślak R., Mazur A., Jóźwiakowski K., Dorozhynskyy A., Grzywna A., Rybicki R., Nieścioruk K., Król Ż., Gabryszuk J., Gajewska M. 2017. Using terrestrial laser scanning in the inventorying of a hybrid constructed wetland systems. Water Science and Technology vol. 76, Issue 10, s. 2664-2671.
  • Jucherski A, Nastawny M., Walczowski A., Jóźwiakowski K., Gajewska M. 2017. Assessment of the technological reliability of a hybrid constructed wetland for wastewater treatment in a mountain eco-tourist farm in Poland. Water Science and Technology 75 (11), s. 2649-2658.
  • Krzepiłko A., Brodowska M.S., Skwaryło-Bednarz B., Skowrońska M., Brodowski R., Andrzejewski M. 2017. Effect of sulphur fertilization on the content of components influencing fodder quality in cocksfoot (Dactylis glomerata L.). Journal of Elementology 22 (3), s. 945-955.
  • Jucherski A., Nastawny M, Walczowski A., Jóźwiakowski K., Gajewska M. 2017. Badania przydatności alkalicznych materiałów filtracyjnych do usuwania fosforanów z biologicznie oczyszczonych ścieków bytowych. Ochrona Środowiska 39 (1), s. 33-38.
  • Gizińska-Górna M., Jóźwiakowski K., Marzec M., Pytka A., Sosnowska B., Różańska-Boczula M., Listosz A. 2017. Analysis of the influence of a hybrid constructed wetland wastewater treatment plant on the water quality of the receiver. Rocznik Ochrona Środowiska t. 19, s. 370-393.
  • Grzywna A., Sender J., Bronowicka-Mielniczuk U.2017. Analysis of the ecological status of surface waters in the region of the Lublin conurbation (Analiza stanu ekologicznego wód powierzchniowych w rejonie aglomeracji lubelskiej). Rocznik Ochrona Środowiska t. 19, s. 439-450.
  • Ciosmak M., Grzywna A., Bochniak A. 2017. The effect of hard coal mine drainge water on the quality of surface and ground water. (Wpływ wód z odwodnienia kopalni węgla kamiennego na jakość wód powierzchniowych i gruntowych). Rocznik Ochrona Środowiska t. 19, s. 411-422.
  • Szmigielski M., Marczuk A., Andrejko D., Kowalczuk J., Kowalczyk-Juśko A., Zawiślak K., Mazur J., Starek A., Krajewska M. 2017. Nowy test skuteczności ogrzewania biopolimerów proteinowych. Przemysł Chemiczny 96/5, s. 1085-1088.
 • 2016

  • Cieślik M., Dach J., Lewicki A., Smurzyńska A., Janczak D.,Pawlicka-Kaczorowska J., Boniecki P, Cyplik P., Czekała W., Jóźwiakowski K. 2016. Methane fermentation of the maize straw silage under meso- and thermophilic conditions. Energy 115, 1495-1502.  
  • Gizińska-Górna M., CzekałaW., JóźwiakowskiK., LewickiA., DachJ., MarzecM., PytkaA., JanczakD., Kowalczyk-Juśko A., Listosz A. 2016. The possibility of using plants from hybrid constructed wetland wastewater treatment plants for energy purposes. Ecological Engineering, 95, 534-541.  
  • Grzywna A., Kamińska A., Bochniak A. 2016. Analysis of spatial variability in the depth of the water table in grassland areas. Rocznik Ochrona Środowiska, T. 18, 291-302.  
  • Grzywna A., Czarnecki Z., Węgorek T. 2016. Ocena elementów składowych bilansu wodnego odwodnionego torfowiska. Rocznik Ochrona Środowiska, T. 18, 519-530.  
  • Janus J., Mika M., Leń P., Siejka M., Taszakowski J. 2016. A new approach to calculate the land fragmentation indicators relating to the size of plots, taking into account the adjacent plots. Survey Review, DOI: 10.1080/00396265.2016.1210362.
  • Kowalczyk-Juśko A. 2016. Skład chemiczny i parametry energetyczne biomasy miskanta cukrowego (Miscanthus sacchariflorus) wykorzystywanej na cele energetyczne. Przemysł Chemiczny 95/11(2016), 2326-2329.  
  • Mucha Z., Generowicz A., Wójcik W., Jóźwiakowski K., Baran S. 2016. Application of multi-criterial analysis to evaluation of method of utilization of sludge from small wastewater treatment plants with sustainable development of rural areas. Environment Protection Engineering 42 (4), DOI: 10.5277/epe160409.
  • Nieścioruk K. 2016. The use of mental and sketch maps as a tool to evaluate cartography teaching effectiveness, The Cartographic Journal 53 (2), 186-196.
  • Jóźwiakowski K., Marzec M., Fiedurek J., Kamińska A,, Gajewska M., Wojciechowska E., Shubiao W., Dach J., Marczuk A., Kowalczyk-Juśko A. 2017. Application of H2O2 to optimize of ammonium removal from domestic wastewater. Separation and Purification Technology 173, 357-363.
  • JóźwiakowskiK., GajewskaM., PytkaA., MarzecM., Gizińska-GórnaM., JucherskiA., WalczowskiA.,NastawnyM., KamińskaA., BaranS. 2016. Influence of the particle size of carbonate-siliceous rock on the efficiency of phosphorous removal from domestic wastewater. Ecological Engineering 98, 290-296.
 • 2015

  • Gajewska M.,Jóźwiakowski K.,Ghrabi A., Masi F. 2015. Impact of influent wastewater quality on nitrogen removal rates in multistage treatmentwetlands. Environmental Science and Pollution Research 2015 (22), 12840-12848.  
  • Smal H., Ligęza S., Wójcikowska-Kapusta A., Baran S., Urban D., Obroślak R., Pawłowski A. 2015. Spatial distribution and risk assessment of heavy metals in bottom sediments of two small dam reservoirs (south-east Poland).Archives of Environmental Protection 41 (4), 67-80.  
  • Jóźwiakowski K.,Mucha Z., Generowicz A., Baran S., Bielińska E. J, Wójcik W. 2015. The use of multi-criteria analysis for selection of technology for a household WWTP compatible with sustainable development. Archives of Environmental Protection 41 (3), 76-82.  
  • Kowalczyk-Juśko A., Kościk B.,Jóźwiakowski K.,Marczuk A., Zarajczyk J., Kowalczuk J., Szmigielski M., Sagan A. 2015. Efekty biochemicznej i termochemicznej konwersji biomasy sorga (Sorghum bicolor Moench) na energię użytkową. Przemysł Chemiczny 94/10/2015, 1838-1840.  
  • Nastawny M, Jucherski A, Walczowski A., Jóźwiakowski K., Pytka A., Gizińska-Górna M., Marzec M., Gajewska M., Marczuk A., Zarajczyk J. 2015. Wstępna ocena przydatności wybranych adsorbentów mineralnych do usuwania fosforu ze ścieków bytowych. Przemysł Chemiczny 94/10/2015, 1762-1766.  
  • Marczuk A., Misztal W., Szmigielski M., Zarajczyk J., Kowalczuk J., Jóźwiakowski K. 2015. Chemiczne następstwa niewłaściwej segregacji elektroodpadów. Przemysł Chemiczny 94/10/2015, 1703-1707.  
  • Kowalczyk-Juśko A., Kowalczuk J., Szmigielski M., Marczuk A., Jóźwiakowski K., Zarajczyk J., Masłowski A., Ślaska-Grzywna B., Sagan A., Zarajczyk J. 2015. Jakość peletów z biomasy jako paliwa i surowca do produkcji gazu syntezowego. Przemysł Chemiczny 94/10/2015, 1835-1837.  
  • Kowalczyk-Juśko A., Marczuk A., Dach J., Szmigielski M., Zarajczyk J., Jóźwiakowski K., Kowalczuk J., Andrejko D., Ślaska-Grzywna B., Leszczyński N. 2015. Termochemiczna i biochemiczna konwersja biomasy kukurydzy na cele energetyczne. Przemysł Chemiczny 94/2/2015, 178-181.  
  • Gizińska-Górna M., Marzec M., Jóźwiakowski K., Pytka A., Sosnowska B., Malik A., Marczuk A., Rybicki R., Szmigielski M., Grzywna A. 2015. Wpływ liczby komór osadnika wstępnego na efekty usuwania zanieczyszczeń chemicznych i mikrobiologicznych ze ścieków bytowych. Przemysł Chemiczny 94/11/2015, 1958-1962.  
  • Grzywna A., Tarkowska-Kukuryk M, Bochniak A., Marczuk A., Jóźwiakowski K., Marzec M, Mazur A., Obroślak R, Nieścioruk K., Zarajczyk J. 2015. Zastosowanie wskaźników chemicznych i biologicznych do oceny potencjału ekologicznego sztucznych cieków wodnych. Przemysł Chemiczny 94/11(2015), 1954-1957.  
 • 2014

  • Bielińska E. J., Baran S., Pawłowski L., Jóźwiakowski K., Futa B., Bik-Małodzińska M., Mucha Z., Generowicz A. 2014. Theoretical aspects of integrated protection of suburban areas. Problems of Sustainable Development 9 (1), 127-139.  
 • 2013

  • Brodowski R. 2013. Soil detachment caused by divided rain power from raindrop parts splashed downward on a sloping surface. Catena 105, 52-61.  
  • Smal H., Ligęza S., Baran S., Wójcikowska-Kapusta A., Obroślak R. 2013. Nitrogen and phosphorus in bottom sediments of two small dam reservoirs. Polish Journal of Environmental Studies 22 (5), 1479-1489.

Historia Katedry sięga połowy XX wieku, kiedy to w 1944 r. w ramach Wydziału Rolnego na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej powołano Zakład Melioracji Rolnych, który w 1946 r. przekształcono w Zakład Inżynierii Wiejskiej. Z fakultetów rolnego i weterynaryjnego UMCS, w 1955 r. powołano Wyższą Szkołę Rolniczą w Lublinie, a Zakład Inżynierii Wiejskiej został jednostką Wydziału Rolnego WSR. W 1957 r. w miejsce Zakładu Inżynierii Wiejskiej powołano Katedrę Melioracji Rolnych. Systematyczne rozszerzanie działalności naukowej i dydaktycznej jednostki sprawiło, że w 1970 r. Katedra przyjęła nazwę Katedry Melioracji i Budownictwa Rolniczego, wchodząc w struktury nowo utworzonego Wydziału Techniki Rolniczej. W 1973 r. w Katedrze utworzono Zakład Melioracji i Zakład Inżynierii. W 1982 r. w miejsce Katedry powołano Instytut Melioracji i Budownictwa Rolniczego z dwoma zakładami: Zakładem Melioracji i Zakładem Inżynierii Wiejskiej. Instytut przekształcono powtórnie w Katedrę Melioracji i Budownictwa Rolniczego w 1999 r., a w miejsce Zakładu Melioracji powołano Zakład Melioracji i Kształtowania Środowiska. W 2006 r. w Katedrze utworzono Laboratorium Analityki Wód i Ścieków. Utworzenie nowego kierunku studiów „Geodezja i kartografia” w 2010 r. sprawiło, że znacznie poszerzył się skład kadrowy i tematyka badawcza Katedry, która w 2012 r. zmieniła nazwę na Katedrę Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, a w 2019 r. na Katedrę Inżynierii Środowiska i Geodezji. Obecnie (od 2016 r.), w Katedrze funkcjonują: Zakład Inżynierii Ekologicznej, Zakład Geodezji i Informacji Przestrzennej oraz Laboratorium Analityki Wód i Ścieków.

Kierownicy (w latach 1982–1999 dyrektorzy) jednostki: prof. dr hab. inż. Stanisław Bac (1946–1948), prof. dr inż. Stefan Ziemnicki (1948–1979), prof. dr hab. inż. Zygmunt Mazur (1979–1997), prof. dr hab. inż. Stanisław Pałys (1997–2005); dr hab. inż. Tadeusz Węgorek, prof. nadzw. UP (2005–2015), prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski (od 2015 r.)

Kierownicy Zakładu Inżynierii Ekologicznej (wcześniej Zakładu Melioracji i Kształtowania Środowiska): prof. dr Stefan Ziemnicki (1973–1979), prof. dr hab. inż. Tadeusz Orlik (1979–2005), dr hab. inż. Tadeusz Węgorek, prof. nadzw. UP (2005–2015), prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski (od 2015 r.).

Kierownicy Zakładu Geodezji i Informacji Przestrzennej (wcześniej Zakładu Inżynierii Wiejskiej i Geodezji): prof. dr hab. inż. Zygmunt Mazur (1973–1982), prof. dr hab. inż. Stanisław Pałys (1982–2005), dr hab. inż. Tadeusz Głuski (2007-2016), prof. dr hab. Oleksandr Dorozhynskyy (2016-2019), dr hab. inż. Andrzej Mazur (od 2019 r.)

Kierownicy Laboratorium Analityki Wód i Ścieków: dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski (2006–2015), dr hab. inż. Michał Marzec (od 2015 r.)

KATEDRA INŻYNIERII ŚRODOWISKA I GEODEZJI
KONSULTACJE SEMESTR ZIMOWY 2021

 • prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski  KONSULTACJE
 • prof. dr hab. Oleksandr Dorozhynskyy KONSULTACJE
 • prof. dr hab. Tadeusz Siwiec  KONSULTACJE
 • dr hab. inż. Przemysław Leń KONSULTACJE PIĄTEK 11.00 – 12.30
 • dr hab. inż. Antoni Grzywna  KONSULTACJE CZWARTEK 12.00 – 14.00
 • dr hab. inż. Alina Kowalczyk-Juśko KONSULTACJE
 • dr hab. inż. Michał Marzec  KONSULTACJE WTOREK 12.00- 13.30
 • dr hab. inż. Andrzej Mazur  KONSULTACJE
 • dr hab. inż. Artur Serafin KONSULTACJE
 • dr inż. Magdalena Gizińska-Górna KONSULTACJE WTOREK 11.00 – 12.00
 • dr inż. Żanna Stręk  KONSULTACJE CZWARTEK 15.30 – 17.00
 • dr Kamil Nieścioruk  KONSULTACJE  WTOREK 11.00 – 12.30
 • dr inż. Radomir Obroślak  KONSULTACJE WTOREK 11.30 – 13.00
 • dr inż. Roman Rybicki  KONSULTACJE   CZWARTEK 12.00 – 13.30
 • dr inż. Tomasz Zubala  KONSULTACJE 
 • dr inż. Wojciech Cymerman KONSULTACJE PIĄTEK 16.00 – 17.00
 • dr inż. Paweł Postek  KONSULTACJE  
 • mgr inż. Arkadiusz Malik KONSULTACJE
 • mgr inż. Patrycja Pochwatka KONSULTACJE  PIĄTEK  12.00 – 13.30
 • mgr inż. Justyna Gabryszuk  KONSULTACJE
 • mgr inż. Barbara Kępowicz   KONSULTACJE  PIĄTEK 10.00 – 11.30
 • mgr inż. Agata Basak  KONSULTACJE PIĄTEK 8.00 – 10.00